Formulació

Imprimir

 

Principi

Química I
Química II
 
 
 
 

Nomenclatura Inorgànica

            Estats d’oxidació (valències)

            Estructura de les fórmules químiques

            Tipus de compostos        

            Nomenclatures químiques

            Compostos Binaris           

                        Metall i  No Metall   

                        No Metall i  No Metall

                        Altres compostos: els peróxids

                        Compostos Ternaris

                                    Hidròxids: Hidròxids i cianurs

                                    Àcids

                                    Diàcids                                 

                                    Peroxoàcids 

                                    Tioàcids

                                    Oxoàcids polihidratats

                                    Sals: Disals i Sals àcides

            Molècules amb dos o tres cations diferents

 

      Compostos de coordinació: Complexos

 

Exemples de Formulació de compostos en els tres tipus de Nomenclatures

 

Taula per la formació de compostos inorgànics en la nomenclatura tradicional i exemple

 

Nomenclatura Orgànica

            Hidrocarburs: alcans, alquens i alquins

            Hidrocarburs aromàtics o arens

            Grups funcionals mes importants i prioritat dels grup

 

Exercicis de Formulació Autocorregits

 

 
 
 

 

     
 

N O M E N C L A T U R A    I N O R G À N I C A

 


 
     

 

     
 

  Estructura de les fórmules químiques

L' estructura de les formules químiques es sempre la següent :

              -  el Catió (ió positiu) a l'Esquerra .

               - l'Anió (ió negatiu ) a la Dreta.

 Es a dir ,  l'electronegativitat creix d'esquerra a dreta   

Grup Catiònic =====>  Grup Aniònic

Compost
Catió + Anió-
  Ca  O   
Ca+2 O-2
Li  (OH)    Li+1 (OH) -1
Fe   S O4   Fe+2 (S O4)-2


  Tipus de compostos

   Els compostos químics segons el número d'elements diferents que el formen poden ser::

Binaris ( Ca O)               

Ternaris  (Fe   S O4 )             

Quaternaris  (Na H   S O4)       etc.


 
     

 

     
 

  Nomenclatures químiques

Nom. Estequiomètrica: Indica els elements que formen el compost (oxo, hidrur,) i amb sufixos en nombre d'àtoms

Nom. Stocks:Indica els elements que formen el compost (oxo,sulf,) i dóna la valència del element en números  romans, s'assembla a la  nomemclatura estequiométrica.

Nom. Tradicional: Indica  el tipus de compost i  el grau d'oxidació amb sufixos i prefixos, però no el nombre  d'oxidació. TAULA  FORMULACIÓ TRADICIONAL


 
     

 

       
   

COMPOSTOS BINARIS

EXERCICIS AUTOCORREGITS

S'escriuen els símbols dels elements: en primer lloc el menys electronegatiu i després l'altre.  Els subíndex coincideixen amb els estats d'oxidació en valors absoluts, però intercanviats.  En general, sí és possible, es simplifiquen.

  NOMENCLATURA

a)  Metall  -  No Metall -  (el no metall actua amb l'estat d'oxidació negatiu

Nom.  Estequiometrica:

- Nom del    No Metall  amb el sufix -UR   i  un prefix que indiqui el nombre d'àtoms d'aquest element que formen el compost. (MONO-, DI- , TRI -,...)el prefix Mono a vegades no es posa

- Preposició  DE- Nom del  Metall (menys electronegatiu) sense variació amb un prefix de quantitat com abans  (MONO - ...)           

* Aquesta  nomenclatura Estequiomètrica té el mateix criteri que la del apartat b) No Metall - No Metall  

Nom. d'Stock:

- Nom del no Metall acabat en  -UR

- Preposició  DE entre parèntesis i   en xifres romanes. (...)

 Nom. tradicional: 

- Nom del no Metall acabat en  -UR

-  En lloc d'indicar I'estat d'oxidació del metall s'utilitza el sufix:

-  -ÓS    - Si és l'estat d'oxidació més baix.

-   -IC     - Si és l 'estat d'oxidació més alt

                  (si  només té un estat d'oxidació es posa : el sufix -IC del Metall )

Excepcions :

·               Els compostos amb Oxígeno s'anomena ÒXID       

·               **  Els compostos amb hidrogen s'anomena   HIDRUR

b)  No Metall-No Metall

         (el no Metall menys electronegatiu actua amb  l'estat  d'oxidació positiu)

Nom.  Estequiomètrica:

- Nom del   no Metall més electronegatiu amb el sufix -UR   i  un prefix que indiqui el nombre d'àtoms

d'aquest  element que  formen el compost. (MONO-, DI-, TRI- ...)

- Preposició  DE

- Nom del No Metall  menys electronegatiu sense variació amb un prefix de quantitat com abans 

(MONO-,..)

