Activitats

Química I

Principi
 

 

   
Primera Quinzena
ACTIVITATS 1a AVALUACIÓ
Segona Quinzena
     
Tercera Quinzena
     
Quarta Quinzena

 

   
..................
Cinquena Quinzena

 

ACTIVITATS 2a AVALUACIÓ  
Sisena Quinzena

 

     
Setena Quinzena
         
Vuitena Quinzena
   
..................

   
Novena Quinzena

ACTIVITATS 3a AVALUACIÓ
Desena Quinzena

     
Onzena Quinzena

     
DotzenaQuinzena
               
 

     
 

ACTIVITATS 1a AVALUACIÓ (Quinzenes 1, 2, 3, 4)


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Primera Quinzena


 

 
 

                                                                                          

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ..................................................... NOM: ......................... 

Primera Quinzena

 • 14. Calcula la massa d'una peça de ferro si se sap que ,per augmentar-ne la temperatura des de 25 ºC fins a 100 ºC necessita 2508 J
  (Calor específica del ferro = 443J·kg-1K-1)                                                                                                         Sol.: 0,075kg

    Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 30.  Calcula quanta calor es necessita per a fondre 200 g de plom, Pb, que estan a 25 °C. (Calor específica del plom, c(Pb) = 130 J·kg-1-1; punt de fusió del plom, í 327 °C; calor de fusió del plom, LF(Pb) = 22990J·kg-1).

Sol.: 12 450 J

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 31.  Calcula la calor que hem de subministrar a 100 g de gel a -10 °C per a transformar-los en aigua líquida a 20 °C.

  (Calor específica del gel = 2090 J·kg-1 0K-1; calor de fusió del gel = 333500 J·kg-1 0K-1; calor específica de l'aigua = 4180 J·kg-1 0K-1).

Sol.: 43800 J

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 42.  Assenyala les afirmacions falses i corregeix-les.

  • Tot element o compost químic és una substància pura.

  • Una substància pura és sempre un element.

  • Un element és sempre una substància pura.

  • Una substància composta per àtoms de diferents elements només pot ser una mescla.

  • Un compost químic no es pot descompondre de cap manera en substàncies més senzilles.

  • Els components d'una mescla es poden separar de manera senzilla mitjançant mètodes físics.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 46.    Investiga el procés mitjançant el qual un càntir refreda l'aigua que conté i explica-ho.

    Justifica per què en les zones fredes era normal de repartir sal per les superfícies de les carreteres per a evitar la formació de gel.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Segona Quinzena


 

 
 

NOM DEL  ARCHIU: .......................................

COGNOMS: ..................................................... NOM: .......................... 

Segona Quinzena

 • 4.  Un químic fa reaccionar 30,0 g de zinc amb 33,5 g d'àcid clorhídric i obté 62,6 g de clorur de zinc. Al començament calcula que ha obtingut, a més, 5 g d'hidrogen, però raona que és impossible. Per què?

  a) Si han reaccionat tot el zinc i tot l'àcid, quina massa d'hidrogen ha obtingut?

  b) Troba la proporció de zinc i d'àcid clorhídric.

Sol: a) 0’9g; ¡ b)    zinc/àcid clorhídricè 1/1’12

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 30. Un laboratori analitza 15 g d'un compost i obté els resultats següents: 4,86 g de sodi, Na; 4,56 g de sofre, S, i 6,76 g d'oxigen, O.

  El cap del laboratori rep els resultats i ordena repe­tir les anàlisis. Justifica per què.

  — Si el resultat incorrecte era la massa de sofre, calcula la composició centesimal del compost.

Sol.: 32,4% Na, 22,5% S i 45,1 % O

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 55. Es prenen 3,62 mols de diòxid de silici, SiO2. Si la massa atòmica del silici és 28 u i la de l'oxi­gen, 16 u, calcula:

  a) La seva massa.

  b) El nombre exacte de mols d'àtoms de silici i d'oxigen continguts.

  c) El nombre d'àtoms de silici i d'oxigen contin­guts.

