Aspectes didàctics
Procediments:

- Visualització del vídeo i treball posterior.
- Ús de fonts, documents verbals i icònics. i testimonis històrics.
- Observació d'objectes del període, identificant-ne la funció i importància en el seu context.
- Lectura i comprensió de textos històrics.
- Coneixement de la terminologia històrica bàsica sobre cada període històric, les institucions i l'art de cada moment.
- Confecció de línies del temps sobre els diferents esdeveniments. - Localització de diferents fets, personatges o moments dins del marc cronològic dels diversos períodes estudiats.
- Interpretació i confecció de mapes històrics.
- Visita d'alguns edificis monumentals de la ciutat.
- Utilització d'algun joc de simulació sobre Barcelona.
- Construcció de maquetes en paper sobre monuments barcelonins.
- Identificació, descripció i anàlisi d'algunes manifestacions artístiques ubicades a la ciutat.
- Participació activa en debats i elaboració de judicis.
- Elaboració de treballs monogràfics, gràfics, murals i exposicions orals.
- Elaboració de síntesis.
- Memoritzar els fets i conceptes més importants.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals:

1. L'espai i els primers pobladors. Bàrkeno. Montjuïc.
2. Barcino: La Barcelona romana.
3. Els visigots i l'Islam.
4. La Barcelona medieval: el període romànic. Comença una nova fesomia.
5. La ciutat de Jaume I. Les construccions, monuments i la muralla sota el seu regnat. El període gòtic.
6. L'època de crisi baixmedieval. Les guerres i enfrontaments civils, i l'antisemitisme. L'entorn de la plaça St.Jaume a l'època. L'ampliació de la muralla. L'evolució urbanística de la ciutat al llarg del període medieval.
7. La nova dinastia dels ustria. La muralla de mar. La decadència. Els virreis.
8. La guerra de Secessió. Els segadors. La fesomia de la ciutat.
9. La guerra de Successió. L'Onze de Setembre de 1714. La Ciutadella. La Barceloneta. La nova fesomia de la ciutat.
10. La revifalla econòmica del s.XVIII.
11. L'ocupació napoleònica.
12. Les desamortitzacions. L'impacte sobre l'urbanisme de la ciutat. El creixement demogràfic del segle XIX.
13. La ciutat dels avalots. Liberals contra conservadors. Els republicans.
14. La revolució industrial. L'enderrocament de les muralles. El naixement dels ravals industrials. L'annexió dels municipis veins.
15. Les reformes urbanes. L'Eixample. L'enderrocament de la Ciutadella militar.
16. La I Exposició Universal. Nous espais urbanístics. La ciutat de les bombes.
17. El Modernisme.
18. La Setmana Tràgica. La vaga de 1917. La Mancomunitat. Primo de Rivera.
19. La II Exposició Universal. Noves infrastructures i reurbanitzacions. La Pl. de Catalunya.
20. La II República i la guerra civil. Els bombardeigs.
21. La postguerra. L'arribada de la immigració.
22. La vaga de tramvies de 1951.
23. Els anys 50 i 60: la gran Barcelona, la immigració massiva, el barraquisme. Una ciutat de progrés.
24. Els ajuntaments democràtics. Barcelona olímpica 1992.


Actituds, valors i normes:

- Formació d'una actitud crítica.
- Assoliment d'una actitud participativa.
- Actitud favorable pel rigor i la sistematització del treball.
- Respecte, defensa i reconeixement del patrimoni cultural de Barcelona.

Objectius:

- Conèixer els fets principals de la història de Barcelona, des dels seus orígens fins a les Olimpíades, a través d'imatges dels monuments i dels indrets més representatius de la ciutat.
- Conèixer com eren certs espais desapareguts de Barcelona, per mitjà de la seva reconstrucció en imatges en 3D generades per ordinador.
- Conèixer els canvis urbanístics i de la fesomia de la ciutat, esdevinguts al llarg del temps.
- Identificar els principals grups socials de cada període històric.
- Conèixer els monuments artístics de la ciutat.
- Confeccionar diferents tipus de gràfics, taules...
- Realitzar treballs de síntesi sobre el tema.