Activitats

Química II

Principi
 

 

   
Primera Quinzena
ACTIVITATS 1a AVALUACIÓ
Segona Quinzena
       
Tercera Quinzena
       
Quarta Quinzena

 

 

 

   
..................
 
Cinquena Quinzena
ACTIVITATS 2a AVALUACIÓ
Sisena Quinzena
       
Setena Quinzena
       
Vuitena Quinzena
     
..................

   
Novena Quinzena

ACTIVITATS 3a AVALUACIÓ
Desena Quinzena

     
Onzena Quinzena

     
DotzenaQuinzena
               
 

     
 

ACTIVITATS 1a AVALUACIÓ (Quinzenes 1, 2, 3, 4)


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Primera Quinzena


 

 
 

                                                                                          

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ..................................................... NOM: ......................... 

Primera Quinzena

 • 12.   Un recipient de 0,50 L conté 1,0 mols de metà , CH4, a  25 ºC .Calcula la pressió: a) mitjançant l’equació d’estat dels gasos ideals, b) mitjançant l’equació de Van der Valls

Sol: 48,9atm; 44,5 atm

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 33. Defineix els termes: a) sistema heterogeni, b) pressió de vapor d’un líquid, c) temperatura crítica, d) equilibri químic, d)  fase, f)  corba de fusió

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

------------------------------------

 • 39. Calcula la quantitat de calor que absorbeixen 50 gr de gel a –12 ºC per tal de convertir-se en aigua a 80ºC

Sol: 34,67 kJ

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

------------------------------------

 • 52. Troba la massa molecular d’un gas del qual saben que té una densitat de 2, 15 gL-1 en condicions normals de pressió i temperatura.

Sol: 48,13 u

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

----------------------------------

 • 53. Una mescla de gasos de 50g de metà, CH4, i 50 g d’oxigen O2 es torba en un recipient  a la pressió de  600 mm de Hg .Calcula la pressió parcial de cada gas en la mescla.

Sol:  400 mm Hg; 200 mm Hg

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

----------------------------------

 • 58. S’han recollit sobre aigua  50 mL de gas oxigen a 18º C i a la pressió atmosfèrica de 750 mm Hg. Calcula  el nombre de mols de gas oxigen obtinguts (Pressió de vapor d’aigua  a 18ºC: 15’4 mm Hg.

Sol: 0,002 mols

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

----------------------------------


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Segona Quinzena


 

 
 

NOM DEL  ARCHIU: .......................................

COGNOMS: ................................................... NOM: .......................... 

Segona Quinzena

 •  19.   Identifica les diferències entre elements metàl·lics i no metàl·lics respecte de : a) el nombre d’electrons a l’última capa; b) l’energia d’ionització; c) l’afinitat electrònica; d) l’electronegativitat

  Dades:

  Demana:

  Desenvolupament:

  <insertar aquí resolució>

 

 • 28. Dedueix l’estructura de Lewis de les molècules  següents: H20, NH3, BeCl2 , BeCl3 SCl2, CO2, SO2, SO3, CH4,  HClO,  HClO, H2CO3,  HNO2.

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

----------------------------------

 • 36.  Explica  per què la molècula HCl es polar i no ho és  la molècula Cl2

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

------------------------------------

 • 40.  Ateses les  configuracions electròniques  dels elements neutres:

      A: 1s2 2s2 2p3                         B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

      C: 1s2 2s2 2p6 3s2                                          A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Descriu les fórmules  i indica el tipus predominant  d’enllaç dels possibles compostos  quan es combinin  d’aquesta manera: a) AC; b) BD

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

----------------------------------

 • 42.  Ordena les molècules  següents segons la seva  creixent polaritat: H2Se,  H2S,  H2O, H2Te. Representa els moments dipolars.  

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

----------------------------------


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Tercera Quinzena
 
 

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ................................................... NOM: .......................... 

Tercera Quinzena

 • 6.   Un gas contingut en un cilindre es comprimeix mit­jançant, un treball de 460 J. Si durant el procés hi ha una cessió de calor de 120 J, calcula la variació d'e­nergia interna que es produeix en el procés.