Sol.: a) 217,2 g; b) 3,62 de Si i 7,24 d'O; c) 2,18 • 1024 de Si i 4,36 · 1024d'O

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 70.  Hem format 100 g d'un compost que conté 33,3 g de l'element A i 66,7 g de l'element B. Determina' quanta massa d'aquest compost es pot formar si mesclem 150 g de A amb 275 g de B.

Sol.: 412 g de compost

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 71.   Completa la taula següent i comprova que es  compleix la llei de les proporcions múltiples.

 

Compost

Massa total(g)

Massa de Nitrogen(g)

Massa d’oxigen(g)

N 2O

165,3

105,2

..................

NO

53,4

.....................

28,5

NO2

498,1

151,6

..................

 

 

Calcula la massa d'oxigen necessària per a reaccionar amb 1,00 g de nitrogen i formar cadascun dels compostos anteriors.

Pa (O) = 16,0 u; Pa (N) = 14,0 u

Sol.: 0,57 g, 1,14 g i 2,29 g

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Tercera Quinzena
 
 

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ..................................................... NOM: .......................... 

Tercera Quinzena

 • 9.  Explica quins components necessites per a prepa­rar 0,5 kg d'una solució aquosa de nitrat d'argent, AgNO3 al 17 % en massa.

  — Determina la massa de cada component.

Sol.: 85 g AgNO3 i 415 g H2O

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 14. Calcula la concentració molar i la concentració molal d'una solució d'àcid sulfúric, H2SO4, de densitat 1,198 gr·cm-3 i al 27,0% d'àcid sul­fúric en massa.

  — Determina la massa d'àcid sulfúric en 1 L de solució.

(Pa (H) = 1 u; Pa (S) = 32 u; Pa (O) = 16 u)

Sol.: 3,30 mol·L-1; 3,77 mol·kg-1; 323,4 g H2SO4

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 18. Dissolem 7,2 g de sacarosa, C12H22O11, en 103,5 g d'aigua. Calcula el percentatge de sacarosa en massa, la seva molaritat. la seva molalitat, i la fracció molar de cada component.

  Sol:         6,5% en massa; 0,2 M;  0,2 m; X (sacarosa) = 0,004; X (aigua) = 0,996

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 32. Un pneumàtic de bicicleta conté 11 L d'aire a una pressió de 3 atm i a una temperatura de 27 °C.

  — Calcula els mols d'aire que conté el pneumàtic.

  — Determina la pressió que exerceix l'aire des­prés d'una cursa, si la temperatura a l'interior del pneumàtic és de 50 °C.

  — Si volem que, a 50 °C, l'aire del pneumàtic no­més exerceixi una pressió de 3 atm, quants mols d'aire n'hem d'extreure?

  — Calcula el volum que hauria de tenir el pneumà­tic perquè la mateixa quantitat d'aire a la tempe­ratura de 50 °C exercís una pressió de 2,5 atm.

  Sol.: 1,34 mol; 3,23 atm; 0,09 mol; 14,2 L

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 81. Calcula la massa molar d'un solut no iònic i no volàtil si, en afegir-ne 30,9 g a 150 g d'aigua, dis­minueix en 1,12 °C la temperatura de congelació.

  Kc(H20) = 1,86"C·kg·mol-1)

Sòl.: 342 g.mol-1

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

 


 
 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Quarta Quinzena


 
 

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ................................................NOM: .......................... 

Quarta Quinzena

 • 8.    A partir de les dades següents, calcula la massa atòmica dels ele­ments gal·li Í silici.

  a) 6931Ga: 68,95 u; 60,16%; 7131Ga: 70,95 u; 39,84%

  b) 2814Si: 27,985792 u; 93,05%; 2914Si: 28,9906554u;3,90%; 3014 Si: 29,986320 u; 3,05%

       Sol.: a) 69,75 u; b) 28,09 u

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 13. L’electró d'un àtom d'hidrogen ocupa el nivell 3. Justifica quantes radiacions diferents podrà produir quan retorni al seu estat fonamental. I si ocupa el nivell n = 6?

