Pàgina principal

Index de notícies

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 3672 - 08/07/2002

Departament de Medi Ambient    Agència Catalana de l'Aigua

ANUNCI d'informació pública del projecte d'adequació, millora i ordenació de l'aprofitament per al reg del Rec del Molí i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres.

Llista de béns i drets afectats al terme municipal de Jafre

Llista de béns i drets afectats al terme municipal de Colomers 

ANUNCI                                    

d’informació pública del projecte d’adequació, millora i ordenació de l’aprofitament per al reg del Rec del Molí i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau E-AA-00247).

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 6 de juny de 2002 i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del projecte d’adequació, millora i ordenació de l’aprofitament per al reg del Rec del Molí, als termes municipals de Colomers, Jafre, Verges, la Tallada d’Empordà, l’Escala i Bellcaire d’Empordà (Alt i Baix Empordà) (clau: E-AA-00247), el qual resta a disposició del públic durant el termini d’un mes, a comptar del dia de la publicació d’aquest Anunci en el DOGC, en hores d’oficina, a les dependències següents:

Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.

Ajuntament de Colomers, plaça de la Vila, 1, 17144 Colomers.

Ajuntament de Jafre, plaça Major, 1, 17143 Jafre.

Ajuntament de Verges, carrer la Placeta, 1, 17142 Verges.

Ajuntament de la Tallada d’Empordà, carretera Les Torres, 1-5, 17134 la Tallada d’Empordà.

Ajuntament de l’Escala, carrer Pintor Massanet, 34-36, 17130 l’Escala.

Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, plaça Comtes d’Empúries, 1, 17141 Bellcaire d’Empordà.

Delegació Territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua de Girona, carrer Ciutadans, 1, 17002 Girona.

Delegació Territorial del Departament de Medi Ambient de Girona, carrer Ultònia, 10-12, 17002 Girona.

Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l’execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària, i d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de 26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

Barcelona, 28 de juny de 2002

Carme Gomar i Calabuig

Cap del Departament de Programació i Seguiment d’Inversions

Annex

Molins del Rec del Molí

Terme municipal de Jafre

Finca de projecte núm.: 1.

Polígon: 5.

Parcel·la: 89.

Titular: Mercedes de Sentmenat Sarriera.

Naturalesa: rústica.

Terme municipal de Verges

Finca de projecte núm.: 2.

Polígon: 3.

Parcel·la: 9665.

Titular: Juan Brusi Figueras i Brusi Figueras, SL.

Naturalesa: urbana.

Terme municipal de Bellcaire d’Empordà

Finca de projecte núm.: 3.

Polígon: 8.

Parcel·la: 3880-16.

Titular: Josep Roure Gusó.

Naturalesa: urbana.

Finca de projecte núm.: 4.

Polígon: 2.

Parcel·la: 31.

Titulars: Jordi Aupí Vila.

Naturalesa: rústica.

Terme municipal de l’Escala

Finca de projecte núm.: 5.

Polígon: 4.

Parcel·la: 114.

Titulars: Jorge Jacas Bahí, M. de los Ángeles Jacas Ballesta, Agustina Jacas Ballesta, Roser Jacas Ballesta, Jordi Jacas Ballesta, M. de los Ángeles Jacas Ballesta.

Naturalesa: rústica.

Sèquia del Rec del Molí

Finca de projecte núm.: 1.

Polígon: P3.

Parcel·la: 9013.

Titular: Mercedes Coderch de Sentmenat, Joaquín Sentmenat Patiño, Mercedes de Sentmenat Fontcuberta, Alfonso Escriva Romaní Sentmenat, Carmen Reparada Gallart Dubecq, José Sentmenat Gallart, Mercedes Sentmenat Gallart, Maria Carme Sentmenat Gallart, Assumpció Sentmenat Gallart, Fernando Sentmenat Gallart, José Oriol Sentmenat Gallart, Mercedes Pallejà Fabra, Maria Eugènia Fabra Boada, Pedro Coderch Sentmenat.

Superfície a expropiar, en m2: 2.000.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 2.

Polígon: P3.

Parcel·la: 9007.

Titular: Mercedes Coderch de Sentmenat, Joaquín Sentmenat Patiño, Mercedes de Sentmenat Fontcuberta, Alfonso Escriva Romaní Sentmenat, Carmen Reparada Gallart Dubecq, José Sentmenat Gallart, Mercedes Sentmenat Gallart, Maria Carme Sentmenat Gallart, Assumpció Sentmenat Gallart, Fernando Sentmenat Gallart, José Oriol Sentmenat Gallart, Mercedes Pallejà Fabra, Maria Eugènia Fabra Boada, Pedro Coderch Sentmenat.

Superfície a expropiar, en m2: 8.960.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 3.

Polígon: P5.

Parcel·la: 9007.

Titular: Mercedes Coderch de Sentmenat, Joaquín Sentmenat Patiño, Mercedes de Sentmenat Fontcuberta, Alfonso Escriva Romaní Sentmenat, Carmen Reparada Gallart Dubecq, José Sentmenat Gallart, Mercedes Sentmenat Gallart, Maria Carme Sentmenat Gallart, Assumpció Sentmenat Gallart, Fernando Sentmenat Gallart, José Oriol Sentmenat Gallart, Mercedes Pallejà Fabra, Maria Eugènia Fabra Boada, Pedro Coderch Sentmenat.

Superfície a expropiar, en m2: 16.640.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 4.

Polígon: P4.

Parcel·la: 9004.

