TRIANGLE DE CARNOT


Si H és l'ortocentre del triangle ABC, es poden traçar els tres triangles ABH, ACH i BCH, i els circumcentres C*, B* i A* d'aquests triangles formen el triangle de Carnot d'ABC. Aquest triangle és congruent amb ABC i homotètic a ABC.

descÓrregaTri_Carnot.mac


inici
 resultats
indexs