Guia

 

Principi
Enllaços Internet Química I

 

 

Laboratori Virtual

http://www.edu365.com/eso/muds/ciencies/index.htm

  Estats de la matèria

 - Explica els diferents conceptes de pressió, temperatura, i les lleis dels gasos

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/leyes_gases/index.html

 - Model de  gas: Dona la idea d’un gas

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/ModGas2.htm

 - Permet variar la temperatura, la pressió i la massa en un gas

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/Mole/e-gas.html

 - Concepte de pressió :Pressió ideal, pressió  instantània ¿De que depèn la pressió en aquest model?

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/Presion2.htm

 - Es veu a  com la pressió varia al canviar la temperatura i el nombre de partícules, ¿Canvia la pressió si canvien la massa de les particulars solament? 

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/materia/presion.htm

 - Model de sòlid

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/ModSolido2.htm

 - Model de líquid

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/ModLiquido2.htm

 - L’aigua en els tres estats: hi tres applets a aquesta pàgina: Matèria sòlida, Matèria líquida i Matèria gasosa, fixa’t en les diferències entre els tres estats. També  pots veure altres aplecs de canvis d’estats.

http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?c3=&mid=49&l=

 - Algunes pràctiques senzilles

http://icarito.latercera.cl/icarito/2001/841/pag4.htm

 - Els estats de la matèria

-http://roble.pntic.mec.es/~csoto/estadfis.htm

 - Els estats dels elements químics segons canvia la Temperatura

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/PhasesoftheElements.htm

 -Calor específic d’un cos. En donar la mateixa quantitat de calor a diferents cossos d’igual massa  observen que la temperatura final no és la mateixa, la temperatura hi és sota el escalfador, això es degut al Calor específic ¿De que depèn el calor específic?

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/SpecificHeat.htm

  ­- Es dona calor a una massa d’aigua en estat sòlid , gel ,i s’observa con va canviant d’un estat a un altre. ¿La temperatura canvia sempre? ¿Que diferència hi ha entre evaporació i ebullició? Fixa’t en les molècules.

http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/Calor/CambioEstado/applet/applet_cambioEstado.htm

 - Es dona calor a una substància i s’observa com va passant per els diversos estats i con es va construint la gràfica Calor-Temperatura del cos.(Has de mantenir clicat el boto HEAT) ¿Es tracta d’una substància pura? ¿És aigua?

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/PhaseChanges/HeatingCurve.html

 

 

Lleis fonamentals de la matèria

- Llei de les proporcions determinades, Reactiu limitant: tal com s’obre l’applet, poseu el % al 100%, amb la barra horitzontal, aquest percentatge indica el tant per cent que s’ha fet de la reacció proposada, al 0% la reacció no ha començat i 100% la reacció a finalitzat completament; mantenint la reacció al 100% poseu ara un dels reactius en mols a zero fixeu-vos que el nombre de mols dels productes es el mateix tal com indica la estequiometria de la reacció, incrementeu  el reactiu que  no heu posat al 0% , fixeu-vos que les quantitats dels productes no varien, així, el reactiu no incrementat serà el reactiu limitant; poseu ara el tant per cent en zero, aquest seria l’inici de la reacció. 

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/Lab_quimica/simulacions/produc_react/Applet.htm

 - Reactivo limitant

Trieu del menú desplegable “Àcid-base reactions”, la reacció HCl +Na (OH), trieu Bar, i  Na OH = 20 gr. i comenceu clikant “ Add reactant 1” varies vegades fixeu-vos que comença a  apareix els productes de la reacció, però en augmentar el reactiu arriba un moment en que no es fan més productes encara que s’afegeix mes reactiu; el reactiu limitant serà el Na OH. El programa et dona les quantitats en grams , pots pasar-los a mols i verificar si es cert. Pots triar altres reaccions i  altres quantitats i fer el mateix.

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/LimitingReagents.htm

 - Ajustar reacciones

Tracta d’ajustar l’equació avant de manipular el programa i introdueix desprès les quantitats als coeficients de la reacció, el programa us donarà si està o no ajustada, fixeu-vos que el nombre d’àtoms a la esquerra i a la dreta es el mateix.