Titular: Mercedes Coderch de Sentmenat, Joaquín Sentmenat Patiño, Mercedes de Sentmenat Fontcuberta, Alfonso Escriva Romaní Sentmenat, Carmen Reparada Gallart Dubecq, José Sentmenat Gallart, Mercedes Sentmenat Gallart, Maria Carme Sentmenat Gallart, Assumpció Sentmenat Gallart, Fernando Sentmenat Gallart, José Oriol Sentmenat Gallart, Mercedes Pallejà Fabra, Maria Eugènia Fabra Boada, Pedro Coderch Sentmenat.

Superfície a expropiar, en m2: 5.400.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 5.

Polígon: P3.

Parcel·la: 9002.

Titular: Mercedes Coderch de Sentmenat, Joaquín Sentmenat Patiño, Mercedes de Sentmenat Fontcuberta, Alfonso Escriva Romaní Sentmenat, Carmen Reparada Gallart Dubecq, José Sentmenat Gallart, Mercedes Sentmenat Gallart, Maria Carme Sentmenat Gallart, Assumpció Sentmenat Gallart, Fernando Sentmenat Gallart, José Oriol Sentmenat Gallart, Mercedes Pallejà Fabra, Maria Eugènia Fabra Boada, Pedro Coderch Sentmenat.

Superfície a expropiar, en m2: 12.401.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 6.

Polígon: P6.

Parcel·la: 9002.

Titular: Mercedes Coderch de Sentmenat, Joaquín Sentmenat Patiño, Mercedes de Sentmenat Fontcuberta, Alfonso Escriva Romaní Sentmenat, Carmen Reparada Gallart Dubecq, José Sentmenat Gallart, Mercedes Sentmenat Gallart, Maria Carme Sentmenat Gallart, Assumpció Sentmenat Gallart, Fernando Sentmenat Gallart, José Oriol Sentmenat Gallart, Mercedes Pallejà Fabra, Maria Eugènia Fabra Boada, Pedro Coderch Sentmenat.

Superfície a expropiar, en m2: 14.600.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 7.

Polígon: P4.

Parcel·la: 9006.

Titular: Mercedes Coderch de Sentmenat, Joaquín Sentmenat Patiño, Mercedes de Sentmenat Fontcuberta, Alfonso Escriva Romaní Sentmenat, Carmen Reparada Gallart Dubecq, José Sentmenat Gallart, Mercedes Sentmenat Gallart, Maria Carme Sentmenat Gallart, Assumpció Sentmenat Gallart, Fernando Sentmenat Gallart, José Oriol Sentmenat Gallart, Mercedes Pallejà Fabra, Maria Eugènia Fabra Boada, Pedro Coderch Sentmenat.

Superfície a expropiar, en m2: 17.030.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 8.

Polígon: P5.

Parcel·la: 9011.

Titular: Mercedes Coderch de Sentmenat, Joaquín Sentmenat Patiño, Mercedes de Sentmenat Fontcuberta, Alfonso Escriva Romaní Sentmenat, Mercedes Sentmenat Gallart, Maria Carmen Sentmenat Gallart, Assumpció Sentmenat Gallart, Fernando Sentmenat Gallart, Mercedes Sentmenat Fontcuberta, Mercedes Sentmenat y Patiño, Inés Patiño Osorio, Pedro Coderch Sentmenat.

Superfície a expropiar, en m2: 6.761.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 9.

Polígon: P7.

Parcel·la: 9004.

Titular: Mercedes Coderch de Sentmenat, Joaquín Sentmenat Patiño, Mercedes de Sentmenat Fontcuberta, Inés Fabra Sentmenat, Alfonso Escriva Romaní Sentmenat, Carmen Reparada Gallart Dubecq, José Sentmenat Gallart, Mercedes Sentmenat Gallart, Maria Carme Sentmenat Gallart, Assumpció Sentmenat Gallart, Fernando Sentmenat Gallart, José Oriol Sentmenat Gallart, Maria Eugènia Fabra Boada, Pedro Coderch Sentmenat.

Superfície a expropiar, en m2: 13.600.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 10.

Polígon: P2.

Parcel·la: 9002.

Titular: Mercedes Coderch de Sentmenat, Joaquín Sentmenat Patiño, Mercedes de Sentmenat Fontcuberta, Inés Fabra Sentmenat, Alfonso Escriva Romaní Sentmenat, Carmen Reparada Gallart Dubecq, José Sentmenat Gallart, Mercedes Sentmenat Gallart, Maria Carme Sentmenat Gallart, Assumpció Sentmenat Gallart, Fernando Sentmenat Gallart, José Oriol Sentmenat Gallart, Maria Eugènia Fabra Boada, Pedro Coderch Sentmenat.

Superfície a expropiar, en m2: 27.164.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 11.

Polígon: P5.

Parcel·la: 9004.

Titular: Mercedes Coderch de Sentmenat, Joaquín Sentmenat Patiño, Mercedes de Sentmenat Fontcuberta, Inés Fabra Sentmenat, Alfonso Escriva Romaní Sentmenat, Carmen Reparada Gallart Dubecq, José Sentmenat Gallart, Mercedes Sentmenat Gallart, Maria Carme Sentmenat Gallart, Assumpció Sentmenat Gallart, Fernando Sentmenat Gallart, José Oriol Sentmenat Gallart, Maria Eugènia Fabra Boada, Pedro Coderch Sentmenat.

Superfície a expropiar, en m2: 14.800.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 12.

Polígon: P4.

Parcel·la: 9005.

Titulars: Jorge Jacas Bahí, M. de los Ángeles Jacas Ballesta, Agustina Jacas Ballesta, Roser Jacas Ballesta, Jordi Jacas Ballesta.

Superfície a expropiar, en m2: 14.800.

Naturalesa: rústica.

Camí de Servei del Rec del Molí

tornar al principi

Terme municipal de Colomers

Finca de projecte núm.: 1.

Polígon: P3.

