by Yian                       

SISTEMES INFORMÀTICS

TEMARIS A UTILITZAR COM A COMPLEMENT PER APROFUNDIR.
 <
En l'apartat de
Temari Crèdit 1 DAI hi ha alguns temaris penjats>

MATERIAL DIDÀCTICS (Cursos Virtuals, tutorials, etc.)

ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

NOTES D'ÚLTIMA HORA

Estratègies metodològiques

Es farà per part del professor, una exposició dels continguts teòrics i procedimentals del crèdit amb exemples pràctics dels conceptes i procediments treballats. Per reforçar i ampliar els coneixements s’utilitzaran diferents medis: llibres, fotocòpies, programes informàtics, internet, etc.....

Donada la disponibilitat de l’aula, treballem amb els ordinadors per a les classes pràctiques, així es pot practicar en temps real els aspectes que s’expliquen. Es poden fer exercicis pràctics, veure exemples o fins i tot fer consultes als diferents llocs d’internet en relació amb el què s’està treballant en cada moment.

Criteris d’avaluació

S.O. té una avaluació no continuada.

Cada trimestre es farà un examen. Si la nota és inferior a 4 s'hauran de recuperar el trimestre corresponent en el moment que es cregui més oportú.

La nota final del crèdit serà la mitja ponderada de les notes dels 3 trimestres sempre i quan la nota mínima en cadascun d’ells sigui 4. En cas contrari, s’haurà de recuperar la part del trimestre.

La nota de cada trimestre anirà en funció del treball desenvolupat en forma d’activitats(opcional) , treballs(opcional) i d’exàmens teòrics i pràctics (obligatoris).

Convocatòria extraordinària

En aquesta convocatòria l’alumne només haurà de recuperar la part dels trimestres en què els continguts no han estat aprovats (no s’ha arribat a 4). La nota màxima serà un 5, que farà la mitja ponderada amb les notes dels altres trimestres.

<TORNAR ÍNDEX>

 

 

 

 

TEMARI PER AVALUACIONS

1r. TRIMESTRE

 UNITAT 1

CONCEPTES GENERALS D'INFORMÀTICA

1. LA INFORMACIÓ
2. LA INFORMÀTICA
3. L'ORDINADOR
4. REPRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ
5. MESURES DE LA INFORMACIÓ
6. REPRESENTACIÓ DELS NOMBRES ENTERS
7. REPRESENTACIÓ DELS NOMBRES EN COMA O PUNT FIX
8. REPRESENTACIÓ DELS NOMBRES EN COMA FLOTANT
9. ELS CARÀCTERS I LA SEVA TRANSMISSIÓ
 

UNITAT 2  (Format PDF)

UNITATS FUNCIONALS DELS ORDINADORS

2.1. ELEMENTS BÀSICS DE LES UNITATS FUNCIONALS

2.2  LA MEMÒRIA PRINCIPAL
2.2.2
Classificació de les memòries
(Format HTML  o Format PDF)
2.2.5
Gestió de la memòria en el PC
(Format HTML  o Format PDF)

2.3. LA UNITAT CENTRAL DE PROCESSAMENT (Format HTML  o Format PDF)

2.4. DISPOSITIUS D'ENTRADA/SORTIDA

5. LA PLACA BASE

6. INSTRUCCIONS I MÈTODES D'ADREÇAMENT DE LA MEMÒRIA

7. CICLE D'EXECUCIÓ D'UNA INSTRUCCIÓ

 

UNITAT 5

SISTEMES OPERATIUS MONOUSUARI: DOS

1. INTRODUCCIÓ AL SO MS-DOS
2. FUNCIONAMENT DE L'MS-DOS
3. SINTAXI DE LES ORDRES
4. COMODINS
5. DIRECTORIS
6. FITXERS
7. EDITORS DE FITXERS: EDIT
8. ORDRES ESPECIALS
9. DISPOSITIUS DEL DOS
10. CANVIS D'ADREÇAMENT
11. FITXERS BATCH O PER LOTS
12. PAS DE PARÀMETRES
13. VARIABLES DEL SISTEMA
14. GESTIÓ MEMÒRIA DEL SO MS-DOS
15. FITXER CONFIG.SYS
16. FITXER AUTOEXEC.BAT
17. CONFIGURACIONS MÚLTIPLES
18. CREACIÓ D'UN DISQUET D'ARRENCADA
19. GESTIÓ DE PARTICIONS
20. INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL SO MS-DOS EN UN DISC DUR

 2on. TRIMESTRE

UNITAT 3: SUPORTS I DISPOSITIUS PERIFÈRICS

UNITAT 4: INTRODUCCIÓ S.O.

UNITAT 6: S.O. MULTIUSUARI: UNIX (actual LINUX)

 

3r. TRIMESTRE

UNITAT 7: AMPLIACIÓ S.O.

UNITAT 8: SCRIPTS O GUIONS

UNITAT 9: ADMINISTRACIÓ S.O. LINUX

<TORNAR ÍNDEX>