TERCERA DECLINACIÓ: NOMS ATEMÀTICS

1. Masculí i femení

1.1. Desinències

 
singular
plural
N V A G D / allargament de l'última vocal
/ Ø
/
-ος

-ες
-ες
-ας
-ων
-σι(ν)

Observacions:

 • Aquestes desinències serveixen per a tots els temes (amb poques excepcions) però sovint sofreixen canvis fonètics en contacte amb la final dels diversos temes.
 • En el Nsg hi ha noms que afegeixen (amb els consegüents canvis fonètics) i altres que allarguen l'última vocal del tema:
  • Allarguen l'última vocal del tema els temes en -ρ-, els temes en -σ- i (amb algunes excepcions) els temes en -ν-.
  • Fan el Nsg sigmàtic (= amb ) els temes en oclusiva, els temes en -ι-, -υ- i els temes en diftong.
  • Els temes en -ντ- poden tenir Nsg sigmàtic (amb allargament compensatori de la vocal anterior si s'escau) o amb allargament vocàlic. En conseqüència cal guiar-se per l'enunciat.
 • Hi ha noms als quals els correspon allargament vocàlic en el Nsg però, com que l'última vocal ja és sempre llarga en el tema, aquesta queda igual. Per exemple: θήρ (Nsg) / θηρός (Gsg); ἀγών (Nsg) / ἀγῶνος (Gsg).
 • L'acusatiu sg. en és propi dels temes en consonant i en -ευ, mentre que la desinència és característica dels temes vocàlics (-ι-, -υ- i diftongs -αυ-, -ου-). (Tots dos provénen de *-m).
 • L'acusatiu pl. dels temes en -σ- i dels temes en -ι-, -υ- variable és igual al nominatiu plural (amb contracció: -εῖς).
 • En els temes en diftong -ευ i els temes en -ι, -υ variable el genitiu en -ος esdevé -ως.

1.2. Temes en consonant

1.2. 1. Canvis fonètics per als temes en consonant

 • Consonant oclusiva (en aquest cas dental o velar) a final de paraula desapareix.
 • Consonant dental o nasal seguida de -σ- desapareix.
 • El grup -ντ- seguit de -σ- desapareix i s'allarga per compensació la vocal anterior:
  • ε ⇒ ει
  • ο ⇒ ου
 • Consonant velar + ξ.
 • Consonant labial + ψ.

consonants oclusives
(no compostes)

consonants dentals: τ, δ, θ
consonants velars (= guturals): κ, γ, χ
consonants labials: π, β, φ

consonants líquides

consonants nasals: ν, μ
consonant vibrant: ρ

consonant fricativa (=sibilant)

consonant fricativa: σ

(sistema consonàntic complet )

1.2.2. Temes en oclusiva

labial: Ἄραψ Ἄραβος ὁ 'àrab' (tema: Ἀραβ-)

 
singular
formació
resultat
plural
formació
resultat
N
V
A
G
D
Ἄραβ Ἄραψ
Ἄραβ Ἄραψ
Ἄραβα
Ἄραβος
Ἄραβι
  Ἄραβες
  Ἄραβες
  Ἄραβας
  Ἄραβων
Ἄραβ-σι(ν) Ἄραψι(ν)

velar: αἶξ αἰγός ἡ 'cabra' (tema: αἰγ-)

 
singular
formació
resultat
plural
formació
resultat
N
V
A
G
D
αἴγ αἴξ
αἴγ αἴξ
αἶγα
αἰγός
αἰγ
  αἶγες
  αἶγες
  αἶγας
  αἰγῶν
αἰγ-σί(ν) αἰξί(ν)

dental: παῖς παιδός ὁ 'nen' (tema: παιδ-)

 
singular
formació
resultat
plural
formació
resultat
N
V
A
G
D
παῖδ-ς παῖς
παῖδ παῖ
παῖδα
παιδός
παιδ
  παῖδες
  παῖδες
  παῖδας
  παίδων
παιδ-σί(ν) παισί(ν)

N. B. El Vsg. παῖ, en Ø, és irregular, ja que la forma usual és sigmàtica com el Nsg.

1.2.3. Temes en -ντ-

Tipus I. Amb el Nsg sigmàtic: ὀδούς ὀδόντος ὁ 'dent' (tema: ὀδοντ-)

 
singular
formació
resultat
plural
formació
resultat
N
V
A
G
D
ὀδόντ-ς ὀδούς
ὀδόντ-ς ὀδούς
ὀδόντα
ὀδόντος
ὀδόντι
  ὀδόντες
  ὀδόντες
  ὀδόντας
  ὀδόντων
ὀδόντ-σι(ν) ὀδοῦσι(ν)

