Pàgina Anterior Principal TORNAR Pàgina Seguent

Dades Estadístiques

Informació disponible:

Població
Lloc de naixement
Moviment natural de la població
Llars segons el nombre de persones
Nivell d'instrucció (població de 10 anys i més)
Coneixement del català (població de 2 anys i més)
Grau de conservació dels edificis
Habitatges familiars segons els tipus
Característiques dels habitatges principals:
segons la superfície útil
Característiques dels habitatges principals:
segons instal·lacions i serveis
Superfície agrària
Població ocupada resident per sectors d'activitat
Producte interior brut a preus de mercat (PIB)
Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Distribució de la RBFD per recursos principals
Establiments i professionals per grans sectors d'activitat econòmica
Establiments d'empreses industrials
Establiments d'empreses de comerç al detall
Establiments d'empreses de serveis
Servei telefònic
Parc d'automòbils
Entitats financeres
Impost sobre béns immobles urbans (IBI)
Impost sobre béns immobles rústics (IBI)
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF)

Si voleu més informació, consulteu interactivament la:   Base de dades  de municipis i comarques.

Simbologia utilitzada:

 -  no hi ha dades      ..  informació no procedent (secret estadístic,...)

 


 
amunt   Població
(percentatge)

Municipi

Comarca

Catalunya

 

Per edats: 1981 1991 1996 1981 1991 1996 1981 1991 1996

De 0 a 14 anys 14,0 12,5 10,0 24,4 18,3 15,7 24,9 17,8 14,7
De 15 a 64 anys 63,0 60,7 60,9 62,3 66,4 67,9 64,0 67,9 69,0
De 65 anys i més 23,0 26,8 29,1 13,2 15,3 16,4 11,0 14,3 16,3
No hi consta - - - 0,1 - - 0,1 - -
Total població 379 351 340 81.990 89.930 95.986 5.956.414 6.059.494 6.090.040

Fonts:
Institut d'Estadística de Catalunya. Censos de població i padrons municipals d'habitants.
Institut d'Estadística de Catalunya. Estadística de població 1996.
Anys disponibles: Total: 1975 a 1996. Per edats: 1981, 1986, 1991, 1996.


 
amunt   Lloc de naixement
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya

  

 

 

1991 1996 1991 1996 1991 1996
Nascuts a Catalunya 94,3 91,7 72,0 71,7 67,5 68,4
Nascuts a la resta de l'Estat 4,6 6,5 24,3 22,7 30,8 28,8
Nascuts a l'estranger 1,1 1,8 3,7 5,6 1,7 2,8
Total 351 340 89.930 95.986 6.059.494 6.090.040

Fonts:
Institut d'Estadística de Catalunya. Cens de població 1991.
Institut d'Estadística de Catalunya. Estadística de població 1996.
Anys disponibles: 1981, 1986, 1991, 1996.


 
amunt   Moviment natural de la població

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

1991 1997 1991 1997 1991 1997

Nascut vius 4 0 1.019 951 56.162 56.701
Defuncions 1 3 816 916 52.110 54.688
Matrimonis 2 0 474 463 32.491 29.883
Creixement vegetatiu 3 -3 203 35 4.052 2.013


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Moviment natural de la població. Dades municipals i comarcals. Anual.
Anys diponibles: 1975 a 1997.


 
amunt   Llars segons el nombre de persones
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

1991 1996 1991 1996 1991 1996

D'1 persona 24,6 20,5 15,0 18,4 13,6 17,3
De 2 persones 24,6 25,0 25,7 26,2 25,3 26,6
De 3 persones 12,3 16,1 21,5 21,9 22,2 22,5
De 4 persones 22,9 20,5 21,4 21,1 23,3 22,1
De 5 persones i més 15,6 17,9 16,4 12,4 15,6 11,5
Total llars 122 112 28.288 33.171 1.933.044 2.097.955


Fonts:
Institut d'Estadística de Catalunya. Cens de població 1991.
Institut d'Estadística de Catalunya. Estadística de població 1996.
Anys disponibles: 1991, 1996.


 
amunt   Nivell d'instrucció (població de 10 anys i més)
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

