És molt important integrar i diposar dels recursos necessaris perquè l'alumne amb deficiència visual pugui evolucionar com la resta dels seus companys. Per això és imprescindible que l'escola cobreixi les necessitats educatives especials que tenen aquest nen, que provenen de les seves característiques dels canals sensorials que substitueixen a la visió: L'orientació i la mobilitat i l'accés a l'informació escrita

Els recursos que s'estableixin per aquests alumnes poden ser de dos tipus:

1) Adaptacions en els elements bàsics- adaptant objectius, continguts, criteris metodològics i d'avaluació. Dins d'aquestes adaptacions es podrien incloure objectius com: aprendre el Braille si és necessari, conèixer el propi cos i l'entorn proper.

2) Adaptacions en els elements d'accés al currículum- fa referència als espais, materials, recursos personals, adaptaacions de l'aula necessaries per a la correcte integració de l'alumne amb deficiència visual.

-Pel que fa l'aula serà important que:

  • L'alumne amb deficiència visual no ha de tenir un lloc específic en l'aula però si que és millor que estigui situat en espais on pugui utilitzar la visió residual, acostant-se a la pissarra i material comunment empreat, evitant situacions de contrallum. Si l'alumne tingués ceguesa total es posat situar en un lloc en el que li resulti fàcil situar-se, és a dir, que tingui referents.Serà imprescindible que l'alumne conegui la col.locació del mobiliari i que la seva situació no es modifiqui en accés.
  • Les portes hauràn d'estar sempre obertes o tancades per evitar accidents.
  • L'il.luminació és imprescindible per els alumnes afectats per deficiència visual. Necessitaran de més il.luminació. Tota la zona que envolta l'alumne ha de tenir una il.luminació difosa, sense reflexes.
  • La superfície de les parets ha d'evitar els reflexes però sense reduir l'il.luminació.
  • Les pissarres és millor que siguin blanques i que s'escrigui amb retulador negre ja que és més visible, si no pot ser així cal que a la pissarra s'escrigui amb lletra gran. Serà important que les pissarres disposin de sistmes de llum rasant per evitar els reflexes.
  • És necessari que el material estigui ben col.locat, que el pugui trobar fàcilment, sobretot el material que utilitzi l'alumne amb deficiència visual.
  • L'aula on estigui situat l'alumne amb deficiència visual és millor que no sigui massa sorollosa ja que la vía auditiva és una de les seves principals vía d'accés als aprenentatges.

 

A part de totes aquestes adaptacions del currículum i modificacions dels espais, materials, l'aula... per els alumnes amb deficiència visual es disposa també de recursos i ajuts tècnics que li permeten un millor accés als aprenentatges.

Tornar a la pàgina principal