Sol.: 3; 15

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 16.  Escriu la configuració electrònica del sofre (Z = 16), del iode (Z = 53) i de l'estronci (Z =38).

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

----------------------------------

 • 35. Dedueix el nombre atòmic, el període Í el grup d'un element la configuració electrònica de l'últi­ma capa del qual és 5s2 5p2.

  — Fes el mateix per a un element de configura­ció electrònica en l'última capa 4s2 3d4.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 43. Calcula l'energia del foto associat a un llum ver­mell de 6 000 A de longitud d'ona.

  — I la d'un foto de freqüència 2 • 1020 s-1 ?                     (h = 6,625-10-34 J·s)

Sol.: 3,3·10-19 J; 1,3·10-13 J

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>


 
     

     
 

ACTIVITATS 2a AVALUACIÓ (Quinzenes 5, 6, 7, 8)


 
     

 

 

 
Dates de presentació:
 
 

Cinquena Quinzena


 
 

.

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ..................................................... NOM: .......................... 

Cinquena Quinzena

 • 10.  Formula i anomena els compostos formats per: a) argent i iode; b) magnesi i clor; c) ferro (III) i seleni; d) mercuri (II) i nitrogen; e) man­ganès (III) i oxigen; f) estany (IV) i fluor.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 11. Anomena els compostos següents:

  KBr; CdS; Sr3N2; Li4C; Ga2O3; Kl; g3P2; GaN; Rb2Te i ZnS.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 25. Formula els àcids següents:

  àcid trioxosulfúric (IV), àcid tetraoxosilícic (IV), àcid dioxobròmic (III), àcid monoxobromat (I) i àcid díoxofosfat (I).

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 43. Determina el nombre d'oxidació del manganès en cadascuna de les espècies químiques següents:    Mn2O3,  MnO2,  MnCI2,  LiMnO,  MnO4-2

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 48. Tria les fórmules que siguin correctes.

  NaO         NaO2          CIH2    KBr2   KCI      SH       FeCI2             CaO   

  FeCI3       CoAs         AlaS3   CI3Fe             NaS     Na2S  SnO2              SnO

   — Corregeix les fórmules incorrectes.

 

Dades:

Demana:

  Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

 -----------------------------------


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Sisena Quinzena


 
 

.

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ...................................................NOM: .......................... 

Sisena Quinzena

 

 • 37.  Explica quin tipus d’enllaç formaran tes següents parelles d'elements:

  a) brom i sodi; b) fluor i sofre; c) oxigen i rubidi; d) oxigen i nitrogen.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 45.  Les molècules de CS2 i de CCI4 tenen enllaços polaritzats, però no són polars. Proposa una forma geomètrica per a cadascuna de manera que expliqui aquesta característica.

   — Explica les condicions necessàries perquè una molècula sigui un dipol.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 50.  Digues quina classe de substància té un punt de fusió de 8 °C i no és soluble en aigua, però sí en benzè. Serà conductora de l'electricitat?

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 52.  Assenyala els enllaços presents en KNO3 (s), NaCI (s) i I2 (s) i determina els enllaços que es trenquen en:

  • Fondre el clorur de sodi.

  • Vaporitzar el iode.

  • Dissociar les molècules de I2 en àtoms.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 55. Observa el gràfic dels punts d'ebullició de H2O, H2S, H2Se i H2Te de la pàgina 135 i relaciona el canvi en els punts d'ebullició amb les característiques del seu enllaç

<insertar aquí resolució>


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Setena Quinzena


 
 

.


NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ..................................................... NOM: .......................... 

Setena Quinzena

 

 • 45. Anomena els compostos següents.

