IMPERFET D'INDICATIU

  • En general l'imperfet expressa una acció durativa i passada. Per tant la traducció de l'imperfet es fa amb el pretèrit imperfet ('deslligava').
  • Com a temps del passat l'imperfet d'indicatiu es construeix amb augment i amb les desinències personals secundàries.
1. Verbs temàtics

1.1. Verbs temàtics no contractes

Paradigma: verb λύω 'deslligar'

  veu activa veu mitjana-passiva
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

λυον
λυες
λυε(ν)
λύομεν
λύετε
λυον

λυόμην
λύου
λύετο
λυόμεθα
λύεσθε
λύοντο

1.2. Verbs temàtics contractes (=temàtics amb contracció de l'última vocal de l'arrel i la terminació)

1.2.1. Verbs contractes en -αω (enunciat: -άω ω)

paradigma: verb τιμάω ῶ 'honorar'

 
veu activa
veu mitjana-passiva
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
τίμαον
τίμαες
τίμαε
τιμάομεν
τιμάετε
τίμαον
>
>
>
>
>
>

τίμων
τιμας
τίμα
τιμμεν
τιμτε
τίμων
τιμάομην
τιμάου
τιμάετο
τιμαόμεθα
τιμάεσθε
τιμάοντο
>
>
>
>
>
>

τιμμην
τιμ
τιμτο
τιμμεθα
τιμσθε
τιμντο

contraccions:

αε
αο
αου
>
>
>
α
ω
ω

1.2.2. Verbs contractes en -εω (enunciat: -έω ω)

paradigma: verb ποιέω ῶ 'fer'

 
veu activa
veu mitjana-passiva
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
ποίεον
ποίεες
ποίεε
ποιέομεν
ποιέετε
ποίεον
>
>
>
>
>
>

ποίουν
ποίεις
ποίει
ποιοῦμεν
ποιεῖτε
ποίουν
ποιεόμην
ποιέου
ποιέετο
ποιεόμεθα
ποιέεσθε
ποιέοντο
>
>
>
>
>
>

ποιούμην
ποιοῦ
ποιεῖτο
ποιοῦμεθα
ποιεῖσθε
ποιοῦντο

contraccions:

εε
εο
εου
>
>
>
ει
ου
ου

1.2.3. Verbs contractes en -oω (enunciat: -óω ω)

paradigma: verb δηλόω ῶ 'mostrar'

 
veu activa
veu mitjana-passiva
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
δήλοον
δήλοες
δήλοε
δηλοομεν
δηλοετε
δήλοον
>
>
>
>
>
>

δήλουν
δήλους
δήλου
δηλοῦμεν
δηλοῦτε
δήλουν
δηλοόμην
δηλοοῦ
δηλόετο
δηλοόμεθα
δηλόεσθε
δηλόοντο
>
>
>
>
>
>

δηλούμην
δηλοῦ
δηλοῦτο
δηλούμεθα
δηλοῦσθε
δηλοῦντο

contraccions:

οε
οο
οου
>
>
>
ου
ου
ου

2. εἰμί 'ser', verb atemàtic irregular

1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
ἦν
ἦσθα
ἦν
ἦμεν
ἦτε
ἦσαν

N.B. Totes les formes del present d'indicatiu del verb εἰμί són àtones llevat de la 2 sg. Per tant l'accent només s'escriu quan ho exigeix el context fonètic.