AORIST D'INDICATIU ACTIU I MITJÀ

  • Per a l'aorist d'indicatiu en la veu activa i mitjana les dues formacions principals s'anomenen aorist sigmàtic i aorist temàtic. La major part dels verbs tenen l'aorist sigmàtic, malgrat que n'hi ha bastants que tenen el temàtic. Malgrat que no és habitual, alguns admeten totes dues formacions.
  • En general l'aorist expressa una acció puntual, però en l'indicatiu indica, a més, passat. La traducció de l'aorist d'indicatiu ha de ser, doncs, en pretèrit perfet 'va deslligar' o 'deslligà'.
  • Com a temps de passat l'aorist d'indicatiu es construeix amb augment i amb les desinències personals secundàries.

1. Aorist sigmàtic

El tema de l'aorist sigmàtic es caracteritza per la presència del sufix -σ(α)-.

1.1. Estructura

1.2. Paradigma: verb λύω 'deslligar'

  veu activa veu mitjana
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

λυσα
λυσας
λυσε(ν)
λύσαμεν
λύσατε
λυσαν

λυσάμην
λύσω
λύσατο
λυσάμεθα
λύσασθε
λύσαντο

1.3. Canvis fonètics

L'addició de -σ- per formar el tema de l'aorist produeix uns canvis fonètics en entrar en contacte amb la consonant anterior:

a) verbs amb el tema de present acabat en consonant oclusiva:

  • velar (=gutural: -γ-, -κ-, -χ-) i -ττ- (=-σσ-) + -σ- = -ξ-
διώκω ἐδίωξα
ἄρχω ἤρξα
πράττω ἔπραξα
  • labial (-β-, -π-, -φ-, -πτ-) + -σ- = -ψ-
τρίβω ἔτριψα
πέμπω ἔπεμψα
γράφω ἔγραψα
κλέπτω ἔκλεψα
  • dental (-δ-, -τ-, -θ-, -ζ-) + -σ- = -σ- (desapareix la dental)
ψεύδω ἔψευσα
ἀνύτω ἤνυσα
πείθω ἔπεισα
σῴζω ἔσωσα

b) verbs amb el tema de present acabat en consonant líquida: desapareix la -σ- i s'allarga la vocal anterior de diferents maneres:

  ἄγγελλω ἤγγειλα
φαίνω ἔφηνα
φθείρω ἔφθειρα

c) verbs contractes: allarguen l'última vocal del tema davant -σ-:

  • άω (ῶ) -ησ-, per exemple: νικάω ἔνικησα
  • έω (ῶ) -ησ-, per exemple: ποιέω ἐποίησα
  • όω (ῶ) -ωσ-, per exemple: δηλόω ἐδήλωσα

2. Aorist temàtic

L'aorist temàtic es forma igual que l'imperfet en l'indicatiu i que el present en l'infinitiu i el participi, axí com en els altres modes: amb la vocal temàtica i les mateixes desinències personals. L'única diferència és un tema específic, distint del tema de present.

2.1. Estructura

2.2. Paradigma: λείπω 'abandonar'

  veu activa veu mitjana
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

λιπον
λιπες
λιπε(ν)
λίπομεν
λίπετε
λιπον

λιπόμην
λίπου
λίπετο
λιπόμεθα
λίπεσθε
λίποντο

2.3. Formació del tema

El tema de l'aorist temàtic es distingeix del de present per diversos procediments:

1) Alternança vocàlica de l'arrel. Exemples:

present d'indicatiu   aorist d'indicatiu

φεύγω
ἔχω
λαμβάνω
λείπω
γίγνομαι

φυγον
σχον
λαβον
λιπον
γένομην

2) Absència de reforços i sufixos. Exemples:

present d'indicatiu
aorist d'indicatiu

βάλλω
ἀπο-θνήσκωβαλον
ἀπ-θανον

3) Arrel completament diferent. Exemples:

present d'indicatiu
aorist d'indicatiu

λέγω
ὁράω
ἔρχομαιεἶπον
εἶδον
ἦλθον

4) Amb reduplicació. Exemple:

present d'indicatiu   aorist d'indicatiu
ἄγω ἤγαγον