Guia didàctica

L'objectiu d'aquesta WebQuest és analitzar el fenomen de la contaminació acústica amb l’objectiu de reflexionar-hi i sensibilitzar l'alumnat de secundària sobre el problema que suposa l’excés de soroll a la societat actual.

Per fer-ho, us proposem que tingueu en compte els següents aspectes:

1.  Es pot fer durant tota l’etapa de la secundària obligatòria, ja que es pot treballar a diferents nivells de profunditat. En principi està pensada perquè sigui un complement al tema de l’acústica musical i de les qualitats del so (que es treballen a 1r o, segons quins centres, a 3r) però també pot funcionar en grups més reduïts –per parelles i/o amb tasques individualitzades- com pot ser a l’optativa de música de 4t d’ESO.

2.  Durada: de 3 a 5 sessions de classe.  Si es vol avançar feina es poden acabar tasques a casa, però sempre cal preveure una o dues sessions finals per a les exposicions orals i la posada en comú.

3.  Està pensada per a tot el grup-classe i, segons el nombre d’alumnes, fer els grups corresponents. No és necessari desenvolupar tots els rols i, com que alguns són similars (persones afectades, treballadors/es i veïnat, per exemple) i demanen un major nivell de profunditat, potser són  més adequats per a 3r o 4t. Si la classe és molt nombrosa,  també es poden duplicar algunes de les tasques (com per exemple, els i les periodistes, les persones afectades, el personal mèdic,  l'equip divulgador...).

4. A nivell informàtic cal tenir uns mínims coneixements de navegació per Internet i d’algun programa de presentacions multimèdia tipus PowerPoint o OpenOffice Impress, però tots els grups han d’utilitzar el mateix. És útil que l’alumnat porti un USB i uns auriculars.

5. Les diapositives de la presentació multimèdia de cada grup les haurà de recollir el professorat (o algun grup que hagi acabat la feina) la sessió abans de les exposicions orals per tal de posar-les totes ordenades en un únic document. D’aquesta manera, les explicacions seran més àgils, es podrà comparar la feina feta per cada grup, l’exposició tindrà una major continuïtat i s’avaluarà millor.

La presentació multimèdia pot adaptar-se a les necessitats i recursos de cada centre: publicació d’un llibre digital, adaptació en format web i incorporada a la pàgina de l’INS, incrustada al blog del departament de música, creació de documents compartits tipus web 2.0 (Google docs o SlideShare, per exemple), etc. Per això caldrà revisar (ho haurem avisat a l’inici de la recerca) que les imatges s’hagin comprimit a una resolució baixa perquè l’arxiu final sigui operatiu en qualsevol aplicació.

Caldrà també decidir les qüestions formals de la presentació (marges, tipus i mida de la lletra...) per unificar les diapositives de tots els grups i  explicar-ho abans de començar. També, lògicament, si es vol, es pot donar llibertat en aquest sentit i deixar que cada grup ho faci al seu gust.

6. El mural-resum pot ser una eina útil per a aquell alumnat que no domina les eines informàtiques o que necessita un tipus de treball més manipulatiu. També ho poden fer tots els grups de classe en una sessió posterior a les exposicions orals i d’aquesta manera es reforcen les conclusions i es disposa de més material per penjar-lo als passadissos del centre.

7.  Durant la realització de la WebQuest –si això és possible-  es podria combinar el treball amb xerrades complementàries de, per exemple: alguna associació de la zona o per agents que treballin aquest tema de la policia local o autonòmica. Si penseu que el resultat és brillant es pot enviar a alguna publicació local, ajuntament o associació de veïns a fi de fer-ne més difusió.

El penúltim o l’últim dimecres del més d’abril de cada any es celebra el Dia internacional de la lluita contra el soroll i si la WebQuest coincideix o s’aproxima a aquestes dates pot ser una excel·lent oportunitat perquè tingui més ressò.

8.  Si és possible seria interessant coordinar-se, buscar ajut i punts en comú amb els departaments de:

a) ciències de la natura, especialment per tot allò relacionat amb l’acústica;

b) i de tecnologia, per si es vol fer algun tipus de pràctica amb el sonòmetre (a molts centres n’hi ha un a l’aula de tecnologia) o bé per qualsevol qüestió informàtica més complexa.

9. Les webs de referència són: www.sorolls.org i www.peacram.com/ i a les dues pràcticament hi trobem tota la informació necessària per fer la WebQuest. Donada la complexitat d’enllaços i documents que ofereixen, potser caldria fer per a tota la classe alguna petita explicació amb el canó de vídeo per tal de guiar l’alumnat abans de la recerca.

Evidentment, hi ha moltíssims més webs interessants, però ens ha semblat que calia simplificar-los a 10 -12 adreces bàsiques perquè l’alumnat no es dispersi en un tema que pot ser molt complex. Hi ha pàgines d’una gran dificultat tècnica o jurídica i que, a més a més, són molt llargs: estudis científics, informes tècnics, resolucions judicials...  És imprescindible en alguns casos orientar correctament les lectures i, si convé, pautar i resumir la informació que poden consultar.

Encara que a cada rol ja se li assignen unes adreces determinades, hem creat un nou enllaç al final del Procés anomenat Recursos i enllaços generals amb els webs que considerem essencials ja que pensem que seria bo que tots els grups els consultessin.

10. Finalment, només volem agrair l’interès dels professors i les professores que desenvolupareu aquesta WebQuest amb el vostre alumnat i, per això, ens agradaria que ens féssiu arribar tots els comentaris i suggeriments que tingueu a les adreces següents: rllanes@xtec.cat i vicver100@hotmail.com

 

Per cert, la resposta a l’endevinalla de la conclusió és... silenci!

 

Alguns troben el silenci insuportable perquè tenen massa soroll dins d'ells mateixos (Richmad de Berr)

 

Return to the Beginning