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 

 • 58. Anomena els compostos oxigenats següents:

 

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 59. Formula els compostos següents:

a) 1-cloro-2,4-pentandiona                                b) butanodial

c) àcid butanoic                                                  d) metilamina

e) àcid 2-metilpropanoic                                     f) propanoat d'etil

g) propanonà                                                      h) 4-etil-2-hexanol

i) butanamida                                                     j) 2-metil-2-butanol

k) metanamida                                                    I) àcid hexanoic

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 63. Calcula la massa molecular d'un compost orgànic gasós si 2,38 L d'aquest compost, mesurats a 97 °C i a 720 mm, tenen una massa de 2,81 g.

Sol.: 37.8 u

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 66. El propà reacciona amb el O2 i produeix CO2 i H2O (g). Determina el volum de CO2 que es produeix en cremar 10 L de propà amb excés de O2, si et rendiment de la reacció és del 80 % i tot el procés s'efectua en condicions normals.

 Sol.: 24 L

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Vuitena Quinzena


 
 

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: ..................................................... NOM: .......................... 

 

Vuitena Quinzena

 

 • 7.  Classifica les reaccions següents segons que siguin de síntesi, de des composició, de desplaçament o de doble desplaçament.

 

a)  NH3 (g) + HCI (g) -» NH4CI (g)

b)  2 NH3 (g) + 3 Mg (s) -> N2Mg3 (s) + 3 H2 (g)

c)  Zn (s) + H2SO4 (aq) -> ZnSO4 (aq) + H2 (g)

d)  PCI5 (g) -> PCI3 (g) + CI2 (g)

e)  2 H2S (aq) + O2 (g) -> 2 S (s) +2 H2O (I)

f)     3 HCI (aq) + AI(OH)3 (s) -» AICl3 (aq) + 3 H2O (I)

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 12. Calcula la massa d'hidròxid de calci, Ca(OH)2, necessària per a reac­cionar amb 16,5 g d'àcid clorhídric, HCI.

Sol.: 16,7 g

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 15. Escriu l'equació de la reacció entre el carboni i l'aigua per a formar monòxid de carboni i hidrogen gas, i calcula la massa de carboni necessària per a obtenir 100 L de H2, en CN, i el volum de monòxid de carboni que es formarà en les mateixes condicions.

Sol.: 53,6 g  i 1 00 L

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 26. Fem reaccionar 10 g de sodi metàl·lic amb 9 g d’aigua. Determina quin dels dos components actua com a reactiu limitant, i la massa d'hidròxid de sodi que es formarà. En la reacció també es desprèn H2.

Sol.: 17,4 g

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 30. Afegim 150 mL de solució 2 M d'hidròxid de sodi a una altra solució de sulfat de magnesi. Esbrina la massa d'hidròxid de magnesi que es formarà si el MgSO4 hi és en excés.

Sol.: 8,7 g

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 31. Una mostra de carbó de 55 g de massa es crema en presència d'oxigen suficient. Calcula el volum de diòxid de carboni, en condicions normals, que s'obtindrà si el carbó té una riquesa en carboni del 88%         

Sol.: 90,3 L

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:


 
     

     
 


ACTIVITATS 3a AVALUACIÓ (Quinzenes 9,10,11,12)


 
     

 

 
Dates de presentació:
 
 

Novena Quinzena


 
 

 


NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: .....................................................NOM: .......................... 

Novena Quinzena

 • 23. Calcula l'entalpia estàndard de la reacció següent amb les dades que apareixen a continuació.

Ca(OH)2 (s) + CO2 (g) è CaCO3 (s) + H2O (I)

 

DHf°[Ca(OH)2 (s)] = -985,7 kJ

DHf°[CO2 (g)] = -393,5 kJ

DHf°[CaCO3 (s)] = -1206,7 kJ

DHf°[H2O (I)] = -285,8 kJ

Sol.:AHf°= -113,3 kJ

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 34. Explica les diferències que hi ha entre els termes: entalpia de formació, entalpia de reacció, calor de reacció a pressió constant i calor de reacció a volum constant.
 • <insertar aquí resolució>

  -----------------------------------

 • 42. Determina la quantitat de calor que es des­prendrà en la combustió de 10 g d'hidrogen, l'equació termoquímica corresponent es:                                                                                                                    

2 H2 (g) + O2 (g)   è  2 H2O (g) + 115,6 kcal

     Sol.: 289 kcal

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 44.  Dissolem 15 g de ferro en un excés d'àcid clorhí­dric, a 18 °C. Calcula el treball que realitza l'hi­drogen produït contra la pressió atmosfèrica. Tin­gues en compte que l'altre producte de reacció és FeCI2 (aq).

