PUNTS DE BICKART


Els punts de Bickart U i U' d'un triangle són els focus de l'el·lipse circumscrita de Steiner del triangle.

descÓrregaPunts_de_Bickart.mac


inici
resultats
indexs