  Sol.: 340 J

  Dades:

  Demana:

  Desenvolupament:

  <insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 21.   Formula la reacció de síntesi d'un mol de metanol, CH3OH (I), i calcula l'entalpia de la reacció a partir de les equacions termoquímiques següents:

  CH3OH (I) + 3/2 O2(g) ® CO2(g) + 2H2O (I)           DH° = -726,4 kJ

  C (grafit) + O2 (g) ® CO2 (g)                         DH° = -393,5 kJ

  H2 (g) + 1/2 O2 (g) ® H2O (I)                 DH° = -285,8 kJ

  Sol.: - 238,7 kJ

  Dades:

  Demana:

  Desenvolupament:

 • <insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 44.  Calcula l'entalpia estàndard de la reacció:

  C (grafit) + 2 H2 (g) ® CH4 (g)

  a partir de les dades següents:

  C (grafit) + O2 (g)  ® CO2 (g)               DH° = -393,5 kJ

  H2 (9) +     O2 (g) ®   H2O (I)                 DH° = -285,8 kJ

  CH4 (g) + 2 O2 (g) ®  CO2 (g) + 2 H2O (I)     DH° = -890,4 kJ

  Sol.: - 74,7 kJ

  Dades:

  Demana:

  Desenvolupament:

 • <insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 46.  Formula les equacions de combustió de l'etanol, C2H5OH (I), i de l'etilè, C2H4 (g), i calcula l’entalpia estàndard de la reacció de l'etilè amb l'aigua per a produir etanol:

  C2H4 (g) + H2O (I) ®  C2H5OH (I)

  combustió de l'etanol = -1 367 kJ; combustió de l'etilè= - 1411 kJ)

  Sol.: - 44 kJ

  Dades:

  Demana:

  Desenvolupament:

 • <insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 54.  En la reacció de torrada del sulfur de mercuri (II) HgS (s) + O2 (g) ® Hg (I) +SO2   se sap que DH= - 238,6 kJ i que DS°=+38’6 kJ·ºK-1

Indica a partir de quina temperatura la reacció estàndard serà espontània.

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>
----------------------------------------

 
 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Quarta Quinzena


 
 

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ................................................NOM: .......................... 

Quarta Quinzena

 • 42. Calcula la calor necessària  per a convertir 10 g de gel a la temperatura de –15 ºC en vapor d’aigua a 130 ºC.

  Sol: 30,986kJ

  Dades:

  Demana:

  Desenvolupament:

  <insertar aquí resolució>

  ----------------------------------

  47. Defineix:

         a)Temperatura crítica d’un gas                  b) Pressió de vapor d’un líquid

         c)Calor de fusió d’un sòlid                          d) Punt d’ebullició normal

<insertar aquí resolució>

----------------------------------

68.   Escriu les estructures de Lewis  dels àtoms  següents: a) alumini; b) iode; c) sodi d) seleni; e) xenó

<insertar aquí resolució>

----------------------------------

31.  Calcula l'entalpia lliure estàndard de la reacció de combustió del metà:

CH4 (g) + 2 O2 (g) ® CO2 (g) + 2 H2O (I),

a partir de les dades següents:

a)  C (s) + 2H2 (g) ® CH4 (g)    DG° = -50,8 kJ

b)  C (s) + O2 (g) ® CO2 (g)  DG° = -394,4 kJ

c)   H2 (g) + -1/2 02 (g) ® H2O (I)   DG° = -237,2 kJ

Sol.:-818 kJ

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

53.  Donada la reacció NH3 (g) + HCI (g) ® NH4CI (s), calcula l'entalpia lliure estàndard de la reacció, sabent que DS° = -284,6 J·K-1 i que DH = -176,9kJ. Indica si la reacció és espontània.

Sol.: - 92,09 kJ

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------


 
     

     
 

ACTIVITATS 2a AVALUACIÓ (Quinzenes 5, 6, 7, 8)


 
     

 

 

 
Dates de presentació:
 
 

Cinquena Quinzena


 
 

.

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ..................................................... NOM: .......................... 