     Sol.: 649,7 J

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 53. Calcula la calor de combustió a 25 °C i 1 atm d' 1 m3 de metà i d'1 m3 de propà a partir de les dades se­güents.

  §      Df [CO2 (g)] = -393,5 kJ/mol-1

  §        Df [H2O (I)] = -285,8 kJ·mol-1

  §      Df [CH4 (g)] = - 74,8 kJ·mol-1

  §      Df [C3H8 (g)] = -103,7 kJ·mol-1

  Determina quin dels dos gasos té més poder calorífic per unitat de volum, si els mesurem tots dos en les mateixes condicions de pressió i temperatura.

Sol.: CH4 ,-36 431 kJ; C3H8 , -90 842 kJ

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>


 
     

 
Dates de presentació:
 
 

Desena Quinzena


 

 
 

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: .....................................................         NOM: .......................... 

Desena Quinzena

 • 14. L'equilibri següent s'obté a una determinada tem­peratura.

PCI5 (g) ó PCI3 (g) + CI2(g)            Kc = 0,05 moll-1

[PCl5] = 0,80 M i [PCl3] = 0,20 M

— Esbrina la concentració molar de CI2.

Sol.: [Cl2] = 0,20 M

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 15. Justifica com influiran els canvis proposats en el següent sistema en equilibri:

N2 (g) + O2 (g) ó  2 NO (g)            DH° = +179,4 kJ

 

a)  Un augment de la concentració de N2.

b)  Un augment de la concentració de NO.

c)  Un augment de la temperatura.

d)  Una disminució de la pressió.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 16. Volem variar l'equilibrí següent per a augmentar la producció d'amoníac.

N2 (g) + 3 H2 (g) ó  2 NH3 (g) D H° = -99,22 KJ

— Assenyala les modificacions que efectuaries en:

• La concentració de les substàncies.

• La temperatura.

• La pressió.

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 25. Col·loquem 35,7 g de pentaclorur de fòsfor gas en un matràs de reacció de 5 L í els escalfem fins a assolir l'equilibri de dissociació:

PCI5(g) óPCI3(g) + CI2(g)

— Calcula la constant Kc si en aquest moment el matràs conté 8,75 g de CI2 (g).

Sol.: 0,063 mol·L-1

 

Dades:

Demana:

Desenvolupament:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 46.  En un recipient de 5 L s'hi han introduït N2 i H2, a 500 °C, fins a assolir l'equilibri següent:

N2(g) + 3H2(g) ó  2NH3(g)

Si mesurem la presència de 84,28 g de N2 de 4,20 g de H2 i de 9,605 g de NH3, calcula el valor de Kc a la temperatura de l'experiència.

Sol.: Kc = 0,286

Dades:

Demana:

Desenvolupament :

<insertar aquí resolució>


 
     

 

 
Dates de presentació:
 
 

Onzena Quinzena


 

 
 


NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: .....................................................NOM: .......................... 

Onzena Quinzena

 

 • 7.  S'afegeixen 80,0 g de clorur de potassi, KCI, a un litre d'aigua a 20 °C i s'agita per tal de dissoldre'ls. Es comprova que en el fons del vas hi queden 9,0 g sense dissoldre's. Calcula la solubilitat del KCI a aquesta temperatura, expressada en grams de sal per 100 g d'aigua.