- S'escriu en primer lloc el  menys electronegatiu.  L'escala d'electronegativitat que cal tenir en compte és de menor a major  a la Taula Periòdica dels Metalls fins al Fluor

Taula de creixement de l’electronegativitat

Metalls     B, Si , C , As , P, N,   H   ,Te , Se , S , I , Br , Cl , O  ,  F     

creixement de l'electronegativitat

-Excepcions:  -  L'oxigen s'anomena   ÒXID

Nom. Stocks

** També es poden anomenar utilitzant la nomenclatura d'Stocks explicada en l'apartat a)

Nom. Tradicional - Es útil conèixer aquesta nomenclatura pel cas de compostos més complexos. Els compostos prenen els  sufixos i els prefixes següents, de menor a major estat d'oxidació del no metall..

               HIPO-  .........................    -ÓS        4, 3               Nombre d'estats d'oxidació

                            .........................    -ÓS        4, 3, 2          .

                            .........................    -IC         4, 3, 2, 1                                     

               PER-    .........................    -IC        4                    

     (Ex. el clor té 4 estats possible positius:+1+,3,+5,+7 Hipoclorós ,clorós, clòric i perclòric)                     

     (Un element amb 3 estat posibles tendria compostos: hipo... os,...os, ...ic)

*Aquests compostos amb oxigen en aquesta nomenclatura   també s'anomenen Anhídrids


 
       

 

     
 

ALTRES COMPOSTOS

         

Els peròxids:        grup  peroxo  O22-  número d'oxidació del oxigen: -2      (-O - O- ) 2-       

Nom. - S'anomenen de la mateixa manera que els compostos    Metall - No Metall.


COMPOSTOS TERNARIS

EXERCICIS AUTOCORREGITS

hidròxids :                              grup hidroxil OH -             nombre d'oxidació  -1                  

cianurs  :                                 grup  ciano     CN -             nombre d'oxidació  -1   

 

Nom. - S'anomenen de la mateixa manera que els compostos :   Metall - No Metall. 

                      - Aquets grups actuen com el No metall


 
     

 

     
 
À C I D S

a) Àcids Hídrácids : No Metall + Hidrogen.

Nom. Estequiomètrica -  S'anomenen  :...........-UR  de hidrogen

 (veure  No metall - No metall  apartat b) compostos amb  hidrogen)

 

Nom.  Tradicional - La paraula ÀCID seguida del nom del no Metall acabat  en  -HÍDRIC.

 

b) Àcids Oxàcids:  Hidrogen + ( No Metall +Oxigen )

 

Nom. Estequimètrica

-  Paraula ÀCID

-  Prefix que indiqui el nombre d'oxígens seguits de la paraula   -OXO-

-  Nom de l'element acabat en  - IC

-  Estat d'agregació del no metall en números romans i entre parèntesis (...)

*** També es poden anomenar com a sals d'hidrògens.

 

Nom. Tradicional: Es convenient memoritzar :

Els noms d' Àcids  de nomenclatura tradicional admès són els següents:

 

Grup del Bor
  H3BO3  àc. ortobòric ( bòric )  . . . .
  (HBO2)n àc. metabòric       
.
. . .
  . .
.
. .  
Grup del carbó
  H2CO2 àc. carbonós 
(H2SiO3)n
àc. metasilícic . .
  H2CO3 àc. carbònic  
H4SiO4
àc.  ortosilícic  . .
. .
.
. . .
Grup del nitrogen
  HNO2        àc. nitrós 
H3PO3
àc. fosforós   AsO3H3 àc. arseniós   
  HNO3 àc. nítric    
HPO3
àc. fosfòric HAsO3 àc. arsènic
     
H3PO4
àc. ortofosfòric . .
. .
.
. . .
Grup del  sofre  
  H2SO3             àc. sulfurós 
H2SeO3
àc. seleniós      .
  H2SO4 àc. sulfúrico
H2SeO4
àc. selènic       . .
. .
.
. . .
Grup  halogenos
  HClO àc. hipoclorós 
HBrO
HBrO2
àc. hipobromós  HIO àc. hipoiodós  
  HClO2 àc. clorós  àc. bromós      
  HClO3 àc. clòric    àc. perclòric
HBrO3
àc. bròmic 

HIO3

àc. iòdic
  HClO4
.
. HIO4 àc. periòdic
. .
.
. . .
Grup del  crom i del manganés  (*)
H2Cr2O7 àc. dicròmic
H2MnO4
àc. mangànic. . .
H2CrO4  àc. cròmic
HMnO4
àc. permangànic  . .
(*) El crom i el manganès actuen com no metalls amb valències +6 i +7

 


  DIÀCIDS

Tots els diàcids es fan per  condensació de dues molècules d'àcid i pèrdua d'una molècula d'aigua

 Exemple: Formació del àcid dicròmic per condensació de dues  molècules de àcid cròmic i pèrdua de una molècula de aigua


  PEROXOÀCIDS

  Es formen estos compostos en substituint  en un oxoàcid, una espècie O-2   (oxo  nombre d'oxidació -2 ),   pel grup    O-2 2  (peroxo nombre d'oxidació -1) Per a identificar un peroxoàcid cal calcular  el nombre  d'oxidació del no metall, i adonar-se que no coincideix con el que el deuria correspondre.

