Concepte de fracció

Icona iDevice Què és una fracció?

Fraccions de truita

Icona iDevice Escriu la fracció representada a cada dibuix en forma a/b
fraccions gràficament
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)
  

Icona iDevice Llegeix i escriu la fracció corresponent en forma a/b

Una meitat


Tres cinquens


Un terç

Quatre setens

Un quart

Divuit onzens

Un cinquè

Quinze quinzens

Un sisè

Vuit setens

Un setè

Set dotzens

Un vuitè

Un vintè

Un novè

Quatre tretzens

Un desè

Dos terços

  

Icona iDevice Aquestes fraccions són equivalents a 1 unitat?
Escriu SI o NO

- ----- ------- ------- ------- --------

  

Icona iDevice Són fraccions pròpies o impròpies?

Marca les pròpies amb una P i les impròpies amb N

----- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

  

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License