Cinquena Quinzena

 • 41.  La constant d'equilibri Kc per a la reacció CI2 (g) ® Cl (g) + Cl (g) val 1,4 · 10-38 a 25 °C. Explica què indica aquest valor tan petit de Kc. Escriu l'expres­sió de la constant d'equilibri per a aquesta reacció i per a la seva contrària. Dedueix el valor de la constant K'c per a aquesta darrera i troba la relació que hi ha entre Kc i K'c.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 45.  En un recipient de 0,76 L hi ha, en equilibri, 0,60 mols de SO3, 0,40 mols de NO, 0,10 mols de NO2 i 0,80 mols de SO2.

  Escriu l'equació corresponent i calcula els mols de NO que caldrà introduir en el recipient, en les ma­teixes condicions, per tal que, en l'equilibri, arribi a haver-hi 0,30 mols de NO2.

Sol.: 2,07 mols

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 57.  Una mostra de N2O4 (g), en un recipient tancat a 298 K, aconsegueix l'equilibri de dissociació N2O4 (g) Û 2 NO2 (g). A aquesta temperatura, Kp és igual a 0,140 atm. Calcula la pressió parcial de cada gas si la pressió total en l'equilibri és de 2,0 atm.

Sol.: 1,54 atm; 0,46 atm

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 60.  Per a l'equilibri N2O4 (g) Û2 NO2 (g) la cons­tant Kp val 0,17 atm a 300 K. Calcula el grau de dissociació del N2O4 si la pressió total és d'1 atm.

Sol.: 20%

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 66 .  Donat l'equilibri N2F4 (g) Û2 NF2 (g), en el qual DHº = +38,5 kJ, raona quin efecte hi produiran els canvis següents:

a) Escalfar la mescla a volum constant.

b) Retirar una mica de NF2 de la mescla.

c) Augmentar-hi la pressió disminuint el volum.

d) Afegir-hi un gas inert a volum constant.

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

 ------------------------------------


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Sisena Quinzena


 
 

.

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ...................................................NOM: .......................... 

Sisena Quinzena

 • 4.  De la reacció 2 HI (g) ® H2 (g) + I (g), sabem que, a una determinada temperatura i en un interval de 100 s, la concentració de iodur d'hidrogen disminueix en 0,50 mol·L-1. Calcula la velocitat de descomposició del HI (g) en mol·L-1·s-1 i la velocitat de formació de H2 en el mateix interval de temps.

  Sol.:5,0 · 10-3mol·L-1·s-1;2,5 · 10-3mol·L-1·s-1

  Dades:

  Demana:

  Desenvolupament:

  <insertar aquí resolució>

  -----------------------------------

 • 5.   La reacció de síntesi del iodur d'hidrogen a partir dels seus elements es pot expressar així:

H2 (g) + I2 (g) ®

a)  Explica detalladament el significat d'aquesta equació.

b)  La reacció desprèn 12,54 kJ per cada mol de H2 i de I2 que reaccionen; no obstant això, perquè es produeixi la reacció cal que els reactius absorbeixin una energia prèvia de 170,54 kJ. Repre­senta un diagrama d'energia potencial per a aquesta reacció i fes-hi constar les dades anteriors.

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 16.  Se sap que, pera una determinada reacció el factor de freqüència A val 1,0 · 10 14 s-1 i la energia d’activació Ea , és 83,6 kJ· mol-1.

Calcula el valor de la constant Ka 27 °C i a 37 °C  Indica com variarà la velocitat.

Sol.: 2,77· 10-1 s-1; 8,16 · 10-1s-1

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 26.  En un moment determinat de la reacció N2 (g) + 3 H2 (g) ® 2 NH3 (g), l'hidrogen, H2, reacciona a la velocitat de 0,090 mol·L-1·-s-1:

a)  Calcula la velocitat a la qual reacciona el nitrogen, N2.

b)  Determina amb quina velocitat es forma l'amoníac, NH3, en aquest mateix moment.

Sol.: a) 0,030 mol·L-1s-1; b) 0,060 mol·L-1s-1

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 32.  El gràfic de la figura correspon a la reacció:

A + B ® C.

a)  Calcula el valor de l'energia d'activació.

b)  Determina la variació d'entalpia de la reacció directa.

c)  Justifica si la reacció directa és exotèrmica o endotèrmica.

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

----------------------------------------


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Setena Quinzena


 
 

.


NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ................................................... NOM: .......................... 

Setena Quinzena

 • 20.   Es disposa d'una solució d'àcid acètic 1,0 M (Ka = 1,8 · 10-5).

  Calcula: a) el grau d'ionització; b) les concentracions de tes espècies presents en l'equi­libri.

  Sol.: 0,42%; [H3O+] = [CH3COO-] = 4,24 · 10-3 mol·L-1;[CH3COOH] = 0,996 mol·L-1

  Dades:

  Demana:

  Desenvolupament:

  <insertar aquí resolució>

  -----------------------------------

 • 78.   Esbrina el valor del pH d'una solució amortidora formada per CH3COOH 0,50 M i CH3COONa 0,50 M (Ka = 1 ,85 · 10-5). Calcula el pH després d'afe­gir-hi 1,O mL de HCI 1,0 M.

Sol.: 4,733; 4,731

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 79. Raona quin serà el caràcter (àcid, bàsic o neutre) de les solucions aquoses de les sals següents: KCI, NH4F, Na2SO4, K2CO3, NH4NO3.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 81.   Determina el pH d'una solució de clorur d'amoni 1 ,0  M i el grau d'hidròlisi de la sal. (Ka=1,8 · 10-5)

Sol.: 4,63; 2,4· 10-5

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 84.  Es prepara una solució d'àcid acètic afegint l'àcid a l'aigua fins que el pH sigui igual a 3,0. El volum final de la solució és 0,400 L. Calcula:

a)  La concentració molar d'àcid acètic en la solu­ció.

b) El grau d'ionització de l'àcid.

c) Els mL de solució 1,00 M d'hidròxid de sodi ne­cessaris per a neutralitzar totalment la solució àcida .

(Ka del CH3COOH = 1,8 · 10-5)

Sol.: 0,0566 M; 0,018; 22,6 mL

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 97.  Calcula el pH d'una solució de HCI 0,010 M.

Calcula com varia aquest pH si a 1,0 L de la solució anterior:

a) S'hi afegeixen 0,006 mols de NaOH.

b) S'hi afegeixen 0,009 mols de NaOH.

c) S'hi afegeixen 0,010 mols de NaOtf.

d) S'hi afegeixen 0,011 mols de NaOH.

e) S'hi afegeixen 0,015 mols de NaOH.

Suposa que el volum inicial es manté constant.

Sol.: 2,0; a) 2,4; b) 3,0; c) 7,0; d) 11,0; e) 11,1

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Vuitena Quinzena


 
 

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ................................................... NOM: .......................... 

Vuitena Quinzena

 • 56.  S'omple un recipient amb fosgen, a la pressió ini­cial d'1,0 atm i a 573 K, i s'aconsegueix l'equilibri COCI2 (g) Û CO (g) + CI2 (g), la constant Kp del qual val 1,0 · 10-3 atm. Calcula les pressions par­cials i la pressió total en l'equilibri.

Sol.: 0,969 atm; 0,031 atm; 0,031 atm; 1,031 atm

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 67.  Descriu de manera raonada l'efecte que produirà cadascun dels canvis següents en el sistema en equilibri:

2 NO (g) + CI2 (g)) Û 2 NOCI (g) per al qual  D Hº = +25,85 kJ·mol-1

a) Afegir a la mescla de reacció una mica de clor.

b) Retirar una mica de NOCI de la mescla.

c) Disminuir-hi la temperatura.

d) Disminuir-hi la pressió augmentant el volum.

e) Afegir-hi un catalitzador.

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 25. Escriu les expressions de la velocitat per a les següents reaccions segons el consum dels reactius i segons la formació dels productes.

a)  H2 (g) + I2 (g) ®2 HI (g)

b) 2 H2 (g) + O2 (g) ® 2 H20 (g)

c) 5 Br (aq) + BrO3- (aq) + 6 H+ (aq) ®-> 3 Br2 (aq) + 3H2O (I)

d) 4 PH3 (g) ® P4 (g) + 6 H2 (g)

e) 2 NOCI (g) ® 2 NO (g) + CI2 (g)

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 30. Tenim una solució amortidora formada per CH3COOH 0,10 M i CH3COONa 0,10 M. Calcula'n el pH. Si hi afegim 0,010 mol de NaOH sense que en variï el volum, esbrina el nou valor del pH.