Nomenclatura :-S’anteposa el prefix  peroxo-  al nom de l'àcid del qual procedeix


  TIOÀCIDS 

 Es formen estos compostos en sustituint  en un oxoàcid, una espècie O-2   (oxo) pel grup    S-2  

Nomenclatura : - S'anteposa el prefix  tio-  al nom de l'àcid del qual procedeix

- S'indica amb els prefixos di, tri,..... el nombre de grups  O-2   (oxo) que s'han substituït.


  OXOÀCIDS POLIHIDRATATS

Són oxoàcids  formats en addicionar  més d'una molècula d'aigua  H 2O  a un Òxid no metàl·lic

Nom. Tradicional:-

 

Elements  no metàl·lics  de Grups Senars de la Taula Periòdica
Prefix del nom  de l'àcid
nombre de molècules  d'òxidno metàl·lic
nombre de molècules d'aigua
àcid  meta- ...........
1 molècula
1 H2O
àcid  piro- ..............
1 molècula
2 H2O
àcid  orto- ............
1 molècula
3 H2O

Elements  no metàl·lics  de Grups Parells de la Taula Periòdica
Prefix del nom  de l'àcid
nombre de molècules  d'òxidno metàl·lic
nombre de molècules d'aigua
àcid  meta- ............
1 molècula
1 H2O
àcid  piro(di)-.........
2 molècula
1 H2O
àcid  orto- ..............
1 molècula
2 H2O

 

 meta

 a vegades no es posa  aquest prefixa

no és un àcid polihidratat

 Di

 es posa a vegades en comptes de piro

 Es posen  els elements que formen la molècula posant per subíndex  la suma corresponent a cadascú  i es simplifiquen els subíndex

-S’ha de buscar a que grup, senar o parell pertany l'element No metàl·lic


 
     

 

     
 

  S A L S

Nom. Estequiomètrica :

- Es substitueix la paraula àcid

- Es canvia el sufix -ic per –at

- Preposició DE

- S'anomena el Metall indicant el seu estat d'oxidació en xifres romanes i entre parèntesis  (...)

Nom. Tradicional:

 - Canvia el sufix de l’ àcid ( terminació)                                                     

 

                     Sufix-àcid     ... -ós              == canvia per ===> sufix-sal  ... -IT

                                              ... -ic               == canvia per ===>                ... -AT

- seguit del nom del Metall acabat en  -OS o en  -IC  segons sigui la seva valència

 

DISALS:

Es formen en sustituint els hidrògens d'un Diàcid per un catió (metall)

Nomenclatura:          S'utilitza la mateixa que per les sals.

SALS  ÀCIDES:

  Si en formant la sal, algun hidrogen queda sense substituir, tindrem una sal àcida que s'anomena afegint el prefix : Hidrogen- al nom de l'anió corresponent; si es substitueixen dos hidrògens : Dihidrogen-.

                        

Na  HC O3      hidrogencarbonat de sodi  Substitueix un hidrogen al          H2 C O3

Na 2 H  P O4     dihidrogenfosfat de sodi. Substitueix dos hidrogens al       H 3 P O4

 

 

 
     

 

     
 

 MOLÈCULES AMB DOS O TRES CATÍONS DIFERENTS:

OXIDS, HIDROXIDS I SALS  DOBLES, TRIPLES.

Aquestes molècules tenen dos o més elements (cations)  diferents.

Nomenclatura:  S'ha d'indicar després de posar l'anió el nombre de cations diferents mitjançant (doble),(triple), seguit de quins cations són:                         

Ca Zn O2 :   dióxid (doble) de calci i zinc     

Be Ca (CO3)2 : dicarbonat (doble) de beril·li i calci

 


 
     

 

 

     
 

  COMPOSTOS DE COORDINACIÓ: COMPLEXOS:

Els complexos son especies químiques formades per un àtom central i diversos lligands, aquestes espècies químiques podens ser: cations, anios, neutres.

Un àtom central : generalment un metall de transició ( els metalls de transició omplen els orbitals d ), amb estat d'oxidació positiu o zero
Els lligands: àtoms, ions o agrupacions d'àtoms, poden tenir carrega negativa, neuta o positiva
Enllaços: El àtom central i els lligands s'uneixen per enllaços coovalents coordinats

La agrupació complexa pot ser: positiva, neutra o negativa, i la seva càrrega és la suma de les càrregues de l'atom central i els lligands.

Com Formular un complexe:

Cal recordar com és l'estructura d'una formula quimica:

D'esquerrra a dreta: primer els grups menys electronetgatius després els grups més electronegatius : Primer el catió i despres els anió:

Estructura
       
Fórmula 
Grup Catió + 
Grup Anió - 
===>
Ca +2 
( SO4  )-2 
====>
Ca  SO4 
 1. L'àtom central s'escriu al començament
 2. A continuació s'escriuen els lligands deesquerra a dreta : primer els aniòns despres els neutres i finalment els cations,( -, 0, +).
 3. Si hi ha dintre un grup diversos lligands aquests van per ordre alfabètic del símbol.
 4. Si el lligand es una agrupacio de diversos àtoms es posen entre parèntesis ( ).
 5. Tota l'espècie complexa s'escriu entre claudators,[], indicant su càrrega electrica global .
 6. El ordre de colocació a la molécula es l'habitual tant si el complex és un ió amb un altre ió senzill, o si el catió es complexe i l'anió també ho és.

