FUTUR D'INDICATIU ACTIU I MITJÀ

1. Futur sigmàtic

El tema del futur sigmàtic es caracteritza per la presència del sufix -σ- i per les mateixes terminacions que el present temàtic.

1.1. Estructura

1.2. Paradigma: verb λύω 'deslligar'

  veu activa veu mitjana
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

λύσω
λύσεις
λύσει
λύσομεν
λύσετε
λύσουσι(ν)

λύσομαι
λύσ / -ει
λύσεται
λυσόμεθα
λύσεσθε
λύσονται

1.3. Canvis fonètics

De la mateixa manera que l'aorist, l'addició de -σ- per formar el tema de futur produeix uns canvis fonètics en entrar en contacte amb la consonant anterior:

a) verbs amb el tema de present acabat en consonant oclusiva:

  • velar (=gutural: -γ-, -κ-, -χ-) i -ττ- (=-σσ-) + -σ- = -ξ-
ἄγω ⇒ ἄξω
διώκω ⇒ διώξω
ἄρχω ⇒ ἄρξω
πράττω ⇒ πράξω
  • labial (-β-, -π-, -φ-, -πτ-) + -σ- = -ψ-
τρίβω ⇒ τρίψω
πέμπω ⇒ πέμψω
γράφω ⇒ γράψω
κλέπτω ⇒ κλέψω
  • dental (-δ-, -τ-, -θ-, -ζ-) + -σ- = -σ- (desapareix la dental)
ψεύδω ⇒ ψεύσω
ἀνύτω ⇒ ανύσω
πείθω ⇒ πείσω
σῴζω ⇒ σώσω

b) verbs contractes: allarguen l'última vocal del tema davant -σ-:

  • άω (ῶ) -ησ-, per exemple: νικάω νικήσω
  • έω (ῶ) -ησ-, per exemple: ποιέω ποιήσω
  • όω (ῶ) -ωσ-, per exemple: δηλόω δηλώσω

2. Futur contracte

En els verbs amb el tema de present acabat en consonant líquida (λ, ρ, μ, ν,) i en alguns altres desapareix la -σ- i les terminacions pateixen contraccions, normalment igual que el present contracte en -έω.

  veu activa veu mitjana
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

κριν
κρινεῖς
κρινεῖ
κρινοῦμεν
κρινεῖτε
κρινοῦσι(ν)

κρινοῦμαι
κριν
κρινεῖται
κρινοῦμεθα
κρινεῖσθε
κρινοῦνται

3. Futur del verb ser

1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
ἔσομαι
ἔσει / ἔσῃ
ἔσται
ἐσόμεθα
ἔσεσθε
ἔσονται