Arrels ideològiques del racisme
- Els èxits obtinguts per la política de força en la formació de nous Estats nacionals a finals del segle XIX, com ara Alemanya, enfortiren el corrent d'opinió que només grans nacions amb voluntat de poder i capacitades per a la lluita per l'existència estan predestinades a exercir la supremacia a costa dels pobles inferiors.

- El prestigi nacional i l'autodefensa exigien una política basada en la força i en la guerra, per la qual cosa es feia necessari el rearmament.

- Una variant ideològica del nacionalisme és la "consciència de la missió", segons la qual una raça -la blanca, l'ària-, un poble, o una determinada comunitat supranacional (paneslavisme, pangermanisme...) està cridada a acomplir una funció dirigent o hegemònica respecte d'altres races o pobles. L'imperialisme, sostingut per les oligarquies i pels exèrcits, fou l'estri per a aplicar l'ideologia expansionista.


cartell del film "El jueu Süss" (1940)

Alemanya nazi

Menú