RECTA ANTIPEDAL


Si P pertany a la circumferència circumscrita al triangle ABC i P* és el seu punt isogonal respecte el triangle, la recta PP* s'anomena recta antipedal de P. Tenint en compte que P* és a l'infinit, la recta antipedal es construeix com la paral·lela per P a la simètrica d'AP respecte la bisectriu de l'angle A.

descÓrregaRecta_antipedal.mac


inici
resultats
indexs