Sol.: 7,10 g

 

Dades:

Demana:

Desenvolupamemt:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 11. Estudia què succeiria si es mesclessin les solucions aquoses de:

  a) NaCI i Pb(NO3)2                b) (NH4)2S i FeBr2                c) MgSO4 i MnCI2

 

Dades:

Demana:

Desenvolupamemt :

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 18. El permanganat de potassi, en medi àcid, és capaç d'oxidar el sulfur d'hidrogen a sofre elemental, S, mentre el permanganat passa a ió manganès (II). Ajusta la reacció d'oxidació-reducció, escriu-la en for­ma molecular i indica'n l'oxidant, el reductor, l'espècie que s'oxida i l'espècie que es redueix.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupamemt:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 27. Calcula la massa d'hidròxid de calci que es  pot neutralitzar amb100,0 mL d'àcid clorhídric

Sol.: 18,5 g

 

Dades:

Demana:

Desenvolupamemt:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 35. En cadascuna de les següents reaccions redox, assigna el nombre d'oxidació a cada element i identifica-hi l'oxidant, el reductor, l'oxidació i la reducció:

  3 Mg + N2       è     Mg3N2

  Cd + 2 HCI     è     CdCI2 + H2

  NH4NO3         è     N2O + 2 H2O

  2 HgS + SO2  è     3 S + 2 H2O

  CO + 2 H2      è     CH3OH

 

Dades:

Demana:

Desenvolupamemt:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 39. La reacció d'àcid clorhídric amb diòxid de man­ganès genera clorur de manganès (II), clor i aigua.

  a) Escriu la reacció molecular ajustada pel mè­tode de l'ió-electró.

  b) Calcula el volum de clor que s'obté, mesurat a 700 mm i 30 °C, en reaccionar 150 mL d'àcid clorhídric del 35% i densitat 1,17 g/mL amb la quantitat necessària de diòxid de manganès.

Sol.: 11,4 L

 

Dades:

Demana:

Desenvolupamemt:

<insertar aquí resolució>


 
     

 
Dates de presentació:
 
 
Dotzena Quinzena

 
 

NOM DEL  ARCHIU: ........................................

COGNOMS: .....................................................NOM: .......................... 

Dotzena Quinzena

 • 21.  Calcula entalpia de la reacció següent amb les da­des que apareixen a continuació.

ZnO (s) + CO (g) è Zn (s) + CO2 (g)

Df [ZnO (s)] = -345,8 kJ

L'entalpia de combustió del monòxid de carboni gas, CO, és -283 kJ.

Sol.: DH° = +62,8 kJ

Dades:

Demana:

Desenvolupamemt:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 38.Justifica  quin serà l’efecte de les accions següents  sobre l’equilibri

  a) Afegir-hi més CI2.

  b) Treure una mica de PCI5.

  c) Augmentar la pressió.

  d) Disminuir la temperatura en l’equilibri.

 

Dades:

Demana:

Desenvolupamemt:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 49.  Escalfem 46 g de iode i 1,0 g d'hidrogen fins que  assoleixen l'equilibri segons la reacció:

H2 + I2  ó 2HI(g)

Si la mescla en l'equilibri conté 1,9 g de iode, de­termina els mols de cada substància en l'equilibri, i la constant d'equilibri.

Sol.: H2: 0,32 mol; I2: 7,5·!=-3 mol;  HI: 0,35 mol; Kc = 50

Dades:

Demana:

Desenvolupamemt:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 4.  Determina el volum de solució d'hidròxid de potassi 0,610 M necessari per a neutralitzar totalment 20,0 mL de solució d'àcid sulfúric 0,245 M.

Sol.: 16,0 mL

Dades:

Demana:

Desenvolupamemt:

<insertar aquí resolució>

-----------------------------------

 • 36. Ajusta les equacions següents, corresponents a reaccions redox.

  a)   En medi àcid

  KNO2 + Kl + H2SO4  è   I2 + NO + K2SO4

  K2Cr2O7 + Kl + H2SO è4 -> K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2

  2 H2O2è  H2O + O2

 

b) En medi bàsic:

CI2  + OH -è  Cl - + CIO - + H2O

P4 è PH202 + PH3

 

Dades:

Demana:

Desenvolupamemt:

<insertar aquí resolució>


 
     

 

Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància
Sardenya 420, 08025 Barcelona