Com Anomenar un complex:

 1. Noms del lligands negatius:
  F - fluoro CN - ciano
  Cl - cloro S2 O32- tiosulfato
  Br - bromo S 2- tio
  I - iodo H - hidruro (o hidro)
      O22- peroxo
 2. Noms dels lligands neutres:
  S'acostuma a anomermar-los amb la terminació -il, el cas de l'aigua i el amoniac tenen noms especials
  NO nitrosil CO carbonil
   
  H2O aqua NH3 amina
 3. Primer es citen tots els lligans per ordre alfabètic, tenein en compte, que els prefixos multiplicadors: di tri, tetra... no se tenen en comte (si son prefixos corresponents al nom del lligand, di, tio, peroxo,si que formen part de la ordenació alfabètica: peroxo s'ordena ter la p no per la o)
 4. Els noms dels diferents lligands s'escriuen seguit sense cap separació.
 5. El àtom central se escriu seguit dels lligands sense cap separació la seva terminació será
   
  -at Si la espècie complexa es negativa
   
  el nom del àtom central Si la espècie complexa es positiva o neutra
 6. S'escriu a la dreta l'estat d'oxidació de l'àtom central amb xifres romanes entre parèntesis.
 7. L'ordre en que s'han d'anomenar els ions en una fórmula on hi ha complexos, es la mateixa de sempre: primer l'anió i despres el catió, de dereta a esquerra.

Exemples

Formular:

Cloruro de tetraamminadiclorocromo(III) ==> [CrCl2(NH3)4)] Cl
 
Diamminadiaquadicloropal·ladi(II) ==> [Pd Cl2(NH3)2 (H2O)2]

Anomenar

[FeCl(H2O)5)]+2

Espècie química: Catió Complex

Catió complex:

Àtom central del complex: ferro ,Fe,

Lligands: Cl - cloro (negatiu) H2O aquo(neutre)

Estat d'oxidacio del ferro: la carga de l'ió complexe és igual a la suma de les cargues del atom central i els lligands: +2=Fe -1+5·0 => Fe= +3 ==>III

Nom: catió pentaquocloroferro(III)

[PtCl(NH3)3)] Cl

Espècie química: Molécula neutra

Anió: Cloruro de (Cl -)

Catío complex:

Àtom central del complexe: platí ,Pt,

Lligands: Cl - cloro (negatiu) NH3 amin(neutre)

Estat d'oxidacio del platí: la carga de l'ió complex és igual a la suma de les cargues del atom central i els lligands: +1=Pt -1+3·0 => Pt= +2==> II

Nom: Clorur de triamminacloroplatí(II)

 

K3 [Ni(CN)5]

Espècie química: Molécula neutra

Catió: potasi K

Anío complex:

Àtom central del complexe: niquel, Ni,

Lligands: CN - ciano (negatiu)

Estat d'oxidacio del niquel: la carga de l'ió complexe es igual a la suma de les cargues del atom central i els lligands: -3=Ni +5(-1) => Ni= +2 ==> II

Nom: pentacianoniccolat(II) de potasi

 


 
     

 

     
 


EXEMPLES DE FORMULACIÒ DE COMPOSTOS  EN ELS TRES TIPUS DENOMENCLATURES

 

            I-    Estructura de les fórmules químiques

          II-     Escala d'electronegativitats

          III-    Indicació de la nomenclatura més utilitzada 

            A – COMPOSTOS BINARIS

                        a- Metall i  No Metall

                                            1- Metall i Hidrogen                                   Els hidrurs metàl·lics

                                                 2- Metall i No metall                                  Les sals hidràcids

                                                                       (el No metall no és ni Hidrogen ni Oxigen )

                                                3- Metall i Oxigen                                       Els òxids metàl·lics

                        b- No Metall i  No Metall

                                                1- Hidrogen i No metall                          Els àcids hidràcids

                                                2- No Metall i No Metall                         Altres hidrurs   

                                                                      (el No metall no és ni Hidrogen ni Oxigen )

                                                3- No metall i Oxigen                              Els òxids  No metàl·lics

            B – COMPOSTOS TERNARIS

                        a- Metall i grup (OH)                                                        Els hidròxids

                        b- Hidrogen i grup ( No metall + Oxigen)                  Els àcids oxoàcids

                        c- Metall i grup (No Metall + Oxigen)                          Les oxosals

                        d- Metall i grup [ H + (No metall +Oxigen)]                Les sals àcides 
     

 

 

     
 

