ARTICLE I PRONOMS-ADJECTIUS

Generalitats

 • Llevat dels pronoms personals, que tenen una declinació pròpia, i dels indefinits i interrogatiu, amb un tema en nasal, l'article i els pronoms-adjectius es declinen com adjectius de la primera i la segona declinacions (2-1-2) amb la particularitat que sovint el nominatiu neutre sg. no té desinència (terminació -o).
 • L'article concorda amb un substantiu (o adjectiu substantivat), mentre que els demostratius, els indefinits, l'interrogatiu, l'anafòric admeten la doble utilització com a adjectius i pronoms.

 

ARTICLE

  singular plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N
A
G
D

τόν
τοῦ
τῷ

τήν
τῆς
τῇ
τ
τ
τοῦ
τῷ
οἱ
τούς
τῶν
τοῖς
αἱ
τάς
τῶν
ταῖς
τά
τά
τῶν
τοῖς

 

PRONOMS-ADJECTIUS DEMOSTRATIUS

El demostratiu acompanya el substantiu amb l'article. N'hi ha tres tipus:

1. Demostratiu de primera persona: 'aquest', 'este'

  singular plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N
A
G
D
ὅδε
τόνδε
τοῦδε
τῷδε
ἥδε
τήνδε
τῆσδε
τῇδε
τδε
τδε
τοῦδε
τῷδε
οἵδε
τούσδε
τῶνδε
τοῖσδε
αἵδε
τάσδε
τῶνδε
ταῖσδε
τάδε
τάδε
τῶνδε
τοῖσδε

N.B. Aquest demostratiu es forma amb les formes de l'article + δε.

2. Demostratiu de segona persona: 'aqueix', 'eixe'

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N A G D

οὗτος
τοῦτον
τούτου
τούτ

αὗτη
ταύτην
ταύτης
ταύτ
τοῦτο
τοῦτο
τούτου
τούτ
οὗτοι
τούτους
τούτων
τούτοις
αὕται
ταύτας
τούτων
ταύταις
ταῦτα
τούτα
τούτων
τούτοις

N.B. En la major part del domini del català no es fa distinció entre el pronom de primera persona i el de segona i, per tant, es poden traduir tots dos per 'aquest'.

3. Demostratiu de tercera persona: 'aquell'

 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N A G D ἐκεῖνος
ἐκεῖνον
ἐκείνου
ἐκείν
ἐκείνη
ἐκείνην
ἐκείνης
ἐκείν
ἐκεῖνο
ἐκεῖνο
ἐκείνου
ἐκείν
ἐκεῖνοι
ἐκείνους
ἐκείνων
ἐκείνοις
ἐκεῖναι
ἐκείνας
ἐκείνων
ἐκείναις
ἐκεῖνα
ἐκείνα
ἐκείνων
ἐκείνοις

 

PRONOM-ADJECTIU INDEFINIT τις

Com a adjectiu es tradueix 'algun -a', com a pronom 'algú' (m.-f.), 'alguna cosa (n.)'.

 
singular
plural
 
masc.-fem.
neutre
masc.-fem.
neutre
N A G D τις
τιν
τινός (του m.)
τιν(τῳ m.)
τι
τι
τινός (του)
τιν(τῳ)
τινές
τινς
τινῶν
τισί(ν)
τιν ( ἄττα)
τιν (ἄττα)
τινῶν
τισί(ν)

 

PRONOM-ADJECTIU INTERROGATIU τίς

Com a adjectiu es tradueix 'quin -a', com a pronom 'qui' (m.-f.), 'què' (neutre).

 
singular
plural
 
masc.-fem.
neutre
masc.-fem.
neutre
N A G D τίς
τίνα
τίνος (τοῦ m.)
τίνι (τῷ m.)
τί
τί
τίνος (τοῦ)
τίνι (τῷ)
τίνες
τίνας
τίνων
τίσι(ν)
τίνα
τίνα
τίνων
τίσι(ν)

 

Interrogatiu / indefinit
 • La seva declinació correspon a un tema en nasal (cf. adjectius de la tercera declinació, 3-3).
 • L'indefinit és àton (enclític) i generalment s'escriu sense accent, excepte quan va seguit d'un altre mot enclític -i llavors cau a la segona síl·laba). En canvi, l'interrogatiu es tònic i s'escriu sempre amb accent a la primera síl·laba.
 • Les formes segones de l'indefinit i de l'interrogatiu no serveixen per al femení i són poc freqüents en dialecte àtic.

 

PRONOM-ADJECTIU INDEFINIT οὐδείς

 • És l'indefinit amb valor de negació: com a adjectiu es tradueix 'cap', com a pronom 'ningú' (m.-f.) o 'res' (n.).
 • La seva declinació correspon a un tema en nasal (masculí i neutre) i en -α (femení) (cf. adjectius de la primera i tercera declinacions, 3-1-3).
 • En plural no existeixen el femení ni el neutre.
 
singular
plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N A G D οὐδείς
οὐδένα
οὐδενός
οὐδεν
οὐδεμία
οὐδεμίαν
οὐδεμιᾶς
οὐδεμι
οὐδέν
οὐδέν
οὐδενός
οὐδεν
οὐδένες
οὐδένας
οὐδένων
οὐδέσι(ν)
   

 

PRONOMS PERSONALS

 
pronom de primera persona
pronom de segona persona
 
singular
plural
singular
plural
N A G D ἐγώ
ἐμέ / με
ἐμοῦ / μου
ἐμοί / μοι
ἡμεῖς
ἡμᾶς
ἡμῶν
ἡμῖν
σύ
σέ / σε
σοῦ / σου
σοί / σοι
ὑμεῖς
ὑμᾶς
ὑμῶν
ὑμῖν

NB. Les formes tòniques només s'usen a principi de frase o amb una finalitat emfàtica.

 

PRONOM-ADJECTIU ANAFÒRIC αὐτός

  singular plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N
A
G
D
αὐτός
αὐτόν
αὐτοῦ
αὐτ
αὐτ
αὐτήν
αὐτῆς
αὐτ
αὐτ
αὐτ
αὐτοῦ
αὐτ
αὐτοί
αὐτούς
αὐτῶν
αὐτοῖς
αὐταί
αὐτάς
αὐτῶν
αὐταῖς
αὐτ
αὐτ
αὐτῶν
αὐτοῖς

Aὐτός pot tenir tres valors diferents:

 • Pronom anafòric de tercera persona 'ell' 'ella', 'el', 'la', 'li' (depenent del cas): ἀυτὴν ὁρῶ 'la veig'.
 • Pronom-adjectiu d'identitat, quan va precedit de l'article: ὁ αὐτός θεός 'el mateix déu'.
 • Pronom-adjectiu d'intensitat, quan no va precedit de l'article: ὁ θεός αὐτός / αὐτός ὁ θεός 'el déu mateix', 'el déu en persona'.

 

PRONOM RELATIU

Traducció: 'que', 'qui', 'qual', 'què' (relatius)

  singular plural
 
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N
A
G
D
ὅς
ὅν
οὗ

ἥν
ἧςοὗ
οἵ
οὕς
ὧν
οἶς
αἵ
ἅς
ὧν
αἶς


ὧν
οἶς