Sol.: 4,74; 4,82

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 39.  Es vol preparar una solució aquosa de clorur d'amoni que tingui un pH = 5. Esbrina la concentració molar inicial de la sal. (Kb = 1,8 ·10 -5)

Sol.: 0,18 M

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------------


 
     

     
 


ACTIVITATS 3a AVALUACIÓ (Quinzenes 9, 10, 11 ,12)


 
     

 

 
Dates de presentació:
 
 

Novena Quinzena


 
 

 


NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ................................................. NOM: .......................... 

Novena Quinzena

 • 34.  Ajusta les següents equacions, corresponents a reaccions redox.

  a)   En medi àcid:

  C2H5OH + O2 ® CO2 + H2O

  2 H2O2 + I -     ® I 2    + H2O

  b)  En medi bàsic:

  CI2 ® Cl - + CIO3

  SO3-2  +Cl2   ® SO4-2 +Cl -

   

  Dades:

  Demana:

  Desenvolupament:

  <insertar aquí resolució>

  -----------------------------------

 • 35.  L'ió permanganat, en medi àcid sulfúric, oxida el 1 peròxid d'hidrogen a oxigen, i es redueix a ió manganès(ll):

a) Ajusta, pel mètode ió-electró, la reacció que es produeix.

b) Calcula la massa equivalent del permanganat de potassi i del peròxid d'hidrogen en aquesta reacció.

Sol.: 31,6 g; 17 g

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 48.  Indica si es poden produir espontàniament les reac­cions següents en condicions estàndard:

a)  Que el crom redueixi els ions Ni2+ a Ni s'oxidi aCr3+.

b)  Que els ions Sn4+ oxidin els ions I -  a I2 (s).

c)  Que els ions MnO4- oxidin els ions Cr3+ a Cr2O72-  en medi àcid.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 51.  S'electrolitza una solució aquosa de sulfat de zinc, utilitzant un corrent de 5 A, i al cap de 15 minuts es comprova que s'han reduït 1,53 g de zinc en el cà­tode.

Calcula, amb aquestes dades, la massa atòmica del zinc.

Sol.: 65,6 u

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 55.  Calcula la quantitat de coure que s'obté en passar un corrent d'intensitat 6 A durant 1 hora i 30 minuts per una cel·la d'electròlisi que conté una solució de sulfat de coure(ll).

Sol.: 10,66 g

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Desena Quinzena


 

 
 

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ...................................................  NOM: .......................... 

Desena Quinzena

 • 24.  Es vol recuperar l'argent d'una solució de AgNO3 dis­minuint la concentració de Ag+ fins que arribi a valer 1,0 · 10-9 M.  Per a fer-ho, es pretén precipitar l'ar­gent com a AgCI afegint-hi una solució de NaCI. Cal­cula la concentració de Cl - en l'equilibri.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 28.  Calcula la solubilitat molar del bromur de plom (ll): a) en aigua pura; b) en solució de bromur de potassi 0,10 M; c) en solució de nitrat de plom(ll) 0,20 M. (Ks del PbBr2 = 8,9 · 10 -6)

Sol.: a) 1,31· 10 -2M; b)  8,9 · 10-14; c) 3,34 · 10 -3M

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 34.  Calcula la solubilitat de l'hidròxid d'argent i la de l'hidròxid de cobalt(ll). Un cop conegudes aquestes solubilitats, calcula: a) el pH d'una solució saturada d'hidròxid d'argent; b) el pH d'una solució saturada d'hidròxid de cobalt(ll). (Ks del AgOH = 2,0 · 10 –8  Ks del Co(OH)2 = 1,0· 10 -15)

Sol.: 1,41 · 10 -4M; 6,30· 10 -6 M; a) 10,15; b) 9,10

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 45.  Escriu l'equació de l'equilibri de solubilitat, l'expressió del producte de solubilitat i el seu valor per a cadascun dels compostos següents:

a)   Fluorur de bari

b)   Hidròxid de magnesi

c)   lodur d'argent

d)   Fluorur de plom(ll)

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 61.   Calcula la solubilitat molar de l'hidròxid de ferro(ll) a pH = 8,00. (Ks del Fe(OH)2 = 1,6·10 -14)

Sol.: 0,016 M

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-------------------------------------------


 
     

 

 
Dates de presentació:
 
 

Onzena Quinzena


 

 
 


NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: .................................................. NOM: .......................... 