  Exemples de Formulació de compostos en els tres tipus de momenclatures

I ) - Estructura de la fórmula química: és d'esquerra a dreta, del grup menys electronegatrius al grup més electronegatiu, primer  el Catió (+) i desprès   l' Anió ( - )
Estructura
       
Fórmula 
Grup Catió + 
Grup Anió - 
===>
Ca +2 
( SO4  )-2 
====>
Ca  SO4 

II ) - Escala de electronegativitats creixents                                       

Metalls     B, Si , C , As , P, N,   H   ,Te , Se , S , I , Br , Cl , O  ,  F     

creixement de l'electronegativitat


  III ) - Nomenclatura més utilitzada : S’indica hombrellat amb gris


A- COMPOSTOS BINARIS

___________________________________


a-  Metall i No metall         

Metalls     B, Si , C , As , P, N,   H  ,Te , Se , S , I , Br , Cl   O  ,  F     

1-    Metall i Hidrogen :

 

       Els Hidrurs metàl·lics

Metalls     B, Si , C , As , P, N,   H   T , Se , S , I , Br , Cl , O , F     


Fórmula

Estat d'oxidació

Nomenclatura

Estequiomètrica

Nomenclatura

Stocks

Nomenclatura

Tradicional

Fe H  2

  Fe +2, H  -1

dihidrur de ferro

hidrur de  ferro( II)

hidrur ferros

Fe H 3

  Fe +3, H  -1

trihidrur de ferro

hidrur de ferro(III)

hidrur fèrric

 

 

 

 

 

Ba H 2

  Ba +2, H  -1

(un sol estat d'oxidació)

dihidrur de bari

hidrur de bari (II )

hidrur  bàric

hidrur de bari

___________________________________

   2-    Metall i No  Metall:

Metalls     B, Si , C , As , P, N,  H  Te , Se , S , I , Br ,Cl   O  ,  F     

       Sals hidràcids

Fórmula

Estat d'oxidació

Nomenclatura

Estequiomètrica

Nomenclatura

Stocks

Nomenclatura

Tradicional

Na F

 Na  +1, F  -1

fluorur de sodi

fluorur de sodi

fluorur sòdic/de sodi

Fe Cl2

 Fe  +2, Cl -1

diclorur de ferro

clorur de ferro (II)

clorur  ferrós

Fe Br3

  Fe  +3, Br -1

tribromur de ferro

bromur de ferro(III)

bromur fèrric

Cu I2

Cu  +2, I   -1

diiodur de coure

iodur de coure (II)

iodur cuprós

 

 

 

 

 

Fe2 S3

Fe  +3, S   -2

trisulfur de diferro

sulfur de ferro (III)

sulfur ferrós

  * veure les sals d'àcids hidràcids

___________________________________

3-    Metall i Oxigen :         

Metalls   B, Si ,C ,As, P, N,  H ,Te , Se , S , I , Br , Cl    O  ,  F     

       Òxids Metàl·lics


Fórmula

Estat d'oxidació

Nomenclatura

Estequiomètrica

Nomenclatura

Stocks

Nomenclatura

Tradicional

Fe  O

 Fe +2

òxid de ferro

òxid de ferro ( II)

òxid ferrós

Fe 2O3

 Fe +3

triòxid de diferro

òxid de ferro( III)

òxid fèrric

 

 

 

 

 

Ba O

Ba +2

(El Ba un sol estat d'oxidació)

oxid de bari

òxid de bari (II)

òxid bàric

òxid de bari

___________________________________


 
     

 

     
 

b- No Metall i No metall

 

Metalls  B, Si , C , As , P, N, H  ,Te , Se , S , I , Br ,Cl  O  ,F

1-    Hidrogen i No Metall:   

Metalls   B, Si , C , As , P, N,    H    Te, Se, S ,I , Br ,Cl   O  , F     

    Hidrurs No Metàl·lics

   (Àcids hidràcids)

Fórmula

Estat d'oxidació

Nomenclatura

Estequiomètrica

Nomenclatura

Stocks

Nomenclatura

Tradicional

H F

 H  +1, F  -1

fluorur d'hidrogen

 

fluorur d'hidrogen

*àcid fluorhídric (H2O)

H Cl

 H  +1, Cl -1

clorur d'hidrogen

 

clorur de hidrogen

* àcid clorhídric (H2O)

H Br

 H  +1, Br -1

bromur d'hidrogen

 

bromur d'hidrogen

*àcid  bromhídric(H2O)

H I

H  +1, I   -1

iodur d'hidrogen

 

iodur de hidrogen

* àcid iodhídric (H2O)

 

 

 

 

 

H2 S

H +1, S   -2

sulfur de dihidrogen

 

sulfur de  d'hidrogen

*àcid  sulfhidric(H2O)

Aquests compostos tenen caracter àcid  En disolució aquosa

 

     Aquest grup s'anomena també acids hidràcids  ( en sustituint l'hidrogen per un Metall donen les sal hidràcids (referit al apartat:  a) Metall i No Metall  2)

___________________________________

 

2-  No Metall i Hidrogen :       