Parcel·la: 322.

Titular: Navia, SA.

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.176.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 2.

Polígon: P3.

Parcel·la: 84.

Titular: Bisbat Girona.

Superfície de servitud de pas, en m2: 154.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 3.

Polígon: P3.

Parcel·la: 83.

Titular: Lawlor, M. Teresa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 42.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 4.

Polígon: P3.

Parcel·la: 82.

Titular: Perich Granes, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 36.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 5.

Polígon: P3.

Parcel·la: 81.

Titular: Colomer Pla, Pedro.

Superfície de servitud de pas, en m2: 31.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 6.

Polígon: P3.

Parcel·la: 80.

Titular: Bartrina Gratacos, Josefa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 24.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 7.

Polígon: P3.

Parcel·la: 79.

Titular: Batllori Bosch, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 42.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 8.

Polígon: P3.

Parcel·la: 77.

Titular: desconeguts.

Superfície de servitud de pas, en m2: 32.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 9.

Polígon: P3.

Parcel·la: 76.

Titular: Ferran Falgueras, Salvador.

Superfície de servitud de pas, en m2: 75.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 10.

Polígon: P3.

Parcel·la: 75.

Titular: Gomez Granes, Pedro.

Superfície de servitud de pas, en m2: 51.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 11.

Polígon: P3.

Parcel·la: 74.

Titular: Palom Pujol, Enrique.

Superfície de servitud de pas, en m2: 115.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 12.

Polígon: P3.

Parcel·la: 73.

Titular: Pages Salva, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 58.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 13.

Polígon: P3.

Parcel·la: 72.

Titular: desconeguts.

Superfície de servitud de pas, en m2: 85.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 14.

Polígon: P3.

Parcel·la: 71.

Titular: Punti Garriga, Roser.

Superfície de servitud de pas, en m2: 177.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 15.

Polígon: P3.

Parcel·la: 70.

Titular: Prim Closas, Rosalia.

Superfície de servitud de pas, en m2: 50.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 16.

Polígon: P3.

Parcel·la: 69.

Titular: Batllori Bosch, Vicente.

Superfície de servitud de pas, en m2: 95.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 17.

Polígon: P3.

Parcel·la: 68.

Titular: Punti Garriga, Roser.

Superfície de servitud de pas, en m2: 42.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 18.

Polígon: P3.

Parcel·la: 66.

Titular: Ribas Pons, Miguel.

Superfície de servitud de pas, en m2: 215.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 19.

Polígon: P3.

Parcel·la: 65.

Titular: Ribas Pons, Miguel.

Superfície de servitud de pas, en m2: 292.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 20.

Polígon: P3.

Parcel·la: 64.

Titular: Ferrer Bramont, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 57.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 21.

Polígon: P3.

Parcel·la: 63.

Titular: Pujol Bartrina, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 108.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 22.

Polígon: P3.

Parcel·la: 62.

Titular: Pons Roura, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 66.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 23.

Polígon: P3.

Parcel·la: 61.

Titular: Colomer Pla, Pedro.

Superfície de servitud de pas, en m2: 63.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 24.

Polígon: P3.

Parcel·la: 60.

Titular: Bellapart Pons, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 49.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 25.

Polígon: P3.

Parcel·la: 59.

Titular: Pons Salva, Leoncio.

Superfície de servitud de pas, en m2: 31.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 26.

Polígon: P3.

Parcel·la: 58.

Titular: Perich Blavi, M. Teresa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 41.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 27.

Polígon: P3.

Parcel·la: 57.

Titular: Rigau Batlle, Joaquima.

Superfície de servitud de pas, en m2: 187.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 28.

Polígon: P3.

Parcel·la: 56.

Titular: Alsina Perich, Jaime.

Superfície de servitud de pas, en m2: 97.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 29.

Polígon: P3.

Parcel·la: 55.

Titular: Pinsach Ballel, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 52.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 30.

Polígon: P3.

Parcel·la: 54.

Titular: Prim Closas, Balbina.

Superfície de servitud de pas, en m2: 55.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 31.

Polígon: P3.

Parcel·la: 53.

Titular: Bellapart Pons, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 48.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 32.

Polígon: P3.

Parcel·la: 52.

Titular: Ferran Falgueras, Salvador.

Superfície de servitud de pas, en m2: 51.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 33.

Polígon: P3.

Parcel·la: 51.

Titular: Ribas Pons, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 159.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 34.

Polígon: P3.

Parcel·la: 50.

Titular: Madrenes Rafart, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 88.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 35.

Polígon: P3.

Parcel·la: 49.

Titular: Pujol Bartrina, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 99.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 36.

Polígon: P3.

Parcel·la: 48.

Titular: Perich Blavi, M. Teresa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 46.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 37.

Polígon: P3.

Parcel·la: 47.

Titular: Colomer Pla, Pedro.

Superfície de servitud de pas, en m2: 76.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 38.

Polígon: P3.

Parcel·la: 46.

Titular: Llach Colome, José M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 28.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 39.

Polígon: P3.

Parcel·la: 45.

Titular: Salva Amer, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 597.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 40.

Polígon: P3.

Parcel·la: 44.

Titular: Pons Roura, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 84.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 41.

Polígon: P3.

Parcel·la: 43.

Titular: Pages Salva, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 56.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 42.

Polígon: P3.

Parcel·la: 42.

Titular: Pons Salva, Leoncio.

Superfície de servitud de pas, en m2: 158.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 43.

Polígon: P3.

Parcel·la: 41.

Titular: Soles Navalls, Narcís.

Superfície de servitud de pas, en m2: 66.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 44.

Polígon: P3.

Parcel·la: 40.

Titular: Bonany Bellapart, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 41.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 45.

Polígon: P3.

