TORNAR Pàgina Seguent

Pressupostos i liquidacions

Dades disponibles :

Ingressos ( Liquidació 96 pressupost 97 )
Despeses ( Liquidació 96 pressupost 97 )
Ingressos tributaris  ( Liquidació 96 pressupost 97 )
Balanç de situació
Classificació funcional ( Liquidació 96 pressupost 97 )
Fons de cooperació local de Catalunya( 95 - 01)
 
 

 

INGRESSOS (en ptes.) LIQUIDACIÓ 96 PRESSUPOST 97
1 Impostos directes 7.433.965 7.838.183
2 Impostos indirectes 647.422 900.000
3 Taxes i altres ingressos 3.504.310 4.020.000
4 Transferències corrents 6.004.750 6.881.817
5 Ingressos patrimonials 516.435 1.119.614
6 Alienació inversions reals 0 0
7 Transferències de capital 6.063.000 30.000.000
8 Actius financers 0 6.240.386
9 Passius financers 0 0
Totals 24.169.882 57.000.000
 


DESPESES (en ptes.) LIQUIDACIÓ  96 PRESSUPOST 97
1 Remuneracions de personal 2.485.265 2.745.678
2 Compra de béns i serveis 13.456.038 9.870.000
3 Despeses financeres 0 0
4 Transferències corrents 2.055.744 2.505.000
6 Inversions reals 2.622.818 41.000.000
7 Transferències de capital 0 0
8 Actius financers 0 0
9 Passius financers 879.322 879.322
  Totals 21.499.187 57.000.000
 

INGRESSOS TRIBUTARIS LIQUIDACIÓ 96 PRESSUPOST 97
1 Impost béns immobles 4.577.955 5.038.183
2 Impost activitats econòmiques 1.159.996 828.117
3 Impost vehicles tracció mecànica 1.696.014 1.600.000
4 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 0 0
5 Impost construccions, instal·lacions i obres 647.422 900.000
6 Taxes 1.368.123 0
7 Preus públics per a la prestació de serveis 2.136.187 1.495.000
8 Preus públics per a la utilització privativa 0 875.000
9 Contribucions especials 0 0
Totals 11.585.697 10.736.300
 
(Imports en pessetes)

BALANÇ DE SITUACIÓ
Actiu fix 43.159.643
Actiu circulant 8.862.303
Passiu no exigible 48.155.784
Passiu exigible 3.866.162
 
(Imports en pessetes)

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL LIQUIDACIÓ 96 PRESSUPOST 97
1 Deute públic 879.322 879.322
2 Serveis de caràcter general 6.221.131 7.467.332
3 Seguretat i protecció civil 1.671.450 1.235.874
4 Acció social 2.539.558 1.602.472
5 Promocó social 0 0
6 Sanitat 2.922.818 0
7 Educació 100.000 0
8 Habitatge i urbanisme 0 42.000.000
9 Benestar comunitari 500.000 0
10 Cultura 100.000 0
11 Altres serveis comunitaris 2.500.000 0
12 Infraestructures bàsiques i transports 1.000.000 0
13 Comunicacions 1.009.164 2.110.000
14 Infraestructura agrària 0 0
15 Investigació científica, tècnica i aplicada 0 0
16 Informació bàsica i estadística 0 0
17 Regulació econòmica 0 0
18 Regulació comercial 0 0
19 Agricultura, ramaderia i pesca 882.245 0
20 Indústria 0 0
21 Energia 0 0
22 Mineria 0 0
23 Turisme 0 0
24 Transferències a altres Administracions 1.173.499 1.705.000
  Totals 21.499.187 57.000.000
(Imports en pessetes)

 
Fons de cooperació local de Catalunya
Any Import (en ptes.)
1995 1.182.918
1996 1.182.918
1997 1.182.918
1998 1.194.297
1999 1.214.955
2000 1.239.254
2001 1.260.548

Font : Web del SIAL ( Sistema d'Informació d'Administració Local ).