MODELS DE COMENTARIS
   
  SUMARI
   

1. Model de comentari d'una fotografia

2. Model de comentari d'una pel·lícula

3. Model de comentari d'un text històric

4. Models de comentaris d'obres d'art:

4.1. Model de comentari d'obres arquitectòniques
4.2. Model de comentari d'obres escultòriques
4.3. Model de comentari d'obres pictòriques
4.4. Model de comentari d'obres urbanístiques
4.5. Model de comentari mixt per a l'ESO

5. Model de comentari de gràfics

6. Model de comentari d'un mapa històric

 

 

1. MODEL DE COMENTARI D'UNA FOTOGRAFIA

 

1. IDENTIFICACIÓ:

- Tema: Sol figurar en el peu de foto.

- Identificació dels personatges o dels elements.

- Datació: També normalment es troba al peu de foto.

- Lloc: On està feta.

2. ANÀLISI:

- Plans en que es pot dividir l'escena.

- Personatges

- Símbols

3.COMENTARI:

- Context geogràfic-històric: Aquí heu d'ubicar la imatge en el conjunt de circumstàncies que envolten i expliquen un esdeveniment, una situació, un individu, etc.

4. CONCLUSIÓ

Cal explicar que reflecteix la imatge i la importància de la fotografia en el seu context.

 

  2. MODEL DE COMENTARI D'UNA PEL·LÍCULA
 

1. FITXA:

- Títol i títol original

- Any de producció

- Nacionalitat

- Director

- Premis

- Durada

2. ANÀLISI DE LA HISTÒRIA:

- Resum

3. ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA:

- Gènere

- Tipus de narració (linial-cronològica, flash-back)

4. CONTINGUTS:

- Tema central

- Temes que tracta

5. VALORACIÓ DELS CONTINGUTS:

- Definir la tesi del film (alló que realment diu)

- Valoració de les activitats i comportaments dels personatges

- Opinió personal

  3. MODEL DE COMENTARI D'UN TEXT HISTÒRIC
 

1. LECTURA COMPRENSIVA:

- Lectura i aclaració de termes

2. IDEES PRINCIPALS:

- Subratllar les idees principals al mateix full.

- Exposició escrita de les idees principals per paràgrafs

- Tema principal del text: Definir breument quin és el tema principal de tot el text, moltes vegades el propi títol és una pista clara.

3. NATURALESA DEL TEXT:

- Tipus de font històrica:

a) Primària

b) Secundària (escrita amb posterioritat als esdeveniments)

A més hem de dir què és: Memòria, premsa, relat, crònica, lleis,...

- Biografia de l'autor o personatges

- Context històric

- Destinatari: Individual o Col·lectiu

4. INTERPRETACIÓ:

- Conclusions

- Opinió personal

  4. MODELS DE COMENTARI D'OBRES D'ART
 

A continuació teniu uns models de comentari d'obres d'art que són els que s'han proposat per Història de l'Art.

L'últim model és un model mixt per treballar a l'ESO.

