Adaptacions dels diferents equipaments i recursos didàctics


-Ajuts tècnics individuals.

 • Audífons o pròtesi auditiva- És una pròtesi que és col.loca a l'oïda i que per mitjà d'emissions electròniques i electroacúsitques capta, amplifica i adapta els senyals acústics perquè els sistema auditiu els pugui percebre. És necessari un bon entrenament auditiu.
Aquí tenim 2 models d'audífons, el de la dreta és retroarticular , és col.loca darrera de l'orella i disposa d'uns controls per millorar la qualitat de l'audició. El de l'esquerra és de canal,es col.loca dins dels pabelló auditiu, confortable i discret, té una reproducció dels so més natural.
L'audífon de l'esquerra és canal i el de la dreta és retroauricular

 

 • Equips de freqüència modulada- Dins de l'aula hi ha sovint molt soroll ambiental i distància que no permet a l'alumne discriminar bé l'audició pels audífons, per millorara aquesta problemàtica s'han creat els equips de ràdio freqüència modulada, que és un transmissor que el mestre porta penjat i el nen amb deficiència auditiva té el receptor, que li permetrà captar la senyal emesa pel mestre i que li arribarà directament a l'audífon sense interferències .
 • Equips individuals d'amplificació-

És semblant a l'audífon però és més gran i com més espai més qualitat i amplificació. La seva utilització no permet mobilitat suficient; per això és més convenient per a sessions de reeducació logopèdica.

Sistema Response d'amplificació individual
Amplificador Response
- Ajuts tècnics col.lectius.
 • Amplificadors per a grups-És un amplificador que permet treballar amb grup de nens simùltaniament. Tenen unes sortides epecials que tradueixen els estímuls parlats en senyals vibrotàctil, senyals visuals,etc...

-Material didàctic.

 • Reescriure textos que es treballaran a l'aula perquè l'alumne amb deficiència auditiva ho pugui entendre millor els conceptes que sortiran.
 • Elaborar unes fitxes amb imatge-text del diferents vocabulari que es treballarà en els tmes temes de les diverses àrees.
 • Explicar contes o narracions no només de forma oral sinó també utlitzant altres recursos com la dramatització, la gesticulació, les imatges...
 • Explicar tan com sigui possible els continguts a partir de l'experimentació, és a dir, treballar més a partir de continguts procedimentals.
 • Facilitar la comprensió a través de missatges escrit: pissarra, transparències...
 • Donar més temps a l'alumne perquè realitzi les tasques o activitats en les que intervingui el llenguatge.
 • En l'avaluació cal determinar l'adequació del material i de l'activitat als objectius proposats per conèixer el grau d'assimilació de l'alumne als objectius proposats.

-Recursos didàctics que ha d'utilitzar el mestre.

És important que el mestre conegui les dificultats que te l'alumne amb sordesa i miri d'adequar el seu discurs, la seva manera d'ensenyar i transmetre coneixements perquè l'alumne els pugui assimilar com la resta de companys i amb el mínim d'adaptacions possibles. Hi ha un seguit d'estratègies comunicatives que són interesants que el mestre utilitzi perquè l'alumne amb sordesa pugui assolir els continguts com els seus companys d'aula:

- Estratègies comunicatives segons Jesús Valero i Núria Silvestre:

1. Mantenir la síncronia postural durant els torns de parla.

2. Donar temps a l'alumne perquè pugui expressar-se.

3. Donar-li l'oportunitat d'intervenir.

4. Acollir les aportacions que faci l'alumne i ampliar-les o reformurlar-les.

5. Fer preguntes que possibilitin diverses respostes.

6. Utilitzar el llenguatge amb varietat de funcions: preguntes, expresssar sentiments, emetre judicis...

7. Afavorir l'ús del llenguatge per referir-se tan a fets passats, com del futur i del present.

- Altres orientacions que ha de seguir el mestre.

-Per la labio-lectura:Parlar-li el més aprop possible per facilitar-li la labiolectura, no més lluny de 2'5m . Procurar de no parlar o fer explicacions mentre es camina per la classe o s'escriu a la pissarra. Distribuir al llarg de la jornada escolar les sessions d'explicació a la classe de manera que l'alumne no es cansi en la labio-lectura ja que necessita de molta atenció i concentració.

- Parlar-li amb frases senzilles, però completes i gramàticalment correctes. Ritme d'expressió moderat.

- Realitzar les explicacions sempre de cara la classe, utilitzant tots els recursos epressius i gestuals possibles.

- Tenir en compte que l'alumne sord no pot atendre simultàniament dues fonts d'informació.

pàgina anterior

Tornar a la pàgina principal.