Parcel·la: 39.

Titular: Domenech Madreny, Pedro.

Superfície de servitud de pas, en m2: 61.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 46.

Polígon: P3.

Parcel·la: 38.

Titular: Perich Blavi, M. Teresa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 61.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 47.

Polígon: P3.

Parcel·la: 37.

Titular: Pinsach Ballel, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 82.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 48.

Polígon: P3.

Parcel·la: 36.

Titular: Rigua Batlle, Joaquima.

Superfície de servitud de pas, en m2: 162.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 49.

Polígon: P3.

Parcel·la: 35.

Titular: Costa Perich, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 59.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 50.

Polígon: P3.

Parcel·la: 34.

Titular: Ferrer Salva, Rosa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 32.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 51.

Polígon: P3.

Parcel·la: 33.

Titular: Pons Perich, Pedro.

Superfície de servitud de pas, en m2: 79.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 52.

Polígon: P3.

Parcel·la: 32.

Titular: Costa Custal, Joaquín.

Superfície de servitud de pas, en m2: 42.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 53.

Polígon: P3.

Parcel·la: 31.

Titular: Pons Salva, Leoncio.

Superfície de servitud de pas, en m2: 52.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 54.

Polígon: P3.

Parcel·la: 30.

Titular: Pons Hugas, Luis.

Superfície de servitud de pas, en m2: 107.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 55.

Polígon: P3.

Parcel·la: 29.

Titular: Cos Ponseti, Leonor.

Superfície de servitud de pas, en m2: 70.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 56.

Polígon: P3.

Parcel·la: 28.

Titular: Pons Salva, Leoncio.

Superfície de servitud de pas, en m2: 38.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 57.

Polígon: P3.

Parcel·la: 27.

Titular: Muñoz Pallares, Rosa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 49.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 58.

Polígon: P3.

Parcel·la: 26.

Titular: Girones Grau, Dolores.

Superfície de servitud de pas, en m2: 92.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 59.

Polígon: P3.

Parcel·la: 25.

Titular: Palom Mas, José M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 68.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 60.

Polígon: P3.

Parcel·la: 24.

Titular: Rigau Batlle, Joaquima.

Superfície de servitud de pas, en m2: 61.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 61.

Polígon: P3.

Parcel·la: 23.

Titular: Castello Rich, José M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 147.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 62.

Polígon: P3.

Parcel·la: 22.

Titular: Costa Lloveras, Leoncio.

Superfície de servitud de pas, en m2: 44.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 63.

Polígon: P3.

Parcel·la: 21.

Titular: Bonany Bellapart, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 31.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 64.

Polígon: P3.

Parcel·la: 20.

Titular: Palom Pujol, Enrique.

Superfície de servitud de pas, en m2: 62.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 65.

Polígon: P3.

Parcel·la: 19.

Titular: Coll Subiros, Ginés.

Superfície de servitud de pas, en m2: 46.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 66.

Polígon: P3.

Parcel·la: 18.

Titular: Ferrer Bramont, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 28.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 67.

Polígon: P3.

Parcel·la: 17.

Titular: Pou Casellas, Jordi.

Superfície de servitud de pas, en m2: 28.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 68.

Polígon: P3.

Parcel·la: 16.

Titular: Batllori Bosch, Vicente.

Superfície de servitud de pas, en m2: 52.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 69.

Polígon: P3.

Parcel·la: 15.

Titular: Garriga Bague, Luis.

Superfície de servitud de pas, en m2: 56.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 70.

Polígon: P3.

Parcel·la: 14.

Titular: Pinsach Ballel, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 40.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 71.

Polígon: P3.

Parcel·la: 13.

Titular: Bellapart Pons, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 66.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 72.

Polígon: P3.

Parcel·la: 12.

Titular: Gomez Granes, Pedro.

Superfície de servitud de pas, en m2: 108.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 74.

Polígon: P3.

Parcel·la: 10.

Titular: Pujol Rovira, Àngel.

Superfície de servitud de pas, en m2: 40.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 75.

Polígon: P3.

Parcel·la: 9.

Titular: Pujol Rovira, Carmen.

Superfície de servitud de pas, en m2: 161.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 76.

Polígon: P3.

Parcel·la: 8.

Titular: Prim Closas, Balbina.

Superfície de servitud de pas, en m2: 174.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 77.

Polígon: P3.

Parcel·la: 7.

Titular: Salva Amer, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 167.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 78.

Polígon: P3.

Parcel·la: 6.

Titular: Domenech Madrenys, Josefa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 205.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 79.

Polígon: P3.

Parcel·la: 5.

Titular: desconegut.

Superfície de servitud de pas, en m2: 255.

Naturalesa: rústica.   

tornar al principi

Terme municipal de Jafre

Finca de projecte núm.: 73.

Polígon: P3.

Parcel·la: 11.

Titular: Alabau Teixidor, Sebastián.

Superfície de servitud de pas, en m2: 200.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 80.

Polígon: P5.

Parcel·la: 201.

Titular: Ferrer Bramon, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 285.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 81.

Polígon: P5.

Parcel·la: 200.

Titular: Hugas Carbó, Luis.

Superfície de servitud de pas, en m2: 89.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 82.

Polígon: P5.

Parcel·la: 199.

Titular: Teixidor Ferrer, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 332.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 83.

Polígon: P5.

Parcel·la: 198.

Titular: Escatllar Hugas, José M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 107.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 84.

Polígon: P5.

Parcel·la: 197.

Titular: Bonany Pons, Vicenta.

Superfície de servitud de pas, en m2: 66.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 85.

Polígon: P5.

Parcel·la: 196.

Titular: Hugas Carbó, Luis.

Superfície de servitud de pas, en m2: 105.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 86.