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/BalancingEquations.htm

 Mescles i solucions

- LLei de Boyle-Mariotte:Al primer applet podeu comprovar com en variar el volum augmenta la pressió, ¿Com es el producte P·V?, observa la gràfica Pressió-Volum a temperatura constant.

Al segon applet teniu que jugar amb els menus ”Volums ”i ”Ver”, feu la gràfica començant amb el 100% fins el 10 % del volum, fixa’t que la gràfica és la mateixa que al primer applet. ¿Canvia la temperatura ?¿Canvia la velocitat de les partícules?

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/materia/boyle.htm

LLei de  Gay-Lussac: A pressió constant, es pot veure com canviant la temperatura canvia el volum i la velocitat de les partícules.

http://platea.cnice.mecd.es/%7Ecpalacio/gasfrio2.htm

 - LLei del gasos ideals.

Es pot ver com canvia la pressió, el volum i la massa en un gas.

http://platea.cnice.mecd.es/%7Ecpalacio/GasesIdeales2.htm

 - Pots calcular la constant R dels gasos ideals.

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/ConstGases2.htm

 ­- Comprovació del la llei dels gasos: La equació: P·V = n·R·T, la podem comprovar, si mous la pressió solament , => P·V= K, llei de Boyle (hipèrbola); si mous la temperatura i si fixes la pressió P i la massa n, V= K·T llei de Gay-Lussac(recta); Si mous solament la massa a pressió i temperatura constant V=K·n (recta)

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/GasLaws.htm

 

 

 

Mescles i solucions

 - Dissolució d’una sal en aigua

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf

 

 

Estructura del àtom: Sistema Periòdic

- Espectres: La llum una ona: fixa’t com es la velocitat de la llum quan varies la longitud d’ona.

http://www.maloka.org/f2000/waves_particles/lightspeed-1.html

 - Dona la longitud d’ona sobre un dibuix i et torna la frequència i la energia

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/ElectroMagneticSpectrum.htm

 - Espectre continuo de emissió de la llum blanca :  clika sobre l’espectre i fixa’t com va variant la freqüència i la longitud d’ona ¿com es el producte de la freqüència per la longitud d’ona?

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/atomo/espectros.htm

  - Espectres d’emissió i d’absorció.

Tria la opció emissió clika sobre un element i veuràs el seu espectre d’emissió. L’espectre d’absorció s’obté quan la llum blanca passa per el gas d’un element ¿Com són els espectres d’emissió i d’absorció?

http://jersey.uoregon.edu/vlab/elements/Elements.html

 - Explicació de les lineas espectrals

http://www.maloka.org/f2000/quantumzone/index.html

 - (triga una mica en baixar)Clika sobre “Applet”, et sortirà l’applet, tria les òrbites amb el ratolí, fent “Salto” veuràs el mecanisme d’emissió d’un fotó i el seu espectre, ¿Si l’electró cau des de una òrbita llunyana, com és la llum quan la distància de caiguda es va fent més gran ?

http://www.terra.es/personal/felix061/paginas/Espectro.htm#BOHR

 - Àtom de Bohr: clika en exitate1-3 i torna a clikar sobre el mateix ¿Que passa en cada cas?

http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=1347

 - Model  de forca entre dos cargues de signes contraries, podem fer un àtom d’hidrogen, i  fixa’t que segons la velocitat que tingui el electró les òrbites poden ser circulars , el·líptiques, hiperbòliques, ¿no et recorda als planetes  girant en torn al Sol?

http://www.maloka.org/f2000/waves_particles/wavpart2

 - Imatges de l’àtom d’hidrogen i el seu ió segons Bohr

http://web.visionlearning.com/custom/chemistry/animations/CHE1.2-an-atoms.shtml

 - Imatges d’isòtops d’hidrogen segons Bohr

http://web.visionlearning.com/custom/chemistry/animations/CHE1.2-an-atoms.shtml

 - Imatges del liti segons Bohr

http://web.visionlearning.com/custom/chemistry/animations/CHE1.3-an-lithium.shtml

 - El àtom de Bohr

http://www.maloka.org/f2000/quantumzone/bohr.html

 - El àtom de Schrödinger i el òrbita

http://www.maloka.org/f2000/quantumzone/schroedinger.html

 - Fixa’t en aquesta taula periòdica, et dona els electrons i la seva configuració electrònica, tria una columna fixa’t en el últim electró, ¿si vas baixant en la columna o grup com són les configuracions dels ultimis electrons? I si fas el mateix en una fila o període?