1991 1996 1991 1996 1991 1996

Sense titulació 12,3 5,0 16,2 14,1 19,1 17,7
Primer grau 52,5 52,8 45,7 41,2 36,7 35,7
Segon grau 27,8 33,1 33,7 37,1 37,8 36,6
Tercer grau 7,4 9,1 4,4 7,6 6,4 10,0
Total 324 320 80.381 86.316 5.441.582 5.539.012


Fonts:
Institut d'Estadística de Catalunya. Cens de població 1991.
Institut d'Estadística de Catalunya. Estadística de població 1996.
Anys disponibles: 1981, 1986, 1991, 1996.


 
amunt   Coneixement del català (població de 2 anys i més)
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

1981 1991 1996 1981 1991 1996 1981 1991 1996

L'entén 92,8 99,4 99,7 90,1 95,5 95,8 79,8 93,8 95,0
El sap parlar - 94,5 93,4 - 78,9 82,7 - 68,3 75,3
El sap llegir - 89,7 92,2 - 75,1 78,2 - 67,6 72,4
El sap escriure - 75,0 80,9 - 46,9 53,0 - 39,9 45,8
No l'entén 1,6 0,6 0,3 8,4 4,5 4,2 18,8 6,2 5,0
No hi consta 5,6 - - 1,5 - - 1,4 - -
Total 374 348 335 79.440 88.136 94.086 5.782.455 5.949.177 5.984.334


Fonts:
Institut d'Estadística de Catalunya. Cens de població 1991.
Institut d'Estadística de Catalunya. Estadística de població 1996.
Anys disponibles: 1981, 1986, 1991, 1996.


 
amunt   Grau de conservació dels edificis
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

  

1980 1990 1980 1990 1980 1990

Ruïnós 0,0 4,9 0,5 0,4 0,6 0,5
Mal estat 2,0 18,0 3,9 1,3 4,2 2,2
Alguna deficiència 2,0 32,2 14,1 5,2 16,9 9,3
bon estat 96,0 44,9 81,5 93,1 78,3 88,0
Total edificis 147 183 29.929 39.116 764.518 914.509


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Cens d'edificis. Decennal.
Anys disponibles: 1980, 1990.


 
amunt   Habitatges familiars segons els tipus
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

1981 1991 1981 1991 1981 1991

Principal 71,1 64,0 37,3 34,6 71,6 71,0
Secundari 17,1 16,9 37,1 51,5 13,5 17,2
Vacant 11,8 6,9 25,6 13,6 14,9 11,6
Altres - 12,2 - 0,3 - 0,2
Total habitatges 152 189 63.477 81.607 2.452.869 2.721.383


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Cens d'habitatges. Decennal.
Anys disponibles: 1981,1991.


 
amunt   Característiques dels habitatges principals:
segons la superfície útil
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya
1991 1991 1991

Fins a 49 m2 0,8 2,8 5,5
De 50 a 69 m2 2,5 13,1 25,4
De 70 a 99 m2 43,0 45,3 46,1
De 100 a 119 m2 19,0 14,5 10,8
De 120 a 149 m2 12,4 10,7 6,1
De 150m2 i més 22,3 13,6 6,1
Total habitatges principals 121 28.257 1.931.172


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Cens d'habitatges 1991.
Any disponible: 1991.


 
amunt   Característiques dels habitatges principals:
segons instal·lacions i serveis
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya
1991 1991 1991

Aigua calenta 86,0 94,0 91,2
Gas per canonades 19,0 14,4 50,3
Bany o dutxa 96,7 97,5 97,6
Telèfon 79,3 76,1 84,5
Calefacció 71,9 92,2 92,2
Refrigeració 14,0 11,3 16,4
Total habitatges principals 121 28.257 1.931.172


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Cens d'habitatges 1991.
Any disponible: 1991.


 
amunt   Superfície agrària
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya
Distribució de la superfície: 1989 1989 1989

Terres llaurades 75,0 50,6 33,9
Pastures permanents 2,8 1,0 10,9
Terreny forestal 17,1 40,5 39,7
Altres superfícies 5,1 7,9 15,5
Total hectàrees 545 40.112 2.471.590


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Cens agrari 1989.
Any disponible: 1989.


 
amunt   Població ocupada resident per sectors d'activitat
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