Polígon: P5.

Parcel·la: 195.

Titular: Coloma Grau, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 184.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 87.

Polígon: P5.

Parcel·la: 194.

Titular: Rocas Almar, Narcís.

Superfície de servitud de pas, en m2: 127.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 88.

Polígon: P5.

Parcel·la: 193.

Titular: Escatllar Hugas, José M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 181.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 89.

Polígon: P5.

Parcel·la: 192.

Titular: Bonany Pages, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 62.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 90.

Polígon: P5.

Parcel·la: 191.

Titular: Feliu Moy, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 166.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 91.

Polígon: P5.

Parcel·la: 190.

Titular: Bonany Pages, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 557.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 92.

Polígon: P5.

Parcel·la: 189.

Titular: Vila Coll, Sebastián.

Superfície de servitud de pas, en m2: 178.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 93.

Polígon: P5.

Parcel·la: 188.

Titular: Cos Diume, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 207.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 94.

Polígon: P5.

Parcel·la: 187.

Titular: Alabau Pages, Lorenzo.

Superfície de servitud de pas, en m2: 350.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 95.

Polígon: P5.

Parcel·la: 186.

Titular: Bronsoms Garriga, Jordi.

Superfície de servitud de pas, en m2: 75.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 96.

Polígon: P5.

Parcel·la: 185.

Titular: Castelló Teixidó, Fernando.

Superfície de servitud de pas, en m2: 54.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 97.

Polígon: P5.

Parcel·la: 184.

Titular: Roura Font, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 87.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 98.

Polígon: P5.

Parcel·la: 183.

Titular: Perich Blavi, M. Teresa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 48.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 99.

Polígon: P5.

Parcel·la: 182.

Titular: Hugas Marull, Salvi.

Superfície de servitud de pas, en m2: 105.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 100.

Polígon: P5.

Parcel·la: 181.

Titular: Viñas Pibernat, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 44.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 101.

Polígon: P5.

Parcel·la: 180.

Titular: Roura Font, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 36.

Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: 102.

Polígon: P5.

Parcel·la: 179.

Titular: Alabau Font, Josefa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 46.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 103.

Polígon: P5.

Parcel·la: 178.

Titular: Bronsons Rocas, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 250.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 104.

Polígon: P5.

Parcel·la: 177.

Titular: Roura Font, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 62.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 105.

Polígon: P5.

Parcel·la: 176.

Titular: Pages Roig, Lluïsa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 174.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 106.

Polígon: P5.

Parcel·la: 175.

Titular: Descals Planas, Francesc.

Superfície de servitud de pas, en m2: 61.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 107.

Polígon: P5.

Parcel·la: 174.

Titular: Rocas Almar, Narcís.

Superfície de servitud de pas, en m2: 32.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 108.

Polígon: P5.

Parcel·la: 173.

Titular: Alabau Font, Josefa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 35.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 109.

Polígon: P5.

Parcel·la: 172.

Titular: Bronsons Rocas, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 126.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 110.

Polígon: P5.

Parcel·la: 171.

Titular: Navarro Bibas, Ángela.

Superfície de servitud de pas, en m2: 45.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 111.

Polígon: P5.

Parcel·la: 170.

Titular: Descals Planas, Francesc.

Superfície de servitud de pas, en m2: 251.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 112.

Polígon: P5.

Parcel·la: 169.

Titular: parròquia de Jafre.

Superfície de servitud de pas, en m2: 44.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 113.

Polígon: P5.

Parcel·la: 168.

Titular: Rocas Almar, Narcís.

Superfície de servitud de pas, en m2: 80.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 114.

Polígon: P5.

Parcel·la: 167.

Titular: Escatllar Hugas, José M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 176.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 115.

Polígon: P5.

Parcel·la: 166.

Titular: Poch Costa, Anita.

Superfície de servitud de pas, en m2: 58.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 116.

Polígon: P5.

Parcel·la: 165.

Titular: Batlle Carbó, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 174.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 117.

Polígon: P5.

Parcel·la: 164.

Titular: Escatllar Hugas, José M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 77.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 118.

Polígon: P5.

Parcel·la: 163.

Titular: Alabau Font, Josefa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 127.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 119.

Polígon: P5.

Parcel·la: 162.

Titular: Teixidor Teixidor, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 41.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 120.

Polígon: P5.

Parcel·la: 161.

Titular: Teixidor Teixidor, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 46.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 121.

Polígon: P5.

Parcel·la: 160.

Titular: Alabau Teixidor, Sebastián.

Superfície de servitud de pas, en m2: 77.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 122.

Polígon: P5.

Parcel·la: 159.

Titular: Sala Roca, Narciso.

Superfície de servitud de pas, en m2: 214.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 123.

Polígon: P5.

Parcel·la: 158.

Titular: Escatllar Hugas, José M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 55.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 124.

Polígon: P5.

Parcel·la: 157.

Titular: Hugas Marull, Salvi.

Superfície de servitud de pas, en m2: 101.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 125.

Polígon: P5.

Parcel·la: 156.

Titular: Pages Vissir, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 122.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 126.

Polígon: P5.

Parcel·la: 155.

Titular: Valls Teixidor, Sebastián.

Superfície de servitud de pas, en m2: 77.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 127.

Polígon: P5.

Parcel·la: 154.

Titular: Teixidor Alabau, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 22.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 128.

Polígon: P5.

Parcel·la: 153.

Titular: Xuriguera Costa, Salvador.

Superfície de servitud de pas, en m2: 14.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 129.

Polígon: P5.

Parcel·la: 152.

Titular: parròquia de Jafre.

Superfície de servitud de pas, en m2: 19.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 130.

Polígon: P5.

Parcel·la: 151.

