Halma

Normes

El Halma és un joc, inventat en 1883 per un anglès de nom Howard Monks, i es considera el joc precursor de les Dames Xineses. El seu nom prové de la paraula grega Halma, que significa "salt".
Es juga en un tauler escacat de 16 x 16 caselles. Cada jugador té 19 peces, les quals es col·loquen en cantonades oposades del tauler, com ho indica la figura.

Cada jugador, per torns, ha de moure una de les seves peces una casella, en qualsevol direcció, com un rei d'escacs. O bé pot moure una de les seves peces saltant pel damunt d'una altra de qualsevol color, a la següent casella en línia recta, que ha d'estar buida; aquests salts poden encadenar-se, és dir, la peça pot seguir movent-se saltant a altres peces de la mateixa manera. Només es pot saltar una peça, és dir, no és possible saltar a dues o més peces juntes. Les peces saltades no són capturades, sinó que resten al tauler.

L'objectiu del joc és col·locar les peces pròpies en les caselles de sortida de l'adversari. El joc acaba quan un dels jugadors té tots els seus espais de sortida ocupats per peces, de les quals almenys una és de l'adversari, qui guanyarà la partida (aquesta regla existeix per evitar que un jugador deixi algunes dels seus peces en les caselles de sortida, impedint guanyar a l'adversari).

Com es pot veure, Halma és en realitat gairebé idèntic a les Dames xineses, en un tauler escacat i amb moviments ortogonals i diagonals.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

 

Variants:

  • Es pot jugar sobre un tauler d'escacs de 8 x 8. Es posen 9 fitxes, formant un quadrat, a dos extrems oposats d'una de les diagonals del tauler i cada jugador ha de posar les seves fitxes al camp que ocupa el contrari a l'inici de la partida.
  • Al mateix tauler també s'hi juga amb 10 peces situades com es veu a la figura 3.
  • Una altra variant consisteix a jugar 4 jugadors amb 13 fitxes cadascun situades com es mostra a la figura 2. Els que ocupen posicions oposades formen un equip i no es guanya fins que tots dos han situat totes les seves fitxes al camp del seu company.
  • També es pot posar una marca a la fitxa de la cantonada i, per guanyar, ha d'anar exactament a la cantonada contrària.
  • Una altra opció consisteix en fer que les peces que inicien el moviment en una casella de color només es poden moure en diagonal i sense saltar i les que comencen en una casella clara poden saltar, però només es mouen verticalment i horitzontal.

Més informació

1 2 3


Índex