Onzena Quinzena

 • 7.   Un hidrocarbur gasós té un 82,7% de carboni. Si sabem que la densitat del gas a 25 °C i 755 mm val 2,36 g·L-1, determina'n la fórmula empírica i la fórmula molecular.

  Sol.: C2H5 ì C4 H10

  Dades:

  Demana:

  Desenvolupament:

  <insertar aquí resolució>

  -----------------------------------

 • 16.  Classifica les reaccions següents i raona'n el procés.

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 26.  Formula la reacció de polimerització per condensació entre els compos­tos següents i identifica'ls. Indica si el polímer resultant és un poliester o una poliamida.

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 32.  Identifica si les espècies químiques següents són radicals lliures, carboanions o ions carboni:

CH3CH2., CH3CH2CH2 -,  (CH3CH2)3C+, (CH3)C -, C6H5CHCH2CH3 , CH3CH=CH+

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 35.  Classifica les reaccions següents i explica raona­dament el procés que s'hi ha produït.

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 41.  Formula la reacció d'esterificació de l'1-propanol amb àcid butanoic en presència d'àcid sulfúric i amb excés d'alcohol.

- Indica com es podria obtenir àcid fòrmic a partir de propè.

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-------------------------------------


 
     

 
Dates de presentació:
 
 
Dotzena Quinzena

 
 

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ................................................... NOM: .......................... 

Dotzena Quinzena

 • 39.  Donada la reacció:

  HCI  +  K2CrO4  ®  Cr CI3 + KCI + CI2 + H2O

  a)   Ajusta l'equació pel mètode ió-electró.

  b)  Calcula el pes equivalent de l'oxidant i del re­ductor.

  c)  Calcula el pes de cromat de potassi necessari per tal d'obtenir 100 g de CrCI3 si el rendiment és del 60%.

  Sol.: 64,7 g i 36,5 g; 203,9 g

  Dades:

  Demana:

  Desenvolupament:

  <insertar aquí resolució>

  -----------------------------------

 • 52.  La solució aquosa d'una determinada sal de pal·ladi s'ha electrolitzat aplicant-hi un corrent de 3,0 A durant 1,0 h i s'han obtingut 2,98 g de pal·ladi per reducció en el càtode.

Calcula el nombre d'oxidació del metall.

                                                        Sol.: + 4

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 38.  S’afegeix gradualment Na Cl  sòlid  a  una solució 0,2M  de  cadascun d’aquests ions :Cu +, Ag+, Au+. a) Assenyala  l’ordre de  en què  apareixen els  diversos precipitats que es formen. b) Calcula  les concentracions de Ag+ i  Au+  quan comença  a precipitar el CuCl ( Ks del CuCl =  1,9 · 10 –7 ; Ks  del Ag Cl = 1· 6 · 10 –10; Ks del Au Cl = 2,0 · 10-13)

Sol.:a) Au Cl , AgCl  i Cu Cl ;.b) 1,68 · 10-4 M, 2,11 · 10 – 7 M

Dades:

Demana:

Desenvolupament:
<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 2.  Identifica el grup funcional en els compostos següents i indica la classe a la qual pertany cada substància:

  a) CH3CH2CH2OH           b) CH3CH2 NH2           c) CH3CHClCH3        

d) CH3CH=CH2              e) HCHO                      f) CH3OCH3

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 4.    Escriu les formules semidesenvolupades de tots els isomers de fórmula molecular C5 H10

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 45.  Sabem que en cremar 120 g. d'un hidrocarbur de­terminat es produeixen 216 g d'aigua i 352 g de diòxid de carboni. D'altra banda, un recipient de 0,5 L conté 0,58 g d'aquest hidrocarbur a 25 °C i 720 mm de pressió. Determina la fórmula molecu­lar del compost.

Sol.: C2H6

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------


 
     

 

Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància
Sardenya 420, 08025 Barcelona