Guia Química I

Nivell:     1r Batxillerat

Principi
 
   

1

 

INTRODUCCIÓ

2

 

MATERIAL DIDÀCTIC NECESSARI,

3
ESTRUCTURACIÓ DELS CURSOS (Matèria, Assignatures, llibre, guia, etc)

4

 

RESUM DE CONTINGUTS PER AVALUACIONS

5

 

MÈTODE D’AVALUACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL

6

 

SOBRE LES ACTIVITATS QUINZENALS I ENUNCIATS

     
  AVALUACIONS
   

PRIMERA Quinzenes 1, 2, 3, 4
   

SEGONA Quinzenes 5, 6, 7, 8
   

TERCERA Quinzenes 9, 10, 11, 12
     
   

ACTIVITATS

ACTIVITATS 1a AVALUACIÓ (Quinzenes 1, 2, 3, 4)  

ACTIVITATS 2a AVALUACIÓ (Quinzenes 5, 6, 7, 8)  

ACTIVITATS 3a AVALUACIÓ (Quinzenes 9, 10, 11, 12)  

  ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES    
         

 

 

 


1.           INTRODUCCIÓ

Amb aquesta matèria, Química I, l'alumne es troba per primera vegada amb la química en el Batxillerat; per poder desenvolupar-la se suposen per part de l'alumne uns coneixements bàsics senzills adquirits amb anterioritat.

És aquesta una matèria en la qual es defineixen amb rigor i precisió els conceptes i les lleis químiques i és la base per aqualsevol estudi de química pos­terior com per a la matèria Química II.

Els continguts de la matèria són els mateixos que hi ha en el llibre de text, el qual fa de material de suport, i són els següents:

Bloc 1 Característiques de la matèria

S'estudien les característiques macroscòpiques de la matèria que com­pon l'univers i llurs lleis.

Bloc 2 Estructura de la matèria

S'estudia l'estructura bàsica de la matèria, és a dir, els components ele­mentals de la matèria i les seves relacions, i a més a més la formula­ció química inorgànica i orgànica, és a dir, quins tipus de substàncies pures hi ha a la natura i com les anomenem i formulem.

Bloc 3 Estudi de les reaccions químiques

S'estudien les característiques i els tipus de reaccions químiques que es poden produir entre les diverses substàncies pures.


2.           MATERIAL DIDÀCTIC NECESSARI

El material didàctic d'aquesta matèria consta de:

 • Llibre de text : Llibre de referència pel a l'estudi de la matèria:

Química I Autors: Tomàs García Pozo et al

Editorial: EDEBÉ edició 2002

 • Guia d'Aprenentatge Química I: Guia on es troben totes les orientacions referents al desenvolupament de la matèria.
 • Materials afegits :Són materials afegits que es donen que segons que es va desenvolupant el curs.

  Pàgina Web del Seminari:

http://pie.xtec.es/~mmarti16/miwebdepartament/index.htm


3.ESTRUCTURACIÓ DELS CURSOS

ESTRUCTURA DE LA MATERIA QUÍMICA

Aquesta matèria, QUÍMICA, consta de 6 crèdits i està estructurada en dos assignatures , Química I i Química II, ambdugas amb 3 credits.

ESTRUCTURA DE LES ASSIGNATURES

Les assignatures consten cadascuna de 3 crèdits, dessenvolupats en dotze quinzenes.

ESTRUCTURA DE LES QUINZENES

Cada quinzena consta de uns continguts, exposats a la guia la qual es basa en el llibre de text, uns exercicis, i unes activitats per fer i presentar al professor dintre de la quinzena corresponent.

ESTRUCTURA DEL LLIBRE

La Unitat Didàctica

El llibre QUÍMICA està estructurat en tres blocs(B) i cada Bloc en diverses Unitats didàctiques (UD) (vegeu la pàgina 2 del llibre de text). L'estructura de cada Unitat Didàctica és la següent:

1r.Esquema de la Unitat Didàctica.

Especifica els apartats de la Unitat Didàctica.

          És convenient conèixer quins són els apartats.

2n. Objectius.

Assenyala quins són els objectius particulars que s'han d'assolir en finalitzar la Unitat Didàctica i quina és la seva profunditat i extensió.

És convenient tenir ben clar i sempre presents quins són aquests objectius tant en profunditat com en extensió durant l'elaboració de la quinzena.

3r. Preparació de l'Unitat Didàctica.

Consta de dos apartats que faciliten, com a treball previ, l'estudi de la Unitat.

a. Recorda.