1986 1991 1996 1986 1991 1996 1986 1991 1996

Agrari 31,3 32,2 23,1 9,0 7,1 6,2 4,9 3,7 3,2
Indústria 31,3 19,8 20,7 21,7 23,7 22,3 35,7 36,2 32,1
Construcció 10,4 11,6 12,4 14,9 19,4 14,3 5,3 8,2 7,0
Serveis 21,8 36,4 43,8 45,7 49,8 57,2 45,6 51,9 57,7
No hi consta 5,2 - - 8,7 - - 8,5 - -
Total ocupació 115 121 121 28.709 34.191 36.813 1.839.097 2.255.430 2.204.652


Fonts:
Institut d'Estadística de Catalunya. Padró municipal d'habitants 1986.
Institut d'Estadística de Catalunya. Cens de població 1991.
Institut d'Estadística de Catalunya. Estadística de població 1996.
Anys disponibles: 1986, 1991, 1996.


 
amunt   Producte interior brut a preus de mercat (PIB)

Municipi Comarca Catalunya
1991 1991 1991

PIB (milions de ptes.) - 151.507 10.327.188
PIB per habitant (milers de ptes.) - 1.684,7 1.704,3
 
Distribució del valor afegit brut per sectors (%):
 
   agricultura - 3,5 1,6
   indústria - 17,0 30,6
   construcció - 17,1 8,3
   serveis - 62,4 59,5
Total - 100,0 100,0


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Macromagnituds bàsiques de les economies comarcals i locals 1991.
Any disponible: 1991.


 
amunt   Renda bruta familiar disponible (RBFD)

Municipi Comarca Catalunya
1991 1991 1991

RBFD (milions de ptes.) - 112.392 7.001.490
RBFD per habitant (milers de ptes.) - 1.245,5 1.153,2
Índex RBFD per hab. (Catalunya=100) - 108,0 100,0


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Estimacions a partir de macromagnituds bàsiques de les economies comarcals i locals 1991.
Any disponible: 1991.


 
amunt   Distribució de la RBFD per recursos principals
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya
1991 1991 1991

Remuneració d'assalariats - 44,8 60,4
Rendes empresarials i professionals - 46,2 31,4
Prestacions socials per jubilació i atur - 9,0 8,2
Total - 100,0 100,0


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Estimacions a partir de macromagnituds bàsiques de les economies comarcals i locals 1991.
Any disponible: 1991.


 
amunt   Establiments i professionals per grans sectors d'activitat econòmica

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

1995 1997 1995 1997 1995 1997

Indústria 4 4 722 729 59.514 59.932
Construcció 3 4 1.843 1.949 52.961 59.941
Comerç al detall 7 7 2.460 2.515 120.052 119.501
Serveis llevat comerç al detall 11 8 3.885 4.116 211.202 224.608
Professionals i artistes 2 2 957 1.081 76.747 79.231
Total establiments 27 25 9.867 10.390 520.476 543.213


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Localització de l'activitat econòmica a partir de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).
Anys disponibles: 1994 a 1997.


 
amunt   Establiments d'empreses industrials

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

1995 1997 1995 1997 1995 1997

Energia i aigua 0 0 22 27 1.014 1.088
Química i metall 1 1 117 117 4.087 4.001
Transformació de metalls 1 1 183 181 18.974 19.672
Productes alimentaris 1 0 116 112 4.947 4.913
Tèxtil i confecció 0 0 51 52 12.041 11.822
Edició i mobles 1 1 210 215 14.154 14.162
Indústria ncaa(1) 0 1 23 25 4.297 4.274
Total establiments 4 4 722 729 59.514 59.932


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Localització de l'activitat econòmica a partir de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).
Anys disponibles: 1994 a 1997.
(1) No classificat en altres apartats.


 
amunt   Establiments d'empreses de comerç al detall

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

1995 1997 1995 1997 1995 1997

Productes alimentaris 4 5 788 815 42.702 41.915
Roba i calçat 0 0 526 535 24.739 24.035
Articles per a la llar 1 1 358 370 14.218 14.574
Llibres i periòdics 0 0 68 66 4.827 4.786
Productes químics 0 0 164 174 8.937 9.039
Material de transport 0 0 89 94 3.688 3.771
Comerç ncaa(1) 2 1 467 461 20.941 21.381
Total establiments 7 7 2.460 2.515 120.052 119.501


