PRESENT D'INDICATIU

1. Verbs temàtics

1.1. Verbs temàtics no contractes

Terminacions: formades per la vocal temàtica i la desinència de persona

  veu activa veu mitjana-passiva
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

-ω
-εις
-ει
-ομεν
-ετε
-ουσι(ν)

-ομαι
- / -ει
-εται
-ομεθα
-εσθε
-ονται

Paradigma: verb λύω 'deslligar'

  veu activa veu mitjana-passiva
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

λύω
λύεις
λύει
λύομεν
λύετε
λύουσι(ν)

λύομαι
λύ / -ει
λύεται
λυόμεθα
λύεσθε
λύονται

1.2. Verbs temàtics contractes (=temàtics amb contracció de l'última vocal de l'arrel i la terminació)

1.2.1. Verbs contractes en -αω (enunciat: -άω ω)

paradigma: verb τιμάω ῶ 'honorar'

 
veu activa
veu mitjana-passiva
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
τιμάω
τιμάεις
τιμάει
τιμάομεν
τιμάετε
τιμάουσι(ν)
>
>
>
>
>
>

τιμ
τιμς
τιμ
τιμμεν
τιμτε
τιμσι(ν)
τιμάομαι
τιμά / -ει
τιμάεται
τιμαόμεθα
τιμάεσθε
τιμάονται
>
>
>
>
>
>

τιμμαι
τιμ
τιμται
τιμμεθα
τιμσθε
τιμνται

contraccions:

αε
αει
αῃ
αο
αου
αω
>
>
>
>
>
>
α


ω
ω
ω

1.2.2. Verbs contractes en -εω (enunciat: -έω ω)

paradigma: verb ποιέω ῶ 'fer'

 
veu activa
veu mitjana-passiva
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
ποιέω
ποιέεις
ποιέει
ποιέομεν
ποιέετε
ποιέουσι(ν)
>
>
>
>
>
>

ποι
ποιεῖς
ποιεῖ
ποιοῦμεν
ποιεῖτε
ποιοῦσι(ν)
ποιέομαι
ποιέ / -ει
ποιέεται
ποιεόμεθα
ποιέεσθε
ποιέονται
>
>
>
>
>
>

ποιοῦμαι
ποι
ποιεῖται
ποιοῦμεθα
ποιεῖσθε
ποιοῦνται

contraccions:

εε
εει
εῃ
εο
εου
οω
>
>
>
>
>
>
ει
ει

ου
ου
ω
Fixa't que ε desapareix davant diftong

1.2.3. Verbs contractes en -oω (enunciat: -óω ω)

paradigma: verb δηλόω ῶ 'mostrar'

 
veu activa
veu mitjana-passiva
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
δηλόω
δηλόεις
δηλόει
δηλόομεν
δηλόετε
δηλόουσι(ν)
>
>
>
>
>
>

δηλ
δηλοῖς
δηλοῦ
δηλοῦμεν
δηλοῦτε
δηλοῦσι(ν)
δηλόομαι
δηλό / -ει
δηλόεται
δηλοόμεθα
δηλόεσθε
δηλόονται
>
>
>
>
>
>

δηλοῦμαι
δηλοῖ
δηλοῦται
δηλοῦμεθα
δηλοῦσθε
δηλοῦνται

contraccions:

οε
οει
οῃ
οο
οου
οω
>
>
>
>
>
>
ου
οι

ου
ου
ω

 

2. Verbs atemàtics

2.1. Activa

A més de les desinències personals diferents dels verbs temàtics, el present d'indicatiu dels verbs temàtics es caracteritza en l'activa per l'alternança de vocal llarga en el tema el singular i i vocal breu en el plural.

 
formació:
  tema +

desinències personals

ἵστημι
'posar dret'
τίθημι
'posar'
δίδωμι
'donar'
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

singular:
tema amb
vocal llarga

{ ἱστη-
τιθη-
διδω-
{ -μι

-σι(ν)
plural:
tema amb
vocal breu
{ ἱστα-
τιθε-
διδο-
{ -μεν
-τε
-ασι(ν)
ἵστημι
ἵστης
ἵστησι(ν)
ἵσταμεν
ἵστατε
ἱστᾶσι(ν)
τίθημι
τίθης
τίθησι(ν)
τίθεμεν
τίθετε
τιθέασι(ν)
δίδωμι
δίδως
δίδωσι(ν)
δίδομεν
δίδοτε
διδόασι(ν)

N.B. La 3pl. ἱστᾶσι(ν) prové de la contracció de ἱστα- + -ασι(ν).

De manera molt semblant a ἵστημι es conjuga el verb φημί:

φημί 'dir'
alternança φη- / φα-
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
φημί
φῆς /φῇς
φησί(ν)
φαμέν
φατέ
φασί(ν)

2.2. Mitjana-passiva

En la mitjana-passiva el tema apareix amb vocal breu, tant en singular com en plural.

 
formació:
  tema +

desinències personals

ἵστημι
'posar dret'
τίθημι
'posar'
δίδωμι
'donar'
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
tema amb
vocal breu
{ ἱστα-
τιθε-
διδο-
{ -μαι
-σαι
-ται -μεθα
-σθε
-νται
ἵσταμαι
ἵστασαι
ἵσταται ἱστάμεθα
ἵστασθε
ἵστανται
τίθεμαι
τίθεσαι
τίθεται τιθέμεθα
τίθεσθε
τίθενται
δίδομαι
δίδοσαι
δίδοται διδόμεθα
δίδοσθε
διδόνται

 

3. εἰμί 'ser', verb atemàtic irregular

1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
εἰμί
εἶ
ἐστί(ν)
ἐσμέν
ἐστέ
εἰσί(ν)

N.B. Totes les formes del present d'indicatiu del verb εἰμί són àtones llevat de la 2 sg. Per tant l'accent només s'escriu quan ho exigeix el context fonètic.