S'assenyalen un conjunt mínim de conceptes, idees, definicions, etc, que y s'han de recordar amb precisió per a poder entendre i desenvolupar la Unitat Didàctica. Cal recordar i saber aquests conceptes, idees, definicions, sense les quals no es pot entendre ni desenvolupar la Unitat.

b. Activitats.

Es proposen un conjunt d'activitats senzilles de fàcil realització per a preparar-se abans de començar a estudiar els nous continguts de la Unitat.

És convenient fer-ne el major nombre possible per tal de consolidar i recordar coneixements previs.

4t. Exercicis després de cadascun dels apartats.

Es proposen un conjunt d'exercicis relacionats amb l'apartat per a aclarir dubtes, consolidar continguts, coneixements i procediments adquirits.

5è. Exemples.

Són exercicis model proposats i resolts pas a pas fins arribar al resultat que es demana.

És molt convenient estudiar amb detall aquests exemples, ja que són mo­dels de procediments de resolució d'exercicis i càlculs.

6è. Ciència i Societat.

Es dóna informació sobre temes que relacionen el tema que es tracta en la Unitat amb la societat.

És convenient llegir-ho per a integrar coneixements adquirits i relacionar-los amb la societat actual què vivim.

7è. Resolució d'exercicis i problemes.           

Es proposen exercicis i problemes de diferents graus de dificultat, alguns dels quals es resolen pas a pas, i de la resta es dóna la solució.

Es considera convenient resoldre el major nombre possible d'aquests exercicis i problemes, ja que es donen models de resolució.

8è. Exercicis i Problemes.

Es proposa un conjunt d'exercicis i problemes diversos cada vegada més complexos, d'alguns dels quals es dóna la solució.

És convenient fer algun d'aquests exercicis, sobretot aquells dels quals es dóna la solució, per consolidar i aprofundir en la Unitat Didàctica.

9è. Resum.

Resum dels conceptes i definicions de cada Unitat al final del Bloc.

10è. Exercicis d'autoavaluació.

Conjunt d'exercicis proposats en finalitzar el Bloc per a autoavaluar-se.

 11è. Pràctiques

Conjunt de practiques senzilles de química. Aquestes practiques no són obligatòries

ESTRUCTURA DE LA QUINZENA A LA GUIA

A la Guia d'Aprenentatge hi ha les dotze quinzenes, cadascuna amb els següent estructura:

Exemple

 • A. Introducció.

          On es presenta breument el tema.    

 • B. Orientacions

          - Programació de continguts.

  • On s'assenyala quina és la programació de la quinzena referida al llibre de text.

          - Activitats:

  • Exemples i exercicis resolts, exercicis recomanats i d'autoavaluació. lectura recomanada
  • On es fa referència als exemples proposats en el llibre corresponents a un apartat determinat i a exercicis resolts al final del tema que són d'interès.
  • On es fa referència a activitats, exercicis i problemes, els quals és conve­nient fer per a consolidar els coneixements.
  • Són exercicis d'autoavaluació que és convenient fer per a autoavaluar-se i que estan al final de cada Bloc.

Tots aquests exercicis es proposen, però no s'han de presentar a correcció com a materials de l'activitat quinzenal corresponent, la resolució dels quals es dóna al final de la guia de la matèria (Solucionari). S'indica la situació de l'exercici sempre amb el número i pàgina on es troba en el llibre de text.

          -Activitats quinzenals:

  • Són les Activitats que s'han de presentar desenvolupades i resoltes com a treball quinzenal per a ésser corregides i avaluades, dins del període de temps determinat per a la quinzena.

   Consta d'Exercicis i Problemes, que si són en el llibre s'assenyalen amb el seu número, i si no hi són, es dóna el seu enunciat en l'Activitat quinzenal.

          - Lectura :

  • Es una lectura que ens introdueix al tema del Bloc, s’indica la pàgina (pàg. ..)

          - Objectius :

  • Es determinen quins són els objectius de la unitat, s’indica la pàgina (pàg. ..)

          - Esquema de la unitat :

  • Mitjançant un esquema es relacionen els diferents apartats de la Unitat, s’indica la pàgina (pàg. ..)

          - Preparació de la unitat:

  • Es una breu preparació per començar l’estudi de la Unitat, s’indica la pàgina(pàg..)

          - Orientació sobre alguns apartats :

  • Són orientacions sobre alguns apartats que presenten alguna dificultat, s’indica la pàgina (pàg. ..)