Titular: Alabau Baguer, Narciso.

Superfície de servitud de pas, en m2: 22.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 131.

Polígon: P5.

Parcel·la: 150.

Titular: Pages Roig, Lluïsa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 19.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 132.

Polígon: P5.

Parcel·la: 149.

Titular: Hugas Ferrer, Dolores.

Superfície de servitud de pas, en m2: 12.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 133.

Polígon: P5.

Parcel·la: 148.

Titular: Alabau Granes, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 13.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 134.

Polígon: P5.

Parcel·la: 147.

Titular: Alabau Pages, Lorenzo.

Superfície de servitud de pas, en m2: 34.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 135.

Polígon: P5.

Parcel·la: 146.

Titular: Palles Camo, Teresa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 14.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 136.

Polígon: P5.

Parcel·la: 145.

Titular: Castelló Teixidó, Fernando.

Superfície de servitud de pas, en m2: 36.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 137.

Polígon: P5.

Parcel·la: 144.

Titular: Puig Pau, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 98.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 138.

Polígon: P5.

Parcel·la: 143.

Titular: Poch Costa, Anita.

Superfície de servitud de pas, en m2: 24.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 139.

Polígon: P5.

Parcel·la: 142.

Titular: Oller Massanas, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 17.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 140.

Polígon: P5.

Parcel·la: 141.

Titular: Almar Hugas, Alfonso.

Superfície de servitud de pas, en m2: 12.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 141.

Polígon: P5.

Parcel·la: 140.

Titular: Costa Amat, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 6.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 142.

Polígon: P5.

Parcel·la: 139.

Titular: Almar Hugas, Alfonso.

Superfície de servitud de pas, en m2: 12.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 143.

Polígon: P5.

Parcel·la: 138.

Titular: Valls Teixidor, Sebastián.

Superfície de servitud de pas, en m2: 13.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 144.

Polígon: P5.

Parcel·la: 137.

Titular: Puig Pau, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 14.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 145.

Polígon: P5.

Parcel·la: 136.

Titular: Hugas Marull, Salvi.

Superfície de servitud de pas, en m2: 24.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 146.

Polígon: P5.

Parcel·la: 135.

Titular: Teixidor Alabau, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 42.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 147.

Polígon: P5.

Parcel·la: 134.

Titular: Bronsons Rocas, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 85.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 148.

Polígon: P5.

Parcel·la: 133.

Titular: Alabau Pous, Pedro.

Superfície de servitud de pas, en m2: 24.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 149.

Polígon: P5.

Parcel·la: 132.

Titular: Domenech Massot, Narciso.

Superfície de servitud de pas, en m2: 22.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 150.

Polígon: P5.

Parcel·la: 131.

Titular: Descals Planas, Francesc.

Superfície de servitud de pas, en m2: 17.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 151.

Polígon: P5.

Parcel·la: 130.

Titular: Domenech Massot, Narciso.

Superfície de servitud de pas, en m2: 17.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 152.

Polígon: P5.

Parcel·la: 129.

Titular: Escatllar Hugas, José M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 36.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 153.

Polígon: P5.

Parcel·la: 128.

Titular: Rocas Almar, Narcís.

Superfície de servitud de pas, en m2: 98.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 154.

Polígon: P5.

Parcel·la: 127.

Titular: Bonany Poch, Gabriel.

Superfície de servitud de pas, en m2: 65.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 155.

Polígon: P5.

Parcel·la: 126.

Titular: Feliu Moy, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 48.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 156.

Polígon: P5.

Parcel·la: 125.

Titular: Almar Bonany, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 31.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 157.

Polígon: P5.

Parcel·la: 124.

Titular: Sala Roca, Narciso.

Superfície de servitud de pas, en m2: 61.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 158.

Polígon: P5.

Parcel·la: 123.

Titular: Quer Mitja, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 71.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 159.

Polígon: P5.

Parcel·la: 122.

Titular: Alabau Font, Josefa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 49.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 160.

Polígon: P5.

Parcel·la: 121.

Titular: Vila Collell, Joaquín.

Superfície de servitud de pas, en m2: 62.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 161.

Polígon: P5.

Parcel·la: 120.

Titular: Teixidor Pages, Luis.

Superfície de servitud de pas, en m2: 44.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 162.

Polígon: P5.

Parcel·la: 119.

Titular: Almar Bonany, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 64.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 163.

Polígon: P5.

Parcel·la: 118.

Titular: Bronsons Rocas, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 31.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 164.

Polígon: P5.

Parcel·la: 117.

Titular: Masso Suger.

Superfície de servitud de pas, en m2: 35.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 165.

Polígon: P5.

Parcel·la: 116.

Titular: Rocas Almar, Narcís.

Superfície de servitud de pas, en m2: 105.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 166.

Polígon: P5.

Parcel·la: 115.

Titular: Alabau Font, Josefa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 172.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 167.

Polígon: P5.

Parcel·la: 114.

Titular: Teixidor Ferrer, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 68.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 168.

Polígon: P5.

Parcel·la: 113.

Titular: Costa Amat, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 207.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 169.

Polígon: P5.

Parcel·la: 112.

Titular: Almar Bonany, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 80.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 170.

Polígon: P5.

Parcel·la: 111.

Titular: Teixidor Ferrer, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 113.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 171.

Polígon: P5.

Parcel·la: 110.

Titular: Puig Pau, Juan.

Superfície de servitud de pas, en m2: 104.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 172.

Polígon: P5.

Parcel·la: 109.

Titular: Profi de Servicios, SA.

Superfície de servitud de pas, en m2: 28.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 173.

Polígon: P5.

Parcel·la: 108.

Titular: Poch Costa, Anita.

Superfície de servitud de pas, en m2: 84.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 174.

