PERSPECTIVA


Dos triangles ABC i DEF estan en perspectiva si les rectes AD, BE i CF són concurrents en un punt P, que s'anomena centre de perspectiva. En tal cas, les interseccions ABÇDE, BCÇEF i CAÇFD són tres punts alineats, en una recta e que s'anomena eix de perspectiva.


inici
resultats
indexs