LES PREPOSICIONS

En grec s'utilitza menys les preposicions que en altres llengües perquè els casos ja indiquen la funció dels substantius. De tota manera sovint -sobretot quan es tracta de CC- amb el cas no n'hi ha prou per concretar el valor d'un substantiu i es recorre a una preposició.

En grec poden portar preposició tres casos :

 • acusatiu,
 • genitiu
 • datiu.

Tots tres casos quan van regits per una preposició no fan la funció més comuna que exerceixen quan van sense preposició (CD, CN i CI respectivament) sinó que, generalment, són el nucli d'un CC.

L'ús d'un cas o d'un altre depèn generalment de la preposició que s'utilitzi o bé del valor que tingui, atès que hi ha preposicions que només regeixen un cas i altres, en canvi, dos o tots tres. Quan en regeix més d'un, cada cas sol expressar valors diferents. Quan indiquen lloc, la diferència sovint és:

 • Acusatiu: direcció
 • Genitiu: procedència
 • Datiu: localització

Casos i principals significats de les preposicions:

 
+ acusatiu
+ genitiu
+ datiu
ἀνά a, cap a (amunt)
εἰς a, cap a (dins)
ἀντί enfront de, en lloc de
ἀπό de, des de (fora)
ἐκ / ἐξ de, des de (dins)
πρό davant de
ἐν a, en, dins
σύν amb
διά a causa de a través de
κατά cap a (avall), durant, segons sota, contra
μετά més enllà amb
ὐπέρ per damunt de (sense contacte) sobre
ἀμφί a tots dos costats de, al voltant de sobre al voltant de
ἐπί sobre, contra a sobre de (amb contacte) a sobre de (amb contacte)
παρά al costat de, a casa de del costat de, des de casa de al costat de, a casa de des
περί al voltant de sobre (figurat) al voltant de (poc freqüent)
πρός cap a, davant de des de (el costat) al costat de, a més de
ὐπό sota de sota de sota

Canvis fonètics:

 • L'ús de les dues formes de la preposició ἐκ / ἐξ depèn de si la paraula següent comença per consonant (ἐκ) o per vocal (ἐξ).
 • Les preposicions acabades amb vocal (llevat de περί) perden aquesta última vocal davant d'un mot començat per vocal, segons s'indica amb el signe de l'apòstrof ('). Per exemple:
  • ἀντί ἀντ'
  • ἀπό ἀπ'
  • παρά παρ'
  . Si la vocal següent té esperit aspre, la consonant oclusiva precedent esdevé aspirada:
  • ἀντί ⇒ ἀνθ'
  • ἀπό ⇒ ἀφ'
  • κατά ⇒ καθ'
  • μετά ⇒ μεθ'
  • ἐπί ⇒ ἐφ'
  • ὐπό ⇒ ὐφ'

Webs d'interès