Metalls     B, Si ,C , As , P, N    H  Te , Se , S , I , Br , Cl   O  , F     

Altres hidrurs


Fórmula

Estat d'oxidació

Nomenclatura

Estequiomètrica

Nomenclatura

Stocks

Nomenclatura

Tradicional

NH3  

 N  +3, H  -1

 trihidruro d'nitrogen

 

amoníaco

CH4

 C  +1, H –1

tetrahidruro d'hidrogen

 

metano

 

___________________________________

  2-    No Metall i Oxigen  

Metalls     B, Si ,C , As , P, N, H ,Te , Se , S , I , Br ,Cl    O  , F

     Els òxids No metàl·lics


Fórmula

Estats d'oxidació

Nomenclatura

Estequiomètrica

Nomenclatura

Stocks

Nomenclatura

Tradicional

S O2

  S +4

diòxid de sofre

òxid de sofre ( IV)

òxid sulfurós

S O3

  S +6

triòxid de sofre

òxid de Sofre ( VI)

òxid sulfúric

 

 

 

 

 

Cl2O

 Cl +1

monòxid de diclor

òxid de clor ( I )

òxid hipo clorós

Cl2O3

 Cl +3

triòxid de de diclor

òxid de clor ( III )

òxid        clorós

Cl2O5

 Cl +5

pentaòxid de diclor

òxid de clor ( V )

òxid        clòric

Cl2O7

 Cl +7

heptaòxid de diclor

òxid de clor ( VII )

òxid per   clòric

 

 

 

 

 

SiO2

  S +4

diòxid de silici

òxid de silici (IV)

òxid silícic

H2 O

 H +1 ,O –2

òxid de dihidrogen

 

aigua

___________________________________


 
     

 

     
 

  B- COMPOSTOS TERNARIS

___________________________________

a-   Metal i grup (OH) - :     

Metalls  grup   O H

      Els hidròxids

Fórmula

Estats d'oxidació

Nomenclatura

Estequiomètrica

Nomenclatura

Stocks

Nomenclatura

Tradicional

Fe (OH)  2

   Fe+2, OH- -1

dihidròxid de ferro

hidròxid de ferro( II)

hidròxid ferros

Fe (OH) 3

   Fe+3,OH- -1

trihidròxid de ferro

hidròxid de ferro(III)

hidròxid fèrric

 

 

 

 

 

Ca (OH)2

   Ca+2,OH- -1

(un sol estat 'oxidació)

dihidròxid de calci

hidròxid de calci (II )

hidròxid càlcic

hidròxid de calci

 

   * Els hidròxids tenen caracter bàsic

___________________________________

b-  Hidrogen i grup ( No metall + Oxigen):

H   grup ( no metall + oxigen )

Els àcids  oxoàcids                                                    


Fórmula

Estat d'oxidació

Nomenclatura

Estequiomètrica

Nomenclatura

Stocks

Nomenclatura

Tradicional

 

H2 SO3

 S + 4

SO3 -2

H +1

 

(*)Trioxosulfat de dihidrogen

àcid Trioxosulfúric(IV)

--

Trioxosulfat (IV) d'hidrogen

 

 

  àcid sulfurós

 

H2 SO4

S + 6

 SO4  -2

H +1

 

(*)Tetraoxosulfat de dihidrogen

àcid Tetraoxosulfúric(VI)

--

(*)Tetraoxosulfat (VI) d'hidrogen

 

 

  àcid sulfúric

 

 

(*) Sanomenen com sals de hidrogen : veure oxosals          

 

HClO2

Cl +3

ClO2   -1

H +1

 

(*)  Dioxoclorat   d'hidrogen

àcid dioxoclòric (III)

--

(*)Dioxoclorat(III)

d' hidrogen

 

  àcid clorós

___________________________________

c-   Metall  i grup ( No metall + Oxigen) :

  Metalls   grup ( no metall+oxigen )

    Oxosals                                                                               

 

Fórmula

Estats d'oxidació

Nomenclatura

Estequiomètrica

Nomenclatura

Stocks

Nomenclatura

Tradicional

 

Cu2 SO3

 S + 4

SO3  - 2

Cu +1

 

Trioxosulfat de dicoure

 

Trioxosulfat (IV)

de coure ( I )

 

    sulfit cuprós

 

Cu  SO4

S + 6

 SO4   - 2

Cu + 2

 

Tetraoxosulfat de coure

 

Tetraoxosulfat (VI)

de Cure ( II )

 

   sulfat cupric

 

 

 

 

 

 

CuClO2

Cl +3

ClO2   - 1

Cu  +1

 

Dioxoclorat de coure

 

 Dioxoclorat (III)

de Coure ( I )

 

  clorit cuprós

   *  Es sustituexen tots els hidrogen del oxoàcid per un metall

___________________________________

d-   Metall i grup [ H + (No metall+oxigen)]:     

  Metalls    grup [ H + ( no metall + oxigen )]

   Sals àcides                                                            


Fórmula

Estat d'oxidació

Nomenclatura

Estequiomètrica

Nomenclatura

Stocks

Nomenclatura

Tradicional

 

Na H  SO3

 S + 4

(SO3 H)  -1

Na +1

 

 

bisulfit sòdic/de sòdi

Hidrogenosulfit de sodio

 

Ca (HSO4 )2

S + 6

 (SO4   H) -1

Ca +2

 

 

bisulfat sòdic/de sòdi

Hidrogenosulfat de sodio

  * Solament poden tenir sals àcides els àcids que tinguin més de un hidrogen

  * Per anomenar una sal àcida amb dos o més hidrògens es posen els sufixos Di,Tri..hidrogen..

