LA CONJUGACIÓ REGULAR LLATINA

PARADIGMES

Formes personals del sistema de present (infectum)

arrel + vocal temàtica + desinències de temps i mode + desinències de persona

<< veure les regles de formació >>

1 conj.
amo
'estimar'
R = am-
T = ama-

2 conj.
habeo
'tenir'
R = hab-
T = habe-
3 conj.
lego
'llegir'
R = leg-
T = legi-/e-/u-
4 conj.
audio
'sentir'
R = aud-
T = audi-
mixta 3/4
capio 'agafar'
R = cap-
T = capi-/e-

1. Indicatiu

1.1. Veu activa

1 conj. 2 conj. 3 conj. 4 conj. mixta 3/4

Present

amo
amas
amat
amamus
amatis
amant

habeo
habes
habet
habemus
habetis
habent

lego
legis
legit
legimus
legitis
legunt

audio
audis
audit
audimus
auditis
audiunt

capio
capis
capit
capimus
capitis
capiunt

Pretèrit imperfet

amabam
amabas
amabat
amabamus
amabatis
amabant

habebam
habebas
habebat
habebamus
habebatis
habebant

legebam
legebas
legebat
legebamus
legebatis
legebant

audiebam
audiebas
audiebat
audiebamus
audiebatis
audiebant

capiebam
capiebas
capiebat
capiebamus
capiebatis
capiebant

Futur imperfet

amabo
amabis
amabit
amabimus
amabitis
amabunt

habebo
habebis
habebit
habebimus
habebitis
habebunt

legam
leges
leget
legemus
legetis
legent

audiam
audies
audiet
audiemus
audietis
audient

capiam
capies
capiet
capiemus
capietis
capient

1.2. Veu passiva-deponent

1 conj. 2 conj. 3 conj. 4 conj. mixta 3/4

Present

amor
amaris (-re)
amatur
amamur
amamini
amantur

habeor
haberis (-re)
habetur
habemur
habemini
habentur

legor
legeris (-re)
legitur
legimur
legimini
leguntur

audior
audiris (-re)
auditur
audimur
audimini
audiuntur

capior
caperis (-re)
capitur
capimur
capimini
capiuntur

Pretèrit imperfet

amabar
amabaris (-re)
amabatur
amabamur
amabamini
amabantur

habebar
habebaris(-re)
habebatur
habebamur
habebamini
habebantur

legebar
legebaris (-re)
legebatur
legebamur
legebamini
legebantur

audiebar
audiebaris (-re)
audiebatur
audiebamur
audiebamini
audiebantur

capiebar
capiebaris (-re)
capiebatur
capiebamur
capiebamini
capiebantur

Futur imperfet

amabor
amaberis (-re)
amabitur
amabimur
amabimini
amabuntur

habebor
habeberis(-re)
habebitur
habebimur
habebimini
habebuntur

legar
legeris (-re)
legetur
legemur
legemini
legentur

audiar
audieris (-re)
audietur
audiemur
audiemini
audientur

capiar
capieris (-re)
capietur
capiemur
capiemini
capientur

2. Subjuntiu

2.1. Veu activa

1 conj. 2 conj. 3 conj. 4 conj. mixta 3/4

Present

amem
ames
amet
amemus
ametis
ament

habeam
habeas
habeat
habeamus
habeatis
habeant

legam
legas
legat
legamus
legatis
legant

audiam
audias
audiat
audiamus
audiatis
audiant

capiam
capias
capiat
capiamus
capiatis
capiant

Pretèrit imperfet

amarem
amares
amaret
amaremus
amaretis
amarent

haberem
haberes
haberet
haberemus
haberetis
haberent

legerem
legeres
legeret
legeremus
legeretis
legerent

audirem
audires
audiret
audiremus
audiretis
audirent

caperem
caperes
caperet
caperemus
caperetis
caperent

2.2. Veu passiva-deponent

1 conj. 2 conj. 3 conj. 4 conj. mixta 3/4

Present

amer
ameris (-re)
ametur
amemur
amemini
amentur

habear
habearis (-re)
habeatur
habeamur
habeamini
habeantur

legar
legaris (-re)
legatur
legamur
legamini
legantur

audiar
audiaris (-re)
audiatur
audiamur
audiamini
audiantur

capiar
capiaris (-re)
capiatur
capiamur
capiamini
capiantur

Pretèrit imperfet

amarer
amareris (-re)
amaretur
amaremur
amaremini
amarentur

haberer
habereris (-re)
haberetur
haberemur
haberemini
haberentur

legerer
legereris (-re)
legeretur
legeremur
legeremini
legerentur

audirer
audireris (-re)
audiretur
audiremur
audiremini
audirentur

caperer
capereris (-re)
caperetur
caperemur
caperemini
caperentur

3. Imperatiu

3.1. Veu activa

  1 conj. 2 conj. 3 conj. 4 conj. mixta 3/4

Present

2sg. 2pl.

ama
amate

habe
habete

lege
legite

audi
audite

cape
capite

Futur

2sg. 2pl.

amato
amatote

habeto
habetote

legito
legitote

audito
auditote

capito
capitote

3.2. Veu passiva-deponent

  1 conj. 2 conj. 3 conj. 4 conj. mixta 3/4

Present

2sg. 2pl.

amare
amamini

habere
habemini

legere
legimini

audire
audimini

capere
capimini

Futur

2sg. 3sg. 3pl.

amator
amator
amantor

habetor
habetor
habentor

legitor
legitor
leguntor

auditor
auditor
audiuntor

capitor
capitor
capiuntor