APUNTS SOBRE L'ESCOLA DEL FUTUR

Guió d'assessorament per Toni Perulles i Rull, Serveis Territorials Tortosa

Atenció formativa personalitzada als docents "in situ" de la comarca del Baix Ebre, segons demandes

Sota el guiatge-direcció del Dr. Pere Marqués i Graells, de la UAB


1.- PROBLEMES DE L'ENSENYAMENT ACTUAl

1.1.- PROFESSORAT.. A vegades:

- Formació pedagògica insuficient per a afrontar les situacions: gran diversitat a les aules, conflictivitat d'alguns alumnes...

- Manca de formació en NTIC i, sobretot, en models d'aplicació de les NTIC per a aplicar a l'aula

- Estrés y manca de motivació, derivat en part per a la incapacitat (per manca de formació adequada) de gestionar satisfactoriament les problemàtiques de l'aula.

- Actituds negatives envers el canvi, per manca de seguretat (derivada d'una manca de formació)

La clau per a millorar la situació està en la formació (inicial i permanent), l'assessorament continu i els incentius

1.2.- ALUMNAT

- Gran diversitat d'alumnat, i percentatge significatiu d'alumnes problemàtics, especialment en els centres públics. És un fet que no podem canviar; però si podríem cercar respostes organitzatives més adequades.

- Baixa motivació dels alumnes pels estudis; en part per l'anacronisme d'algunes tècniques docents. Una millora en la formació dels docents millorarà la situació actual.

- FRACÀS escolar reconegut notable, especialment a l'etapa ESO (els 4 anys mal resolts per la Reforma). El futur nou Sistema Educatiu haurà de reestructurar a fons aquesta etapa.

- Fracàs escolar real, alt (la suficiència no sempre suposa l'assoliment dels continguts mínims)

1.3.- CENTRES. A vegades...

- Manca de recursos humans. No es tracta només de posar més professors, cal posar els professors  amb l'especialitat adient a les necessitats del centre

- Manca de recursos materials

- Problemes d'organització i gestió greus. Cal continuar amb la millora dels equips directius.

1.4.- SISTEMA EDUCATIU

- Dissenys curriculars base inadequats a l'actual "societat de la informació". Quan es van redactar Internet no existia (era una xarxa restringida...) i Internet és un instrument revolucionari que canvia la societat a tots els nivells: treball, oci, competències que cal tenir, aprenentatge...

- Organització del sistema educatiu. Cal reestructurar totalment l'etapa ESO.

Cal  un nou sistema educatiu que mantingui els avenços de la Reforma, reestructuri l'ESO i els sistemes de formació del professorat (inicial i permanent) i proposi un currículum adequat a la "societat de la informació"

2.- PERFILS DE L'ESCOLA DEL FUTUR

2.1.- INFRASTRUCTURES

- Ordinador-pissarra. Un ordinador connectat a Internet amb canó de projecció a cada aula.

- Info-espais de treball. Multiplicació dels espais de treball pels alumnes a l'escola. Entre biblioteca i aula informàtica, permeten als alumnes treballar autònomament fóra de les hores de classe. Hi ha un professor/assessor/monitor a cada un d'aquest espais.

- Portals de continguts educatius on-line. Qualsevol temàtica curricular es pot consultar i fer exercicis interactius on-line.

- Accés a Internet des de casa (via ordinador o webTV); tarifa plana.

2.2.- FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Llicenciatura de 4 anys pels mestres (la complexitat de la societat actual i la diversitat  de l'alumnat exigeixen una formació mes amplia).

- Segon cicle d'especialització pedagògica pel professorat d'ESO (en un curs tipus CAP no es pot aprendre tot el que cal saber per a ser docent i educador)

- Pla de formació continuada a partir de les "competències bàsiques necessàries pel professorat", que tots hauran d'acreditar (mica a mica)

- Assessorament continu al professorat. Via Internet i, quan calgui, presencial. Quan un professor té un problema a classe (conductual, d'aprenentatge...) cal donar-li una solució (a més de suggerir-li que faci determinats cursos de formació complementària)

2.3.- METODOLOGIES I PRÀCTIQUES DOCENTS

- Aula web. Si les aules disposen d'un sistema ordinador-Internet-canó, el professor por recolzar les seves explicacions amb fotos, vídeos, punts de vista, notícies d ela premsa digital... En aquest context, els alumnes poden haver buscat altres webs d'interès i presentar-les també a classe, i comentar-les amb el professor i els companys.

- Web de l'assignatura: http://dewey.uab.es/pmarques/psidu.htm ; http://es.geocities.com/rullcabre/

- Centre de recursos virtual de l'assignatura. Diversos professors d'una assignatura es poden d'acord (i això es fàcil amb les eines telemàtiques de comunicació) per a crear col.laborativament una web sobre l'assignatura on, per a cada un dels temes s'ofereix informació, orientacions i recursos didàctics.

- Treball personalitzat a l'aula informàtica. Si disposem de bons portals de continguts educatius (el professor els ha de conèixer), es pot recomanar que cada parella d'alumnes treballi amb els continguts que resultin més adients a les seves necessitats (no tots el mateix, ara tenim molts recursos a l'abast per a tractar la diversitat). El professor actua de prescriptor de recursos i d'assessor. Periòdicament comprovarà els aprenentatges realitzats pels alumnes.

- Info-deures a casa. Igual que a l'aula informàtica, el professor recomana la visita de determinades pàgines web amb continguts i exercicis inetractius. Periòdicament comprovarà els aprenentatges realitzats.

- Web dels alumnes. A partir de segon cicle de primària, cada alumne té la seva pàgina web.  En aquest espai, a més a més d'altres aspectes lúdics, té un pla d'estudis detallat on va marcant els aprenentatges que creu que ja ha realitzat. El professor ho consulta periòdicament i verifica els aprenentatges que l'alumne creu haver assolit.

- Treball col.laboratiu i ajuda entre els alumnes. Tots els alumnes tenen e-mail i a través del correu electrònic es poden consultar entre ells dubtes i compartir idees.

2.4.- NOU SISTEMA EDUCATIU

- Currículum adequat a les necessitats d'un ciutadà de la "societat de la informació": més hores d'idiomes, de NTIC, de formació en valors...

- Crèdits on-line. A mesura que augmenta l'edat dels alumnes, augmenten els crèdits que poden fer on-line, a través d'Internet, i a partir de l'oferta que fan institucions de tot el món. Cada escola selecciona els que considera més adients (pot tenir convenis de reciprocitat amb les institucions oferents dels crèdits)  i els alumnes trien entre ells. Aquests crèdits es poden fer a les info-aules de l'escola (no oblidem la funció guarderia, especialment en el cursos inferiors)

- Replantejament total de l'etapa ESO.

fup.gif (939 bytes)