GRAMÀTICA GREGA

 

Aquesta gramàtica no té més pretensió que servir de suport a aquelles persones que s'inicien en el grec clàssic i està especialment orientada als estudiants de secundària. En absolut no vol ser una gramàtica exhaustiva, sinó que cerca recollir les formes, els paradigmes i els usos més freqüents en el dialecte àtic, esdevingut l'estàndard del grec antic. Així mateix quan s'inclou la formació de les flexions es fa simplement amb la intenció que sigui un ajut a la seva comprensió i al seu aprenentatge i, en conseqüència, es tendeix a simplificar-ne l'explicació. L'autor agrairà qualsevol suggeriment, comentari o observació que els visitants vulguin fer-li.

La font grega aquí utilitzada és Unicode.

Fonètica i escriptura

  L'alfabet: escriure i pronunciar el grec
  Una mica de fonètica
  La transcripció del grec al català: normes bàsiques
 

Morfologia

La declinació dels substantius
 

Primera declinació: temes en -α

Segona declinació: noms temàtics o temes en -ο/-ε

Tercera declinació: noms atemàtics

Identifica la declinació i el tema d'un substantiu

   
L'adjectiu
  La declinació dels adjectius
  Els graus de l'adjectiu
   
La declinació de l'article, pronoms-adjectius i pronoms personals
  L'article, els pronoms-adjectius demostratius, indefinits, els pronoms personals, αὐτός i el relatiu
   
La conjugació verbal
  Característiques generals
Veus del verb: activa, passiva i mitjana
  El present d'indicatiu
  L'imperfet d'indicatiu
  L'aorist d'indicatiu actiu i mitjà
  El futur d'indicatiu actiu i mitjà
El subjuntiu
L'imperatiu
L'infinitiu
El participi

Sintaxi

  Casos i funcions (primer nivell)
  Les preposicions