ELS GRAUS DELS ADJECTIUS

Els adjectius poden aprèixer en tres graus:

 • positiu: σοφός 'savi'
 • comparatiu: σοφώτερος 'més savi' (de superioritat)
 • superlatiu: σοφώτατος 'molt savi'

Σοφός Σοφοκλῆς, σοφώτερος δ' Εὐριπίδης, ἀνδρῶν δὲ πάντων Σωκράτης σοφώτατος.
"Sòfocles és savi, més savi és Eurípides, però el més savi de tots els homes és Sòcrates".

1. Formació

1.1. Per formar el comparatiu i el superlatiu la majoria dels adjectius recorren als sufixos:

En els adjectius de la primera i segona declinacions el sufix va rere la vocal temàtica -o:

 • comparatiu: λευκτερος λευκοτέρα λευκτερον 'més blanc'
 • superlatiu: λευκτατος λευκοτάτη λευκτατον 'molt blanc'

Quan la penúltima síl·laba és breu la vocal temàtica s'allarga (ω)

 • comparatiu: σοφτερος σοφωτέρα σοφτερον 'més savi'
 • superlatiu: σοφτατος σοφωτάτη σοφτατον 'molt savi'

Els adjectius de la tercera declinació (inclosos els de la tercera i primera) afegeixen el sufix sobre el tema:

σαφής σαφές 'evident' (tema: σαφεσ-)

 • σαφέστερος σαφεστέρα σαφέστερον
 • σαφέστατος σαφεστάτη σαφέστατον

μέλας μελαίνα μέλαν 'negre -a' (tema: μελαν-)

 • μελάντερος μελαντέρα μελάντερον
 • μελάντατος μελαντάτη μελάντατον

Els adjectius en -ον (com σώφρων σώφρον 'prudent') intercalen -εσ- entre el tema i el sufix:

 • σωφρονέστερος σωφρονεστέρα σωφρονέστερον
 • σωφρονέστατος σωφρονεστάτη σωφρονέστατον

 

 

1.2. Uns quants adjectius, en canvi, utilitzen uns altres sufixos:

 • comparatiu: -ιων -ιον (declinació: 3-3 σώφρων -ον).
 • superlatiu: -ιστος -ίστη -ιστον (declinació: 2-1-2).

2. Declinació

Paradigma: λευκότερος λευκοτέρα λευκότερον, comparatiu de λευκός -ή -όν 'blanc'.

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D λευκότερος
λευκότερε
λευκότερον
λευκότερου
λευκότερ
λευκοτέρα
λευκοτέρα
λευκοτέραν
λευκοτέρας
λευκοτέρ
λευκότερον
λευκότερον
λευκότερον
λευκότερου
λευκότερ
λευκότεροι
λευκότεροι
λευκότερους
λευκότερων
λευκότεροις
λευκοτέραι
λευκοτέραι
λευκοτέρας
λευκοτέρων
λευκοτέραις
λευκότερα
λευκότερα
λευκότερα
λευκότερων
λευκότεροις
2a decl. masc.
1a decl. fem.
2a decl. neutre
2a decl. masc.
1a decl. fem.
2a decl. neutre

Paradigma: λευκότατος λευκοτάτη λευκότατον, superlatiu de λευκός -ή -όν 'blanc'.

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N V A G D λευκότατος
λευκότατε
λευκότατον
λευκότατου
λευκότατ
λευκοτάτη
λευκοτάτη
λευκοτάτη
λευκοτάτης
λευκοτάτ
λευκότατον
λευκότατον
λευκότατον
λευκότατου
λευκότατ
λευκότατοι
λευκότατοι
λευκότατους
λευκότατων
λευκότατοις
λευκοτάται
λευκοτάται
λευκοτάτας
λευκοτάτων
λευκοτάταις
λευκότατα
λευκότατα
λευκότατα
λευκότατων
λευκότατοις
2a decl. masc.
1a decl. fem.
2a decl. neutre
2a decl. masc.
1a decl. fem.
2a decl. neutre

 

Comparatiu en ίων -ον (ων -ον)

Es declina com σώφρων -ον (temes en consonant nasal, 3-3) però presenta algunes formes dobles amb la presència de formes contractes provinents d'un tema en -σ- alternatiu,

Paradigma: ἡδίων -ον, comparatiu de ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ 'dolç'.

 
singular
plural
 
masc.-fem.
neutre
masc.-fem.
neutre
N V A G D ἡδίων
ἡδίον
ἡδίονα / ἡδίω
ἡδίονος
ἡδίονι
ἥδιον
ἥδιον
ἥδιον
ἡδίονος
ἡδίονι
ἡδίονες / ἡδίους
ἡδίονες / ἡδίους
ἡδίονας / ἡδίους
ἡδιόνων
ἡδίοσι(ν)
ἡδίονα / ἡδίω
ἡδίονα / ἡδίω
ἡδίρονα / ἡδίω
ἡδιόνων
ἡδίοσι(ν)

 

3. Comparatius i superlatius irregulars

positiu comparatiu superlatiu
ἀγαθός -ή -όν 'bo' ἀμείνων -ον
βελτίων -ον
κρείττων -ον
ἄριστος -η -ον
βέλτιστος -η -ον
κράτιστος -η -ον
κακός -ή -όν 'dolent'

ἤττων -ον
χείρων -ον
i el regular: κακίων -ον


χείριστος -η -ον
i el regular: κάκιστος -η -ον
μέγας μεγάλη μέγαν 'gran' μείζων -ον μέγιστος -η -ον
μικρός -ά -ον 'petit' ἐλάττων -ον ἐλάχιστος -η -ον
πολύς πολλή πολύ 'molt' πλείων -ον πλεῖστος -η -ον

 

4. Sintaxi del comparatiu i del superlatiu

Recordeu que el comparatiu i el superlatiu són adjectius i funcionen igual que qualsevol adjectiu: concorden amb un substantiu com a complement de nom, atribut o predicatiu.

Els comparatius i superlatius sovint duen un complement:

 • El complement del comparatiu indica el segon terme de comparació. Es pot formar de dues maneres:
  • genitiu sense preposició: Εὐριπίδης Σοφοκλοῦς σοφώτερός ἐστι.
  • la conjunció seguida del mateix cas que el primer terme de comparació: Εὐριπίδης ἤ Σοφοκλῆς σοφώτερός ἐστι.
  "Eurípides és més savi que Sòfocles."
 • El complement de superlatiu es pot construir amb genitiu:
  ἀνδρῶν δὲ πάντων Σωκράτης σοφώτατός ἐστι. "El més savi de tots els homes és Sòcrates".