  4.1. MODEL DE COMENTARI D'OBRES ARQUITECTÒNIQUES
 

1. FITXA:

- Títol

- Autor

- Cronologia

- Escola o país

- Estil

2. DESCRIPCIÓ:

- Elements tènics i estructurals

- Elements decoratius

- Espais interiors

- Espais exteriors

- Relació amb l'entorn

3. FUNCIÓ

4. SIMBOLISME

5. ANTECEDENTS I INFLUÈNCIES POSTERIORS

6. RELACIONS AMB OBRES SIMILARS DE L'AUTOR O DE L'ESCOLA

7. DIFERÈNCIES AMB ALTRES SOLUCIONS COETÀNIES

8. CONTEXT HISTÒRIC O ARTÍSTIC

  4.2. MODEL DE COMENTARI D'OBRES ESCULTÒRIQUES
 

1. FITXA

- Títol

- Autor

- Cronologia

- Escola o país

- Estil

2. TEMÀTICA

3. DESCRIPCIÓ

4. DEPENDÈNCIA I INFLUÈNCIES POSTERIORS

5. RELACIONS AMB OBRES SIMILARS DE L'AUTOR O DE L'ESCOLA

6. DIFERÈNCIES AMB ALTRES SOLUCIONS COETÀNIES

7. RELACIÓ AMB L'ENTORN ARQUITECTÒNIC I URBANÍSTIC

8. RELACIÓ I FUNCIÓ DE L'OBRA EN RELACIÓ AMB LA CLIENTELA

9. CONTEXT HISTÒRIC O ARTÍSTIC

  4.3. MODEL DE COMENTARI D'OBRES PICTÒRIQUES
 

1. FITXA

- Títol

- Autor

- Cronologia

- Escola o país

- Estil

2. TEMA

3. DESCRIPCIÓ

4. ANTECEDENTS I INFLUÈNCIES POSTERIORS

5. RELACIONS AMB OBRES SIMILARS DE L'AUTOR O DE L'ESCOLA

6. DIFERÈNCIES AMB ALTRES SOLUCIONS COETÀNIES

7. FUNCIÓ I SIGNIFICAT DE L'OBRA

8. CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC

  4.4. MODEL DE COMENTARI D'OBRES URBANÍSTIQUES
 

1. FITXA

- Títol

- Autor

- Cronologia

- Escola o país

- Estil

2. CONFIGURACIÓ DE L'ESPAI

3. ANTECEDENTS I INFLUÈNCIES POSTERIORS

4. RELACIONS AMB OBRES SIMILARS DE L'AUTOR O DE L'ESCOLA

5. DIFERÈNCIES AMB ALTRES SOLUCIONS COETÀNIES

6. CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC

  4.5. MODEL DE COMENTARI MIXT PER A L'ESO
 

Hem de tenir molt present que cada obra d'art (pintura, escultura, edifici o monument) té el seu propi model de comentari. Amb aquest model, que anomanem mixt, es pretén disposar d'un model que serveixi per a qualsevol obra però hem de vigilar de no caure en la confusió.

1. FITXA

- Títol

- Autor

- Cronologia

- Ubicació

- Estil

2. BREU BIOGRAFIA DE L'AUTOR

3. DESCRIPCIÓ:

- Tema

TEMES
PINTURA I ESCULTURA

Els principals temes que es tracten són:

1. Religiosos o místics

2. Històrics

3. Retrat

4. Natures mortes

5. Paisatge

6. Polítics

 

 

- Funció

- Elements tècnics: Quins materials, tècnica o suport s'han utilitzat.

MATERIALS
ESCULTURA
ARQUITECTURA

Poden ser de molts materials:

1. Os o ivori

2. Fang

3. Fusta

4. Bronze, or o pedres semiprecioses

5. Marbre

6. Metalls preciosos

7. (...)

També n'hi han molts tipus de materials:

1. Fusta

2. Pedra

3. Maó

4. Fang

5. Ferro i acer

6. Plàstic

7. Formigó armat

8. Vidre

9. (...)

TÈCNIQUES
PINTURA
ESCULTURA

1. Seques: Un dibuix en llapis.

2. Humides (quan el color està disol en aigua): Fresc, oli o mosaic.

1. Modelat

2. Talla

3. Fosa

 

 

SUPORT
PINTURA

Cal tenir en compte que quan es parla de suport serà sobre una pintura i que els més utilitzats són:

1. Paper

2. Una paret

3. Fusta

4. Tela

 

 

- Configuració de l'espai: Per obres arquitectòniques. S'ha d'explicar la relació amb l'entorn, espai interior, espai exterior i decoració.

- Composició: Fa referència a l'organització dels diferents elements de la imatge.

COMPOSICIÓ
PINTURA
ESCULTURA

1. Vertical. Quan els elements estan disposats de manera vertical.

2. Horitzontal

3. Corba

1. Contrapposto. La figura presenta un equilibri posant els menbres del cos en posicions contraposades o alternades.

2. Moviment

 

4. INTERPRETACIÓ

- Antecedents i influències posteriors

- Context històric i artistic (estil)

  5. MODEL DE COMENTARI DE GRÀFICS
 

1. INTRODUCCIÓ

- Tema (títol)

- Tipus de gràfic

- Font

2. DESCRIPCIÓ

- Valor màxim/Valor mínim

- Procés evolutiu

- Temporalització

- Context històric i geogràfic

3. CONCLUSIÓ

- Causes i efectes

- Conclusió

  6. MODEL DE COMENTARI D'UN MAPA HISTÒRIC
 

1. IDENTIFICACIÓ DEL MAPA

- Tema (títol)

- Data o època

- Tipus (mapa polític, social, econòmic, demogràfic o cultural)

- Font

2. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI

- Espai geogràfic

- Descripció

- Context històric

3. CONCLUSIONS

- Causes i efectes

- Conclusió