CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL VERB

En grec el verb té tres veus: activa, mitjana i passiva. La mitjana i la passiva tenen les mateixes formes excepte en l'aorist i en el futur.

Classificació dels verbs (segons la morfologia):

  • verbs temàtics: afegeixen una vocal temàtica (-ε-/-ο-) davant de les desinències en el present, imperfet i futur. Aquesta vocal temàtica i la desinència formen la terminació. Són la major part dels verbs.
  • verbs contractes: una classe especial de verbs temàtics són aquells amb l'arrel acabada amb les vocals -α, -ε, -ο, ja que -en dialecte àtic- s'hi produeixen un seguit de contraccions en unir-se la darrera vocal de l'arrel amb la terminació.
  • verbs atemàtics: sense vocal temàtica. Són pocs però alguns d'ells, com ἵστημι, τίθημι, δίδωμι o φημί (i els seus nombrosos compostos) força freqüents. El verb εἰμί 'ser' també és atemàtic però presenta una conjugació molt irregular.

L'enunciat del verb

Els verbs apareixen normalment en el vocabulari o diccionari per la primera persona del singular del present d'indicatiu. Segons quina sigui la seva terminació es pot deduir quin tipus de verb és:

  • : verb temàtic amb activa. Si a més té mitjana, la traducció d'aquesta sol aparèixer indicada més endavant en la mateixa entrada.
  • -ομαι: verb temàtic en forma mitjana, sense activa.
  • -άω -ῶ / -έω -ῶ / -όω -ῶ: verb contracte amb activa. Si a més té mitjana, la traducció d'aquesta sol aparèixer indicada més endavant en la mateixa entrada.
  • -άομαι -ῶμαι / -έομαι -οῦμαι / -όομαι -οῦμαι: verb contracte en forma mitjana, sense activa.
  • -μι: verb atemàtic amb activa. Si a més té mitjana, la traducció d'aquesta sol aparèixer indicada més endavant en la mateixa entrada.
  • -μαι: verb atemàtic en forma mitjana, sense activa.