Polígon: P5.

Parcel·la: 107.

Titular: Poch Costa, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 92.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 175.

Polígon: P5.

Parcel·la: 106.

Titular: Feliu Lloret, Vicente.

Superfície de servitud de pas, en m2: 147.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 176.

Polígon: P5.

Parcel·la: 105.

Titular: Font Comas, Diego.

Superfície de servitud de pas, en m2: 59.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 177.

Polígon: P5.

Parcel·la: 104.

Titular: Rocas Almar, Narcís.

Superfície de servitud de pas, en m2: 36.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 178.

Polígon: P5.

Parcel·la: 103.

Titular: Font Comas, Diego.

Superfície de servitud de pas, en m2: 35.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 179.

Polígon: P5.

Parcel·la: 102.

Titular: Descals Planas, Francesc.

Superfície de servitud de pas, en m2: 193.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 180.

Polígon: P5.

Parcel·la: 101.

Titular: Bonany Pages, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 136.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 181.

Polígon: P5.

Parcel·la: 100.

Titular: Feliu Lloret, Vicente.

Superfície de servitud de pas, en m2: 82.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 182.

Polígon: P5.

Parcel·la: 99.

Titular: Costa Amat, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 75.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 183.

Polígon: P5.

Parcel·la: 98.

Titular: Sala Quintana, Felipe.

Superfície de servitud de pas, en m2: 44.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 184.

Polígon: P5.

Parcel·la: 97.

Titular: Valls Teixidor, Sebastián.

Superfície de servitud de pas, en m2: 78.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 185.

Polígon: P5.

Parcel·la: 96.

Titular: Alabau Granes, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 27.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 186.

Polígon: P5.

Parcel·la: 95.

Titular: Profi de Servicios, SA.

Superfície de servitud de pas, en m2: 59.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 187.

Polígon: P5.

Parcel·la: 94.

Titular: Viñas Pibernat, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 59.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 188.

Polígon: P5.

Parcel·la: 93.

Titular: Tuña Bohigas, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 254.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 189.

Polígon: P4.

Parcel·la: 2.

Titular: Descals Planas, Francesc.

Superfície de servitud de pas, en m2: 3.072.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 190.

Polígon: P4.

Parcel·la: 14.

Titular: Descals Planas, Francesc.

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.769.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 191.

Polígon: P4.

Parcel·la: 19.

Titular: Almar Bonany, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 436.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 192.

Polígon: P4.

Parcel·la: 30.

Titular: Hugas Serra, Joaquim.

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.651.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 193.

Polígon: P4.

Parcel·la: 31.

Titular: Descals Planas, Francesc.

Superfície de servitud de pas, en m2: 576.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 194.

Polígon: P4.

Parcel·la: 32.

Titular: Hugas Casellas, Joaquim.

Superfície de servitud de pas, en m2: 664.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 195.

Polígon: P4.

Parcel·la: 33.

Titular: Grau Padros, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 606.

Naturalesa: rústica.

Terme municipal de Verges

Finca de projecte núm.: 196.

Polígon: P6.

Parcel·la: 58.

Titular: Compañía Mercantil 6340, SA.

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.871.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 197.

Polígon: P6.

Parcel·la: 46.

Titular: Oliveras Iglesias, Pedro.

Superfície de servitud de pas, en m2: 455.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 198.

Polígon: P6.

Parcel·la: 45.

Titular: Sayeras Joher, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.082.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 199.

Polígon: P6.

Parcel·la: 42.

Titular: Costa Espelt, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 137.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 200.

Polígon: P6.

Parcel·la: 40.

Titular: Feliu Maspoch, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 294.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 201.

Polígon: P6.

Parcel·la: 39.

Titular: De Puig Viader, Miquel.

Superfície de servitud de pas, en m2: 205.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 202.

Polígon: P6.

Parcel·la: 38.

Titular: Ribo Miro, Carmen.

Superfície de servitud de pas, en m2: 98.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 203.

Polígon: P6.

Parcel·la: 37.

Titular: Estragues Fornes, Luis.

Superfície de servitud de pas, en m2: 293.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 204.

Polígon: P6.

Parcel·la: 36.

Titular: Perich Torras, Enrique.

Superfície de servitud de pas, en m2: 125.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 205.

Polígon: P6.

Parcel·la: 35.

Titular: Vila Bosch, Gil.

Superfície de servitud de pas, en m2: 159.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 206.

Polígon: P6.

Parcel·la: 31.

Titular: Vila Bosch, Gil.

Superfície de servitud de pas, en m2: 115.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 207.

Polígon: P6.

Parcel·la: 32.

Titular: Oliveras Punset, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 91.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 208.

Polígon: P6.

Parcel·la: 33.

Titular: Ribas Teixidor, Sebastián.

Superfície de servitud de pas, en m2: 53.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 209.

Polígon: P6.

Parcel·la: 34.

Titular: Johera Marti, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 75.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 210.

Polígon: P6.

Parcel·la: 97.

Titular: desconegut.

Superfície de servitud de pas, en m2: 77.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 211.

Polígon: P6.

Parcel·la: 98.

Titular: Dispes Marco, Joaquín.

Superfície de servitud de pas, en m2: 167.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 212.

Polígon: P6.

Parcel·la: 99.

Titular: Batlle Grau, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 62.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 213.

Polígon: P6.

Parcel·la: 100.

Titular: Noguer Pont, Florentina.

Superfície de servitud de pas, en m2: 106.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 214.

Polígon: P6.

Parcel·la: 101.

Titular: Barcelo Batlle, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 46.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 215.

Polígon: P6.

Parcel·la: 102.

Titular: Bartrina Iglesias, Joaquina.