3.           RESUM DE CONTINGUTS PER AVALUACIONS

 

AVALUACIÓ

QUINZENES

TEMES

LLOC

1, 2,3,4

 • 1 Organització de la matèri

Llibre: Unitat didàctica 1

 • 2 Lleis fonamentals de la matèria
Llibre: Unitat didàctica 2
 • 3 Mescles i solucions
Llibre: Unitat didàctica 3
 • 4 Estructura de l’àtom  Sistema periòdic
Llibre: Unitat didàctica 4

5, 6, 7,8

 • 5 Formulació i nomenclatura dels compostos químics

Llibre: Unitat didàctica 5

 

 • 6  Enllaç químic
Llibre: Unitat didàctica 6
 • 7 Química dels compostos del carboni
Llibre: Unitat didàctica 7
 • 8  Reaccions químiques
Llibre: Unitat didàctica 8

9, 10,11,12

 • 9   Energia de les reaccions químiques

Llibre: Unitat didàctica 9

 • 10 Cinètica i equilibri
Llibre: Unitat didàctica 10
 • 11 Tipus de reaccions químiques
Llibre: Unitat didàctica 11
 • 12 Energia de les reaccions químiques
  • Cinética i equilibri
  • Tipus de reaccions químiques

Llibre: Unitat didáctica

9,10,11


5.           MÈTODE D’AVALUACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL

El sistema d’avaluació es basa en un seguiment continuat de l'aprenentatge de l'alumnat, que té en compte el treball quinzenal i els resultats de les proves de cada avaluació. El curs es divideix en tres períodes avaluatius que, al seu torn, estan dividits en quatre quinzenes.

Primera avaluació. Les proves d'aquesta avaluació valoraran els continguts de la matèria que s'hagin treballat durant les quinzenes corresponents.

Segona avaluació. Les proves d'aquesta avaluació valoraran els continguts de la matèria que s'hagin treballat durant les quinzenes corresponents i es podrà fer la recuperació de la primera avaluació.

Tercera avaluació. Aquesta avaluació té caràcter d'avaluació final i, per tant, les proves valoraran els continguts de la matèria que s'hagin treballat durant les quinzenes corresponents i es podrà fer la recuperació de la primera i la segona avaluacions.

Aquest cicle no contempla una convocatòria de setembre.

Segons la normativa vigent, les matèries se superen globalment, sense que calgui superar necessàriament la totalitat de Blocs que les conformen. Així, la qualificació final de matèria és el resultat de valorar els resultats de l'estudi quinzenal i les proves de les avaluacions de tot el cicle en relació amb els objectius terminal de  cada una

L'avaluació de les Activitats quinzenals tindrà un pes en la nota d'avaluació final del curs si s'han presentat almenys 9 de les dotze Activitats Quinzenals i sempre serà positiva, es a dir, pujarà o deixarà igual la nota de la prova objetiva.

Tipus de proves

Les proves objetives d'avaluació constaran de dues parts:

                Una sèrie de qüestions o càlculs curts raonats.

                Una sèrie de problemes a triar entre els proposats.

La puntuació es farà sobre deu punts essent l’avaluació suficient cinc. No es tindrà l’avaluació aprovada si alguna de les dues parts de la prova objectiva té una puntuació de zero.


METODOLOGÍA DE TREBALL

Per treballar la matèria de Química necessiteu:

 • El Calendari de l'Icesd que trobareu en la Guia administrativa. Aquest calendari us servirà per organitzar l'estudi de la matèria. És molt important tenir present les dates de les quinzenes per lliurar els treballs en el període correcte, i les dates dels exàmens d'avaluació. A més, per fer el lliurament dels treballs quinzenals, cal que tingueu clar l'­horari de tutories individuals del professorat.
 • La Guia d'aprenentatge i el llibre de text. Els materials de suport bàsics de aquest curs són la Guia d’aprenentatge, on es donen les normes pel desenvolupament de la matèria, i el llibre de text, on es troben els continguts de la matèria. Per saber el que cal fer per cada quinzena, heu de seguir la programació que hi ha a la Guia d'aprenentatge, a l’apartat: Programació dels continguts i activitats quinzenals.
 • Estructura per al desenvolupament d'un exercici

Per al desenvolupament dels exercicis recomanem que es segueixin els següents passos:

