LA DECLINACIÓ DELS ADJECTIUS

1) Adjectius de la primera i segona declinacions (tema en -o i - α/-η) o 2-1-2:

El masculí segueix la segona declinació masc.-fem. (tema en -o), el femení la primera declinació femení -tipus I (-α) o II (-η)- i el neutre la segona neutre (tema en -o)

Paradigma: δίκαιος -α -ον 'just', amb el femení de la primera declinació tipus I (-α)

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D δίκαιος
δίκαιε
δίκαιον
δικαίου
δικαί
δικαία
δικαία
δικαίαν
δικαίας
δικαί
δίκαιον
δίκαιον
δίκαιον
δικαίου
δικαί
δίκαιοι
δίκαιοι
δικαίους
δικαίων
δικαίοις
δικαίαι
δικαίαι
δικαίας
δικαίων
δικαίαις
δίκαια
δίκαια
δίκαια
δικαίων
δικαίοις
2a decl. masc.
1a decl. fem. I
2a decl. neutre
2a decl. masc.
1a decl. fem.
2a decl. neutre

Paradigma: καλός -ή -όν 'bell -a', amb el femení de la primera declinació tipus II (-η)

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D καλός
καλ
καλόν
καλοῦ
καλ
καλ
καλ
καλήν
καλῆς
καλ
καλόν
καλόν
καλόν
καλοῦ
καλ
καλοί
καλοί
καλούς
καλῶν
καλοῖς
καλα
καλα
καλάς
καλῶν
καλαῖς
καλ
καλ
καλ
καλν
καλοῖς
2a decl. masc.
1a decl. fem. II
2a decl. neutre
2a decl. masc.
1a decl. fem.
2a decl. neutre

2) Adjectius de la segona declinació (tema en -o) o 2-2:

El masculí i el femení tenen la mateixa flexió (segona masc.-fem.), mentre que el neutre segueix la segona neutra.

Paradigma: ἄδικος -ον 'injust'

 
singular
plural
 
masc.
neutre
masc.
neutre
N V A G D ἄδικος
ἄδικε
ἄδικον
ἄδικου
ἄδικ
ἄδικον
ἄδικον
ἄδικον
ἄδικου
ἄδικ
ἄδικοι
ἄδικοι
ἄδικους
ἄδικων
ἄδικοις
ἄδικα
ἄδικα
ἄδικα
ἄδικων
ἄδικοις

3) Adjectius de la tercera declinació (atemàtics) o 3-3:

El masculí i el femení tenen la mateixa flexió (tercera masc.-fem.), mentre que el neutre segueix la tercera neutra.

Paradigma: σώφρων -ον 'prudent' (tema en -ν-)

 
singular
plural
 
masc.-fem.
neutre
masc.-fem.
neutre
N V A G D σώφρων
σώφρον
σώφρονα
σώφρονος
σώφρονι
σώφρον
σώφρον
σώφρον
σώφρονος
σώφρονι
σώφρονες
σώφρονες
σώφρονας
σωφρόνων
σώφροσι(ν)
σώφρονα
σώφρονα
σώφρονα
σωφρόνων
σώφροσι(ν)

Paradigma: σαφής σαφές 'evident' (tema en -σ)

 
singular
plural
 
masc.-fem.
neutre
masc.-fem.
neutre
N V A G D


σαφέσα
σαφέσος
σαφέσι

σαφς
σαφές
σαφ
σαφοῦς
σαφεσαφέσος
σαφέσι

σαφές
σαφές
σαφές
σαφοῦς
σαφε

σαφέσες
σαφέσες

σαφέσων
σαφέσσι(ν)

σαφεῖς
σαφεῖς
σαφεῖς
σαφν
σαφέσι

σαφέσα
σαφέσα
σαφέσα
σαφέσων
σαφέσσι(ν)

σαφ
σαφ
σαφ
σαφν
σαφέσι

4) Adjectius de la tercera i primera declinacions (atemàtics i - α/-η) o 3-1-3

El masculí segueix la tercera declinació masc.-fem. (atemàtics) , el femení la primera declinació femení -tipus I (-α) o III (-α/η)- i el neutre la tercera neutre (atemàtics).

Tots els participis actius de present, aorist i futur pertanyen a aquesta classe.

Paradigma: πᾶς πᾶσα πᾶν 'tot -a'

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D πᾶς
πᾶς
πάντα
πάντος
πάντι
πᾶσα
πᾶσα
πᾶσαν
πᾶσης
πᾶσ
πᾶν
πᾶν
πᾶν
πάντος
πάντι
πάντες
πάντες
πάντας
πάντων
πᾶσι(ν)
πᾶσαι
πᾶσαι
πᾶσας
πᾶσων
πᾶσαις
πάντα
πάντα
πάντα
πάντων
πᾶσι(ν)
3a decl. masc.
1a decl. fem.
3a decl. neutre
3a decl. masc.
1a decl. fem.
3a decl. neutre

5) Adjectius amb tema i flexió variants

Alguns adjectius presenten dos temes distints amb diferent flexió. N'hi ha dos que són d'ús molt freqüent:

πολύς πολλή πολύ 'molt'

2 temes πολύ- NA sg. masc. i neutre (3a declinació - atemàtica)
πολλ- altres casos masc. i neutre (2a declinació - tema en -o)
tot el femení (1a declinació - tema en -η, tipus III)

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N A G D
πολύς
πολύν
πολλοῦ
πολλ
πολλ
πολλήν
πολλής
πολλ
πολύ
πολύ
πολλοῦ
πολλ
πολλοί
πολλοῦς
πολλῶν
πολλοῖς
πολλαί
πολλάς
πολλῶν
πολλαῖς
πολλ
πολλ
πολλῶν
πολλοῖς

μέγας μεγάλη μέγα 'gran'

2 temes μέγα- NA sg. masc. i neutre (3a declinació - atemàtica)
μεγάλ- altres casos masc. i neutre (2a declinació - tema en -o)
tot el femení (1a declinació - tema en -η, tipus III)

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N A G D
μέγας
μέγαν
μεγάλου
μεγάλ
μεγάλη
μεγάλην
μεγάλης
μεγάλ
μέγα
μέγα
μεγάλου
μεγάλ
μεγάλοι
μεγάλους
μεγάλων
μεγάλοις
μεγάλαι
μεγάλας
μεγάλων
μεγάλαις
μεγάλα
μεγάλα
μεγάλων
μεγάλοις

 

Un cartell d'un centre d'estètica a Salerno, Itàlia (foto: SG).