Superfície de servitud de pas, en m2: 43.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 216.

Polígon: P6.

Parcel·la: 103.

Titular: Payet Baltasar, Luis.

Superfície de servitud de pas, en m2: 68.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 217.

Polígon: P6.

Parcel·la: 104.

Titular: Font Berta, Dolores.

Superfície de servitud de pas, en m2: 74.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 218.

Polígon: P6.

Parcel·la: 105.

Titular: Barcelo Batlle, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 125.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 219.

Polígon: P6.

Parcel·la: 106.

Titular: Sadurni Vila, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 60.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 220.

Polígon: P6.

Parcel·la: 107.

Titular: Comas Barretina, Alejo.

Superfície de servitud de pas, en m2: 73.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 221.

Polígon: P6.

Parcel·la: 108.

Titular: Serra Bret, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 32.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 222.

Polígon: P6.

Parcel·la: 109.

Titular: Albert Isla, Francesc.

Superfície de servitud de pas, en m2: 37.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 223.

Polígon: P6.

Parcel·la: 110.

Titular: Cortada Bosch, Narciso i altre.

Superfície de servitud de pas, en m2: 46.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 224.

Polígon: P6.

Parcel·la: 111.

Titular: Batlle Bruell, Antonio.

Superfície de servitud de pas, en m2: 135.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 225.

Polígon: P6.

Parcel·la: 112.

Titular: Guri Saguer, Aurora M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 82.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 226.

Polígon: P6.

Parcel·la: 113.

Titular: Verdaguer Verdaguer, Conrado.

Superfície de servitud de pas, en m2: 277.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 227.

Polígon: P6.

Parcel·la: 114.

Titular: Casas Blanc, Maria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 94.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 228.

Polígon: P6.

Parcel·la: 115.

Titular: Pages, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 55.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 229.

Polígon: P6.

Parcel·la: 116.

Titular: Ferrer Amer, Joaquim.

Superfície de servitud de pas, en m2: 98.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 230.

Polígon: P6.

Parcel·la: 117.

Titular: Figueras Colls, Pilar.

Superfície de servitud de pas, en m2: 108.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 231.

Polígon: P6.

Parcel·la: 118.

Titular: Ripoll Lagresa, Lucía.

Superfície de servitud de pas, en m2: 134.

Naturalesa: rústica.

Terme municipal de Bellcaire d’Empordà

Finca de projecte núm.: 232.

Polígon: P7.

Parcel·la: 101.

Titular: Montalat Trayter, José M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.404.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 233.

Polígon: P7.

Parcel·la: 9.

Titular: Sancho Viñas, Josep.

Superfície de servitud de pas, en m2: 336.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 234.

Polígon: P7.

Parcel·la: 8.

Titular: Coll Masjuan, Alberto.

Superfície de servitud de pas, en m2: 348.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 235.

Polígon: P2.

Parcel·la: 161.

Titular: Perich Ros, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 348.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 236.

Polígon: P2.

Parcel·la: 162.

Titular: Camp Vila, Francisco.

Superfície de servitud de pas, en m2: 347.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 237.

Polígon: P2.

Parcel·la: 163.

Titular: Domenech Comas, Narciso.

Superfície de servitud de pas, en m2: 188.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 238.

Polígon: P2.

Parcel·la: 164.

Titular: parròquia de Bellcaire.

Superfície de servitud de pas, en m2: 467.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 239.

Polígon: P2.

Parcel·la: 167.

Titular: Cruañas Nogues, Ramon.

Superfície de servitud de pas, en m2: 185.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 240.

Polígon: P2.

Parcel·la: 168.

Titular: Teixidor Valle, Ferran.

Superfície de servitud de pas, en m2: 68.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 241.

Polígon: P2.

Parcel·la: 169.

Titular: Bellapart Vila, José.

Superfície de servitud de pas, en m2: 113.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 242.

Polígon: P2.

Parcel·la: 170.

Titular: Grabalosa Guerra, Miquel.

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.203.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 243.

Polígon: P2.

Parcel·la: 173.

Titular: Echevarria Cancio, M. Luisa.

Superfície de servitud de pas, en m2: 551.

Naturalesa: rústica.

Terme municipal de l’Escala

Finca de projecte núm.: 244.

Polígon: P5.

Parcel·la: 79.

Titular: De Alos y de Sayas, Joaquín.

Superfície de servitud de pas, en m2: 3.028.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 245.

Polígon: P5.

Parcel·la: 70.

Titular: De Albert y de Fontcuberta, M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 818.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 246.

Polígon: P5.

Parcel·la: 49.

Titular: De Albert y de Fontcuberta, M.

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.838.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 247.

Polígon: P5.

Parcel·la: 31.

Titular: Pellicer Ballester, Francesc.

Superfície de servitud de pas, en m2: 3580.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 248.

Polígon: P4.

Parcel·la: 123.

Titular: Puig Condom, Francesc.

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.092.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 249.

Polígon: P4.

Parcel·la: 104.

Titular: Gispert-Sauch Viader, Salvador.

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.265.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 250.

Polígon: P4.

Parcel·la: 105.

Titular: Male Pages, Martín.

Superfície de servitud de pas, en m2: 997.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 251.

Polígon: P4.

Parcel·la: 108.

Titular: Binetti de Castillo, Maria Providència.

Superfície de servitud de pas, en m2: 270.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 252.

Polígon: P4.

Parcel·la: 109.

Titular: De Aguilera Fontcuberta, Carlos.

Superfície de servitud de pas, en m2: 1.140.

Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 253.

Polígon: P4.

Parcel·la: 89.

Titular: Viñas Riera, Nuria.

Superfície de servitud de pas, en m2: 400.

Naturalesa: rústica.

(02.182.051)

tornar al principi