___________________________________


 

 
     

 

       
   

Taula per la formació de compostos en la nomenclatura tradicionalExemple amb el Clor com no Metall i el Ferro com Metall


 
       

 

 

 

     
 

NOMENCLATURA     QUÍMICA ORGÀNICA

  EXERCICIS AUTOCORREGITS

    Saturats   Alcans  
  De cadena oberta   Alquens  
    Insaturats    
HIDROCARBURS
Alquins  
   
Saturats Cicloalcans  
  De cadena tancada Cicloalquens  
      Insaturats  
        Cicloalquins  
             
      Aromàtics o benzènics  

 


 

I-  ALCANS                     

   Formula general :  Cn  H2n+2                      

 

a) Alcans lineals no ramificats:

El nom d'un alcá és format d'una arrel que indica el número de carbonis del compost i de la terminació  -a.

       Metà              CH4 ....................... CH4

       Età                 C2H6..................... CH3- CH3

       Propà            C3H8  .................... CH3- CH2 - CH3

       Butà              C4H10.................... CH3- CH2 - CH2 - CH2                  

       Pentà            CH5H12................. CH3- CH2 - CH2 - CH2 - CH3

       DECÀ            C10H22.................. CH3-CH2-CH2 -CH2 -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

       Undecà        C11H24

       Dodecà        C12H26

       Eicosà          C20H42

       Triacontà.    C30H62

       Tetracontà  C40H82

       Hectà            C100H102

 

b)Alcans de cadena ramificada:

   

1 - La seqüència més llarga de carbonis és la cadena principal i dóna el nom a l'hidrocarbur.  La resta de cadenes es consideren secundaries i s'anomenen com a radicals.

 

RADICAL: Hidrocarbur que ha perdut un hidrogen i pot combinar-se amb un altre hidrocarbur. S’anomena amb la mateixa arrel del hidrocarbur del qual procedeix i la terminació    -il

       Metil              CH3-

       Etil                 CH3- CH2-

       Propil            CH3- CH2 - CH2-

       Butil              CH3- CH2 - CH2 - CH2-

 

2 - En cas que hi hagi dues cadenes amb igual nombre de carbonis, es pren com a cadena principal la que té més substituents o radicals.

3 - Cal numerar la cadena principal d'un extrem a l'altre, de manera que els àtoms de carboni que van units a algun radical tinguin els números més baixos possible.

4 - Quan s'anomena l'hidrocarbur, s'escriuen els noms dels radicals per ordre alfabètic, precedits del número que indica el carboni de la cadena principal al qual estan units, i a continuació el nom de l'hidrocarbur fixat per la cadena principal.

 

5 - En cas de tenir la cadena principal triada, dos substituents diferents ocupant posicions tal que, tant si es comença a numerar per un extrem com per l'altre, els nombres que corresponen als carbonis que estan units a aquests substituents són els mateixos, s'atribueix el nombre més baix al carboni unit al substituent que s'ha de citar primer per ordre alfabètic.

 

6 - Quan hi ha dos o més susbtituents iguals a la cadena, el nom del radical va precedit d'un prefix multiplicador: di-, tri-, tetra-, ...... que no es té en compte a l'hora de seleccionar l'ordre alfabètic, si el radical és senzill.

 

7- En la nomenclatura d'un hidrocarbur, els números que indiquen la posició dels substituents s'han de separar sempre amb comes i els números dels noms amb guionets.

Radicals complexos :

   Quan un substituent no prové d'un hidrocarbur lineal, el radical s'ha d'anomenar exactament com si fos un hidrocarbur, però substituint la terminació pròpia de l'hidrocarbur  (-à)  per la radical (-il).  Cal escriure aquest nom entre parèntesis, i fer-lo precedir del número del carboni de la cadena principal a la qual va unit.  La numeració del radical comença en el punt d'unió a la cadena principal.