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Localització de l'activitat econòmica a partir de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).
Anys disponibles: 1994 a 1997.
(1) No classificat en altres apartats.


 
amunt   Establiments d'empreses de serveis

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

1995 1997 1995 1997 1995 1997

Comerç a l'engròs 4 2 391 416 32.473 33.142
Hoteleria 2 1 1.298 1.301 41.878 43.817
Transports i comunicacions 1 1 387 419 46.762 48.722
Mediació financera 0 0 191 208 9.341 9.793
Serveis a empreses 0 0 137 160 15.472 18.220
Serveis personals 4 4 1.044 1.125 52.527 55.655
Immobiliàries i altres 0 0 437 487 12.749 15.259
Total establiments 11 8 3.885 4.116 211.202 224.608


Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Localització de l'activitat econòmica a partir de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).
Anys disponibles: 1994 a 1997.


 
amunt   Servei telefònic
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

Per destinació 1993 1997 1993 1997 1993 1997

Particulars 72,3 - 74,2 - 72,0 -
Comercials i servei públic 27,7 - 25,8 - 28,0 -
Total línies en servei 155 161 51.066 55.877 2.701.472 2.902.010


Font: Telefónica de España, SA.
Anys disponibles: 1986 a 1997.


 
amunt   Parc d'automòbils
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

Per tipus de vehicle: 1991 1997 1991 1997 1991 1997

Turismes 64,7 65,4 67,7 68,0 72,8 71,6
Camions i furgonetes 24,8 24,6 18,2 18,8 14,8 15,8
Motos i altres 10,5 10,0 14,1 13,2 12,4 12,6
Total vehicles automòbils 218 272 59.692 73.571 3.053.654 3.568.524


Font: Generalitat de Catalunya. Institut Català per al Desenvolupament del Transport.
Anys disponibles: 1991 a 1997.


 
amunt   Entitats financeres
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

Per tipus d'entitat: 1986 1997 1986 1997 1986 1997

Bancs 0,0 0,0 61,3 50,0 49,7 42,1
Caixes 0,0 0,0 38,7 50,0 50,3 57,9
Total oficines 0,0 0,0 137 144 6.362 7.048


Fonts:
Fins a 1995 Consell Superior Bancari.
A partir de 1996 Institut d'Estadística de Catalunya. Localització de l'activitat econòmica a partir de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).
Anys disponibles: 1977 a 1997.


 
amunt   Impost sobre béns immobles urbans (IBI)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

1991 1996 1991 1996 1991 1996

Nombre de rebuts 215 225 99.877 115.924 3.307.129 3.788.134
Deute tributari  1,9 3,9 2.310,5 4.188,2 72.989,0 123.310,7
(milions de ptes.)


Font: Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
Anys disponibles: 1987 a 1996.


 
amunt   Impost sobre béns immobles rústics (IBI)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

1991 1996 1991 1996 1991 1996

Nombre de contribuents 82 100 4.723 5.616 140.773 159.218
Quota (milers de ptes.) 836 1.063 26.253 42.444 984.626 1.406.070


Font: Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
Anys disponibles: 1991 a 1996.


 
amunt   Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

Principals rendiments declarats: 1986 1996 1986 1996 1986 1996

Del treball 69,3 74,5 60,9 75,0 75,4 80,6
Empresarials i professionals 21,6 17,2 25,9 16,0 13,5 11,3
Altres 9,1 8,3 13,2 9,0 11,1 8,1
Rendiments totals per declarant  1.114 2.170 1.394 2.040 1.648 2.397
( en milers de pessetes )


Font: Agència Estatal Tributària.
Anys disponibles: 1986 a 1996.


 
amunt   Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF)
(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya

 

 

 

Principals elements patrimonials declarats: 1991 1996 1991 1996 1991 1996

Actius reals - - 62,5 48,5 47,8 43,1
Actius financers - - 37,5 51,5 52,2 56,9
Patrimoni total per declarant  - - 15.313 43.469 34.604 52.298
( en milers de pessetes )


Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Finances
Anys disponibles: 1991 a 1996.

© Institut d'Estadística de Catalunya
Font: «Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya»  

idescat@idescat.es