¿Vols veure els diferents àtoms, la seva configuració electrònica, el seu nucli, el seu ordre?

http://www.maloka.org/f2000/periodic_table/index.html

-  Orbitals: Formes dels orbitals :compara la forma dels orbitals, per exemple 1s amb 2s,3s…… i 2px amb 3px,4px,…etc. ¿com són?

http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/AO-hybrids/sp3/index.html

 - Fixa’t com es van omplint els orbitals segons va canviant el nombre atòmic dels elements.

¿Es verifica el principi de màxima multiplicitat o regla de Hund ?

http://www.webelements.com/webelements/elements/text/S/econ.html

 - Pots veure con esdevé la forma d’un orbital que tu has triat

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/atomo/modeloactual.htm

 - Introdueix els nombres quantics i observa els orbitals

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/NumerosCuanticos12.htm

 - ¿Vols volar entorn dels orbitals en tres dimensions? Tu tries els nombres quàntics, es a dir l’orbital.

http://falstad.com/qmatom/directions.html

 - Taula periòdica: Aquesta taula periòdica es excel·lent, al menú de la esquerra podeu triar diferents característiques;  podeu veure com varien les propietats dels elements  a la taula: veure “propiedades físicas: (volumen atómico), radios: (radios atómicos i iónicos), ionización: (afinidad electrónica i energia de ionización),propiedades electrònica :(electronegativitat), trieu la representació “ barras” per mostrar els gràfics. Fixa’t com varien aquestes propietats a un període i a un  grup. Pots veure també, configuracions electròniques. etc.

http://www.educaplus.org/sp2002/index_sp.php

 - Pots visualitzar cada àtom, la seva configuració i el seu nucli.

Hi ha una explicació de l’origen i les característiques de  la taula periòdica

http://www.maloka.org/f2000/periodic_table/index.html

 

 

Formulació i Nomenclatura

 - Dona les regles de formulació i exemples

http://perso.wanadoo.es/frq/formulacion/indice.html

 - Trias el catió i el anió i et dona el nom i la seva formula

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/IonicCompoundFormulas.htm

 

Enllaç  Químic

Forces intramoleculars

- Enllaç iònic: Fixa’t a l’applet com es fa l’enllaç iònic i també el tipus de compost que són les substàncies iòniques, fer girar el cub amb els àtoms.

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/compuestos/ionicos.htm

 Enllaç iònic

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/ionic_bonds.htm

 - Enllaç covalent: Fixa’t  com és  l’enllaç covalent i fes girar les molècules en tres dimensions

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/compuestos/covalentes.htm

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/covalent_bonds.htm

 Enllaç metàl·lic

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/covalent_bonds.htm

 Forces intermoleculars

- Ponts d’hidrogen

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/hydrogen_bonds.htm

 - Forces de Van der Waals

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/van_der_waals_forces.htm

 - Forces entre un dipol i una substància iònica (dissolució d’una sal en aigua)

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/moleculeion_attractions.htm

 - Sòlids moleculars i atòmic: fixa’t com són les xarxes en tres dimensions

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/compuestos/reticulares.htm

-  Geometria molecular: Enllaços covalents en molècules orgàniques fixa’t en com és la geometria, fes girar les molècules en l’espai

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/carbono/enlaces.htm

 - Molècules polar i apolars: tens dos molècules diferents, fixa’t com variant  els àtoms la molècula pot ser polar o apolar ¿Com són els àtoms exteriors quan la molècula és apolar? ¿Hi ha simetria de cargues ?

