En el cas de la deficiència auditiva com en altres deficiències també serà bàsica la col.laboració,coordinació i bona organització dels diferents professionals que intervendran amb l'alumne.

Els alumnes afectats per un deficiència auditiva disposen d'un suport específic extern al centre però que col.labora estretament amb el centre , són els CREDAS, els centres de recursos educatius per a deficients auditius que tenen l'objectiu de proporcionar suport a l'activitat dels professionals de l'ensenyanebt a fi de contribuir a adequar la seva tasca a les necessitats educatives dels alumnes amb disminucions auditives greus i permanents i dels alumnes amb trastorn de llenguatge.Actualment a Catalunya hi ha 8 CREDAS que ofereixen atenció logopèdica, valoracions audiològiques i elaboració de material per alumnes amb deficiència auditiva.

Les adaptacions que es poden fer des de l'escola poden ser de dos tipus:

1) Adaptacions en els elements bàsics del currículum- Modificant la temporalització si és necessaria dels objectius a assolir dins del cicle i prioritzant certs objectius,àrres o continguts per ajustar-se a les necessitats de l'alumne.

2) Adaptacions en els elements d'accés al currículum que seràn bàsicament dues:

- Adaptacions en els elements personals i la seva organització: disposar del suport de logopedes, formars els mestres sobre el tema de la deficiència auditiva, participació de persones sordes perquè serveixin com a models i models organitzatius que afavoreixin l'interacció de l'alumne sord amb alumnes normoients.

-Adaptacions en els elements materials i la seva organització:

Tornar a la pàgina principal.