 • 1. Si l'exercici o la qüestió són al llibre de text i aquest es troba disponible en tot moment, no cal copiar l'enunciat , és suficient amb apuntar el nombre i la pàgina on es troba al llibre.
 •  2. Lectura amb cura del text de l'exercici, entenent bé què ens donen i què ens demanen.
 • 3. Extracció de les dades del text del problema sota el títol Dades.
 • 4. Extracció del que ens demana el text del problema sota el títol Demana.
 • 5. Desenvolupament del problema sota el títol Desenvolupament, organitzant l'espai disponible de la manera següent:

a.  Cada pas que es doni en rengleres diferents, l'un sota de l'altre; guanyarem així claredat, ja que el raonament sempre el farem de dalt a baix, encara que no s'aprofiti tot l'espai disponible en el full; aquest espai es pot aprofitar per fer dibuixos i esquemes convenients.

b.   Els dibuixos, els esquemes, els gràfics, etc. a la dreta del full. Les gràfics es faran sempre en paper mil·limetrat.

c.   Tots els resultats han de tenir les unitats corresponents a la magnitud a la qual es refereix.

d.   En els resultats el nombre de decimals serà de dos, si no s'indica el contrari.

e.   En indicar les operacions, és convenient posar les unitats de cada magnitud que s'hagi d'operar.

f.      És convenient remarcar els resultats que ens demanen, subratllant-los o encerclant-los.

g.   Els exercicis s'han de presentar escrits en tinta, nets i sense ratlladures, esborralls, etc.

Lliurament dels treballs quinzenals:

Aquest lliurament l'haureu de fer tenint present el termini de les quinzenes i, també, l'horari de tutories del professorat: de forma personal si sou estudiants presencials, per correu, si sou estudiants per correspondència, o per internet si sou estudiants via telemàtica.

 •  Observació: Sempre que presenteu les activitats heu d'usar una còpia del full que trobareu a aquesta Guia, i indicar, clarament i en els espais reservats, la quinzena que trameteu i la vostra identificació. Segons la manera que se indica a aquesta Guia.

D'altra banda, podeu aprofitar aquest moment per resoldre tota mena de duptes o problemes que hagin sorgit metre estudiàveu. Si feu aquest treball de forma constant podreu realitzar les proves d'avaluació amb molta seguretat. Aquests treballs no es poden llirar aprofitant les tutories col·lectives

Tutories individuals:

A les tutories individuals es poden lliurar les Activitats Quinzenals, consultar dubtes i problemes, i es convenient portar tot el material bé organitzat, per exemple, les dubtes posades en forma de llista amb referencia a on es troben si es tracta de una dupte del llibre o de un problema.


6.           SOBRE LES ACTIVITATS QUINZENALS I ELS SEUS ENUNCIATS

Les activitats que cal fer i presentar  en el seus teminis corresponents estan asenyalades en cadascuna de les quinzenes i a més a més els  enunciats estan al llibre de text i a aquest apartat per  avaluacions.

 

 • La presentació de cada Activitat quinzenal que s'enviï ha de portar:

·       Nom del Fitxer

·       El nom de l'alumne/a

·       El número de quinzena

·       La matèria

Activitat: Per a cadascuna de les Activitats ha de portar el número (la pàgina del llibre de text  es recomanable posar-la) del exercici o problema a què es fa referència (no cal copiar el text de l'activitat); per el desenvolupametne i la resolució és convenient seguir el procediment donat al apartat: Desenvolupament d'exercicis

Els alumnes Telemàtics han d’enviar un fitxer amb les activitats de cada quinzena amb el següent nom:

Per un alumne com: Jaume Gomis Fornells que envia les activitats de la quarta quinzena de l’assignatura Química I :

Nom de l’archiu:

Q-I-JGomisF-QzNº4

Algunes recomanacions

Recomanem que el fitxer enviat sigui un fitxer WORD en el qual es col·loquen les imatges escanellades de les activitats. Si es desitja es poden posar els enunciats de les activitats.

Podeu agafar els enunciats de les quinzenes directament de aquest document i incorporar per a cada activitat la vostre solució al exercici mitjanzant una imatge escanellada. ( podeu enviar tots els enuenciats seguits de una sola imatge  o podeu enviar cada enunciat amb la image de la seva solució)

 • Agafeu d’aquest document les activitats de la quinzena amb la capçalera corresponent i inserteu-les amb un document Word nou, anomeneu aquest document tal con s’indica a Nom del archiu.
 • Feu les activitas en un full de paper  tal que es poden llegir amb claretat.
 • Escanelleu-les.
 • Agafeu  de l’imatge escanellada la vostra solució i inserteu-la  al vostre document.
 • Archiveu el document i envieu-lo.

Seria convenient que al principi del curs fesiu els “ 12 archius ” amb  el nom adient i amb els enunciats de cadascuna de les dotze quinzenes.


Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància
Sardenya 420, 08025 Barcelona