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/MolecularPolarity.htm

 - Enllaços intermoleculars i intramoleculars explica mitjantçant  films tots els tipus d’enllaç

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/03bonding/mleebonding/default.htm

 - Pots entretenir-te  calculant les estructures de Lewis, pots visualitzar-ho amb aquest applet, és molt complet

http://titanium.fullerton.edu/shock/bondtut.html

 

 

 

Compostos de Carboni

- Formulació de química orgànica

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/6318/

 

 

Reaccions químiques

- Recorda les lleis de les proporcions determinades i que era el reactiu limitant

http://ir.chem.cmu.edu/irproject/applets/stoich/Applet.asp

 - Reaccions i xocs entre partícules, es pot variar la velocitat de les partícules

http://www.chem.uci.edu/education/undergrad_pgm/applets/sim/simulation.htm

 - Vídeos de reaccions químiques

http://www.chem.leeds.ac.uk/delights/texts/expt_4.html

 -Vídeos de reaccions químiques, ( necessites el  Applet QuickTime: http://www.apple.com/quicktime/download/)

http://neon.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/FilmStudio/alkalimetals/HTML/page01.htm

 

 

Energia de las reacciones químiques

Treball, calor i  energia en un pistó

http://www.mfc.uclv.edu.cu/DVF/Laboratorio%20Virtual/P.V.de%20F/A.Nuevos/www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/termo1/termo1.44.html

- El mol concepte i historia

http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?c3=&mid=53&ut=&l=s

 

 

 

Cinètica y Equilibri

- Es pot veure com varia gràficament les concentració en una reacció d’equilibri

http://www.chm.davidson.edu/ronutt/che115/EquKin/EquKin.htm

 - Pots veure com varia la velocitat  de reacció en variar les concentracions dels reactius

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/reacciones/concentra.htm

- Pots veure com varia la Velocitat  de reacció en variar la temperatura dels reactius, però també pots veure com varia la velocitat de reacció en variant la concentració d’oxigen.

http://mvaquero.wanadooadsl.net/applets/quimica/reacciones/temp.htm

 - Equilibri

Pots varia la temperatura, i el nombre de partícules, cada vegada que canvis el nombre de partícules has de clikar INTRO per confirmar el canvi.

¿De qui depèn la constant  d’equilibri?

http://chemistry.beloit.edu/Water/equilibK/index.html

 - Conceptes bàsic sobre velocitat de reacció

http://www.indexnet.santillana.es/powerpoints/graficos/cinetica.ppt

 - Fixa’t que en variant les concentracions dels reactius es veu com varien les concentracions dels productes. Tria unes concentracions inicial i fixa’t com les gràfiques es mantenen constants. Fes el calcula de la Kc, constant d’equilibri ¿ Canvia Kc quan canvies les concentracions dels reactius?

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/chemEqu3.htm

 

 

Tipus de reaccions químiques

 - Es pot veure com reacciona un àcid i una base ( Dissolucions with Reaction)

http://web.umr.edu/~gbert/ANIMATED/Asoly.HTML

 - Àcid- base:  Pots veure a “Explore” el pH de diferents substàncies comunes.

http://www.miamisci.org/ph/default.html

 - Tria una substància i varia la concentració ¿Com varia el seu pH? Fes això per un àcid i una base ( Dip vol dir introduir el indicador a la dissolució)

http://colossus.chem.umass.edu/bvining/downloads/chemland2/Acid-BasepH2.htm

 - Electrolits ¿Quins són electrolits?

http://207.10.97.102/chemzone/lessons/07acidbase/electrolyte.htm

  - Es pot veure com es dissol un àcid (Hydrogen Chloride (an Acid))

http://web.umr.edu/~gbert/ANIMATED/Asoly.HTML

 - Es pot veure com es dissol una base(Sodium Hydroxide (a Base))

http://web.umr.edu/~gbert/ANIMATED/Asoly.HTML

 - Es pot veure com és dissol una substància no iònica en aigua i s’estableix un equilibri entre la fase dissolta i la fase solida (Iodine)

http://web.umr.edu/~gbert/ANIMATED/Asoly.HTML

 - Es pot veure com s’arriba a la saturació i com s’estableix l’equilibri entre la fase solida i la fase dissolta d’una sal insoluble

http://chemistry.beloit.edu/Water/moviepages/PrecipitationCu.htm

 - Precipitació d’una sal insoluble: tria una sal com el clorur de calci i posa tres molècules, després tria altra sal com el nitrat de plata i tria altres molècules ¿Què compost es va al fons com una sal insoluble? ¿Què queda en la dissolució i en que forma?

http://access.mmhs.ca/compsci/Solubility.html