Tipus ΙI. Amb el Nsg amb allargament vocàlic: γέρων γέροντος ὁ 'vell' (tema: γεροντ-)

 
singular
formació
resultat
plural
formació
resultat
N
V
A
G
D
γέρωντ ⇒ γέρων
γέροντ-Ø γέρον
γέροντα
γέροντος
γέροντι
  γέροντες
  γέροντες
  γέροντας
  γερόντων
γέροντ-σι(ν) γέρουσι(ν)

1.2.4. Temes en nasal (-ν-)

ἡγεμών ἡγεμόνος ὁ 'guia, cap' (tema: ἡγεμον-)

 
singular
plural
formació
resultat
N
V
A
G
D
ἡγεμν
ἡγεμόν
ἡγεμόνα
ἡγεμόνος
ἡγεμόνι
  ἡγεμόνες
  ἡγεμόνες
  ἡγεμόνας
  ἡγεμόνων
ἡγεμόν-σι(ν) ἡγεμόσι(ν)

N.B. Un nombre reduït de temes en nasal tenen el Nsg. sigmàtic. Per exemple: ρίς ρινός ἡ 'nas'.

1.2.5. Temes en líquida (-ρ-)

ἀήρ ἀέρος ἡ 'aire' (tema: ἀερ-)

 
singular
plural
N
V
A
G
D
ρ
ἀέρ
ἀέρα
ἀέρος
ἀέρι
ἀέρες
ἀέρες
ἀέρας
ἀέρων
ἀέρσι(ν)

1.2.6. Temes en sibilant (-σ-)

Canvis fonètics específics per als temes en -σ-:

 • la -σ- desapareix entre vocals quan se li afegeixen les desinències de cas.
 • les dues vocals que queden en contacte es contrauen en les combinacions següents:
  • εα η
  • εε ει
  • εο ου
  • εω ω
 • la doble σ se simplifica (σσ > σ) però no desapareix.

Observacions

 • L'acusatiu plural dels temes en -σ- és igual al nominatiu plural.
 • Pertanyen a aquest tipus molts noms propis com Σωκράτης -ους.

τριήρης τριήρους ἡ 'trirem' (tema: τριηρεσ-)

 
singular
formació
resultat
plural
formació
resultat
N
V
A
G
D
  τριήρης
  τριήρες
τριήρεσ-α τριήρεα τριήρη
τριήρεσ-ος τριήρεος τριήρους
τριήρεσ τριήρει
τριήρεσ-ες τριήρεες τριήρεις
τριήρεσ-ες τριήρεες τριήρεις
  τριήρεις
τριήρεσ-ων τριήρεων τριήρων
τριήρεσ-σι(ν) τριήρεσι(ν)

1.3. Temes vocàlics

1.3.1. Temes en diftong

Canvis fonètics específics per als temes en diftong

 • En els temes acabats en diftong la -υ- entre vocals desapareix quan s'afegeixen les desinències de cas.
 • Només es produeix la contracció εε ει.
 • En el gen. sg. dels temes en -ευ- la desinència -ος esdevé -ως.

βασιλεύς βασιλέως ὁ 'rei' (tema: βασιλευ-)

 
singular
formació
resultat
plural
formació
resultat
N
V
A
G
D
  βασιλεύς
  βασιλεῦ
βασιλεύ-α βασιλέα
βασιλεύ-ος βασιλέος βασιλέως
βασιλεύ-ι βασιλε
βασιλεύ-ες βασιλεες βασιλεῖς
βασιλεύ-ες βασιλεες βασιλεῖς
βασιλεύσ-ας βασιλέας
βασιλεύ-ων βασιλέων
  βασιλεύσι(ν)

1.3.2. Temes en -ι-, -υ- (variable)

Canvis fonètics específics per als temes en -ι-, -υ- variable:

 • Només es produeix la contracció εε ει.
 • En el gen. sg. la desinència -ος esdevé -ως.

Observacions:

 • La majoria dels substantius i adjectius de tema en -ι- / -υ- tenen doble tema (= variable):
  • -ι- / -υ- per al NVA sg. πόλι- / ἄστυ-
  • -ε- per als altres temes. πόλε- / ἄστε-
 • L'acusatiu plural dels temes dels temes en -ι-, -υ- variable és igual al nominatiu plural.