Noms sistemàtics d'alguns radicals complexos:                                                                                                                                                    

                      C H3
                      |
    C H3     C H2           C H2
    |     |           |
Iso
R-
C H  Terc
R -
C
-
CH3   Sec
R -
C H
    |     |           |
    C H3     C H3           CH3
                       

HIDROCARBURS INSATURATS

ALQUENS:   Cn  H2n

S'anomenen canviant la terminació  dels alcans per la terminació    , per cada enllaç doble s'eliminen dos hidrogens a l' alca corresponent,   (R-C = C-R'). La cadena principal es la més llarga on es l'enllaçs doble.La numeració dels carbons es fa començant per aquell extrem que té l'enllaç doble més a prop

 

.Davant el nom de la cadena mes llarga triada es posa el nombre del carbo on es troba el doble enllaç Si n'hi ha dos enllaços dobles es posen els nombres dels carbons on es troben davant el nom corresponent a la cadena mes llarga en la qual es trobe aquest dobles enllaços amb la terminació -dieno

ALQUINS:    Cn  H2n-2

  S'anomenen canviant la terminació    dels alcans per la terminació     , per cada enllaç triple s'eliminen quatre hidrogens a l'alca corresponent,   (R-C = C-R'), La formulació es semblant a la de los enllaços dobles. Els enllaços dobles tenen prioritat sobre els enllaços triples.

Per formular  un hidrocarbur insaturat i ramificat:

 

- La cadena principal d'un hidrocarbur insaturat i ramificat:

- Té el màxim número de insaturacions

- És la cadena més llarga

- Hi tenen prioritat els dobles enllaços sobre els triples en igualtat de condicions


HIDROCARBURS CÍCLICS

  Son hidrocarburs que tenen una cadena tancada.  S'anomenen amb el prefix cicle-  davant del nom de l'hidrocarbur d'igual nombre d'àtoms de carboni.

 

Per numerar un hidrocarbur cíclic, tenen prioritat els enllaços múltiples sobre els radicals alquilics.

  HIDROCARBURS AROMÀTICS   O   ARENS

- L'hidrocarbur aromàtic més senzill és el   benzè:      C6  H6

      

- Els substituents sobre l'anell benzénic s'anomenen com a radicals del benzil.              

-         Noms comuns d'alguns arens                                                                                         


GRUPS FUNCIONALS MÉS IMPORTANTS 

  (per ordre de prioritat ascendent)

Grup

Nom  de la Funció orgànica

Funció principal

Sufix si és funció        principal

Substituïen

Prefix si no és funció principal

              O

              ||

        R - C - O H

 

    Àcid

 

    àcid  .....................  -oic

    àcid  .............-carboxilic

 

 

 

      R - C =  O

            O

      R - C  = O

 

    Anhídrid d'àcid

 

    anhídrid  ............-oico

 

           O

            ||

      R – C – O - R'

    Sals

    Ester

    ....... -oat de (metall)

     R ....-oat de alquil (R')

 

     alcoxicarbonil- ...........

                      O

                       ||

          R - C -  NH2                  

 

    Amida

  ................... - amida

  ........ -carboxamida

 

      carbamoil- ...............

              

          R - C  =  N

 

    Nitril

    ................ -nitril

    ................-carbonilo

 

      ciano - ..................

                H

        R’ - C = O

 

    Aldeid

 

    ..................... -al

     formil- .................

     oxo-...................

O

||

R’’ -  C – R '

 

    Cetona

 

    .................... -ona

   ceto-....................

      oxo- ....................

             OH

               |

        R -  CH – R '

Alcohol

primari un grup OH

secundari  dos grupsOH

terciari tres grups OH

 

     ................ -ol  

     ..........……- diol

     ..........……- triol

 

     hidroxi -................

     dihidroxi -.............

     trihidroxi -............

        C6H6 – OH

       Fenol

 

 

        R - NH2

     R  -  NH - R'

        R -  N  - R'     

              R’’

Amina  primari -NH2

secundaria  =NH

terciària      = N

     .................  -amina

     di  ............. -amina

     tri .............. -amina

 

       amino- ...................

  R - O – R '

     Èter

    R' ............-oxi-...

    R- , R' - , èter

 

       R =  R'

     Doble enllaç

  ................- é

 

       R =  R'

     Triple enllaç

  ................-í

 

         R- CH2 -  X

       ( X= halogen )

 

    Derivats Halogenats

 

   Halo- ...................

solo prefixos  Fluor, clor,    bromo, iode

      R- CH2  - NO2

    Nitroderivats

 

    solo prefixo

    nitro- ................

ORDEN DE PRIORITATS

 àcid > anhídrid > ester > amida > nitril > aldehid > cetona > alcohol > fenol > amina > èter >doble enllaç  >  triple enllaç > derivats halogenats > nitro derivats >

 

El grup funional prioritati numera els carbons de la cadena principal i es posa com sufix, la resta de grups es possen com prefixes.

Exemple : àcid 2,3-dibromo-4hidroxi-pentanoic

 

 

NOMENCLATURA

1-  Substàncies amb un sol grup funcional:

      La cadena principal d'un compost amb un grup funcional:

       - La que té el grup funcional. La més insaturada

       - La més llarga

 

2-  Substàncies amb diferents grups funcional:

       - Es tria el grup funcional principal segons la taula.

       - La cadena principal és la que té més grups funcional principal.

- S'anomena amb el sufix del grup funcional principal.  Els altres grup funcional s'anomenen amb els sufixos indicats a la taula.

 

--------------------------------------------


 

 
     

 

 

Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància
Sardenya 420, 08025 Barcelona