N. B. La formació s'ha simplificat per raons didàctiques. Si atenem pròpiament a l'evolució històrica el segon tema havia estat πόλει- o πόληι-, on -ι- intervocàlica s'hauria perdut i, en aquest darrer cas, -η- s'hauria abreujat en -ε- davant vocal llarga. Així, l'origen del genitiu és en realitat *πόληιος > πόληος, forma que explica el resultat πόλεως com a producte d'una metàtesi de quantitat. De la mateixa manera per a ἄστυ ἄστεως 'nucli urbà' sobre ἄστευ- o ἄστηυ- 'nucli urbà' (vegeu neutres). Tanmateix el genitiu dels adjectius resta en -εος.

πόλις πόλεως 'ciutat' (tema: πόλι- / πόλε-).

 
singular
plural
formació
resultat
N
V
A
G
D
πόλις
πόλι
πόλιν
πόλεως
πόλει
πόλε-ες πόλεῖς
πόλε-ες πόλεῖς
  πόλεῖς
  πόλεων
  πόλεσι(ν)

2. Neutre

2.1. Desinències

singular
plural
N V A G D


-ος
-ων
-σι(ν)

2.2. Temes en consonant

dental

ὄνομα ὀνόματος τό 'nom' (tema: ὀνόματ-)

 
singular
formació
resultat
plural
formació
resultat
N
V
A
G
D
ὄνοματ ὄνομα
ὄνοματ ὄνομα
ὄνοματ ὄνομα
ὀνόματος
ὀνόματι
  ὀνόματα
  ὀνόματα
  ὀνόματα
  ὀνομάτων
ὀνόματι(ν) ὀνόμασι(ν)

Recordatori: regles fonètiques

Temes en sibilant (-σ-)

La majoria dels neutres de tema en -σ- tenen dos temes alternants (-οσ- / -εσ-).

 • El tema acabat en -οσ- (per exemple γενοσ-) serveix per al NVA sg. (aquelles formes en què la desinència és Ø)
 • El tema acabat en -εσ- (per exemple γενεσ-) forma tots els altres casos (aquelles formes en què s'afegeixen desinències).

γένος γένους τό 'nissaga' (tema: γενοσ- / γενεσ-)

 
singular
formació
resultat
plural
formació
resultat
N
V
A
G
D
  γένος
  γένος
    γένος
γένεσ-ος γενεος γένους
γένεσ-ι γένει
γένεσ-α γένεα γένη
γένεσ-α γένεα γένη
γένεσ-α γένεα γένη
γένεσ-ων γένεων γένων
γένεσ-σι(ν) γένεσι(ν)

Recordatori: regles fonètiques

2.3. Temes en -ι, -υ (variable)

ἄστυ ἄστεως τό 'nucli urbà' (tema: ἀστυ- / ἀστε-)

 
singular
formació
resultat
plural
formació
resultat
N
V
A
G
D
  ἄστυ
  ἄστυ
  ἄστυ
ἄστε-ος ἄστεως
  ἄστει
ἄστε-α ἄστη
ἄστε-α ἄστη
ἄστε-α ἄστη
 

ἄστεων

ἄστε-σι(ν) ἄστεσι(ν)

Recordatori: regles fonètiques

 

Substantius amb doble tema

Molts substantius tenen doble tema, segons indica el seu enunciat. Al més sovint tenen un tema per al N (i V) sg. i un altre per a la resta de casos, si són masculins o femenins, o un per al NVA sg. i un altre per a la resta de casos, si són neutres. Per exemple:

 • γυνή γυναικός ἡ 'dona' ⇒ γυνή- per al Nsg / γυναικ- per als altres casos.
 • Ζεύς Διός ὁ 'Zeus' ⇒ Ζευ- per al NVsg / Δι- per als altres casos.
 • κύων κυνός ὁ 'gos' ⇒ κυον- per al NVsg / κυν- per als altres casos.
 • ὕδωρ ὕδατος τό ⇒ ὑδωρ per al NVA sg. / ὑδατ-per als altres casos.

En formen un grup nombrós i característic un seguit de substantius de tema en -ρ- que indiquen generalment parentiu:

 • πατήρ πατρός ὁ 'pare'
 • μήτηρ μητρός ἡ 'mare'
 • θυγάτηρ θυγατρός ἡ 'filla'
 • ἀνηρ ανδρός ὁ 'home'