ESCOLA: AMPA

 
 

En aquesta secció podeu consultar els documents de l'AMPA: Els Estatuts i el Reglament de règim intern de les activitats extraescolars. Només cal que feu un clic sobre el botó corresponent

ESTATUTS REGLAMENTESTATUTS

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I ÀMBIT
Article 1
L’Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi Públic Roureda està constituïda a la població de Sabadell, inscrita al Registre d’Associacions de Barcelona, Secció 1ª número 8242, amb NIF G58267634, acollida als articles 22 i 27 de la Constitució espanyola del 1978, i es regeix per aquests estatuts, per la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987 de 19 de maig del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol).

L’associació no té ànim de lucre.

Article 2
L’Associació assumeix els objectius següents:
a) Vetllar perquè l’educació en el col·legi aconsegueixi el ple desenvolupament de la personalitat mitjançant una formació humana integral i el respecte als principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals.
b) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
c) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
d) Assistir els pares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre, així com facilitar i canalitzar les relacions dels pares amb el centre.
e) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars i altres òrgans col·legiats.
f) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
g) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
h) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
i) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
j) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives i culturals.

Article 3
El domicili de l’Associació queda fixat al número 77 del carrer Llobet de la població de Sabadell, i el seu àmbit d’activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

CAPÍTOL II. SOCIS
Article 4
Poden ser socis de l’Associació els pares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l’article 5è d’aquests estatuts.
L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop els qui la sol·liciten han acreditat la seva condició de pares o representants legals d’un o més alumnes del centre.
Aquesta inscripció es realitzarà sempre de forma familiar, tenint que ostentar, a la vegada, la condició de soci tant el pare com la mare. En casos de situacions familiars especials, es podrà admetre la tramitació de la condició de soci únic pel cònjuge o tutor que tingui habitualment al seu càrrec a l’alumne.

Article 5
Són drets dels socis:
a) Participar en les activitats de l’Associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment a qualsevol dels membres de la mateixa, els quals els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de l’associació.

Són deures del soci:
a) Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’associació.

Article 6
Els socis seran donats de baixa a l’associació per alguns dels motius següents:
1- Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president.
2- Pèrdua de la condició de pare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
3- Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
4- Ús de l’associació o de la condició de soci per a finalitats estranyes a les assumides estatutàriament per l’entitat.
Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva l’obertura d’un expedient en què s’ha de donar audiència al soci.
L’acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva i el soci hi pot recórrer davant l’Assemblea General.

CAPÍTOL III. L’ASSEMBLEA GENERAL.
Article 7
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació, els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
4. A l’Assemblea General podran assistir-hi pares d’alumnes de l’escola que no siguin associats amb veu i sense vot.

Article 8
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anual, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l’associació.
e) Incorpor-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 9
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any, dins dels mesos compresos entre setembre i desembre, ambdós inclusivament.
2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%, en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10
1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, mitjançant un escrit adreçat a cada família. Quan la convocatòria es realitzi en període lectiu escolar, aquesta es podrà comunicar directament a les famílies, fent l’entrega a la pròpia escola.
3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari redactarà l’acta de la reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de persones assistents. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis que ho sol·licitin al domicili social.

Article 11
1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. Un mínim no inferior al 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 12
1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple dels vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb vistiplau del president.

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA
Article 13
1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Article 14
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) Baixa com a membre de l’associació.
d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 6.4 i l’article 29 dels estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 15
La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g) Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts.
-l’ús de locals i edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un . centre de recuperació ciutadana.
l) Obrir comptes corrents, llibretes d’estalvis o altres productes financers a qualsevol establiment de crèdit o estalvi, i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser superior a 1 mes durant el període lectiu escolar.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 50 % dels membres que la componen.

Article 17
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president i del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 18
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

CAPÍTOL V. EL PRESIDENT I EL VICEPRESIDENT
Article 20
1. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre en vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

CAPÍTOL VI. EL TRESORER I EL SECRETARI
Article 21
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president i ingressa el que sobra en comptes, dipòsits o altres productes financers oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 22
El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
CAPÍTOL VII. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL
Article 23
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han de demanar autorització a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
CAPÍTOL VIII. RÈGIM ECONÒMIC
Article 24
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
Article 25
Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:
a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
b) Les subvencions oficials o particulars.
c) Les donacions, les herències o els llegats.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé altres ingressos que puguin obtenir-se.
Article 26
Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques, que s’abonaran per mesos, trimestres, semestres o bé anualment, segons el que disposi la Junta Directiva, i quotes extraordinàries.
Article 27
L’exercici econòmic coincideix amb l’any escolar i queda tancat el 31 de juliol.
Article 28
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president, vicepresident, tresorer i qualsevol altre membre de la Junta Directiva que aquesta designi.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures.
CAPÍTOL IX. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 29
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

CAPÍTOL X. LA DISSOLUCIÓ
Article 30
L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
Article 31
1. Un cop adoptada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació s’hagi caracteritzat més a favor de fins culturals, benèfics o docents.
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Aquests Estatuts varen ésser aprovats per l’Assemblea General Extraordinària del dia 3 de desembre de 1998.

--------------------------------------------------------------------------------


REGLAMENT DE RÈGIM INTERN – ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

CAPÍTOL I. GENERALITATS I OBJECTIUS
Article 1
L’Associació podrà organitzar activitats extraescolars segons s’estableix als Estatuts de la mateixa. Aquestes activitats tindran per objecte complementar la formació dels alumnes i s’organitzaran fora de l’horari lectiu.

Article 2
Les activitats organitzades estaran obertes a tots els alumnes de l’escola. Tanmateix, els alumnes quines famílies siguin membres de l’Associació gaudiran sempre de preferència en aquelles activitats de quòrum limitat, així com d’una rebaixa en el preu respecte a les famílies no membres.

Article 3
En el moment d’iniciar-se el curs escolar, l’Associació oferirà a totes les famílies l’oferta d’activitats extraescolars provisional. La Junta Directiva marcarà un termini prudencial de temps per rebre les inscripcions i posteriorment informarà a les famílies dels preus, horaris definitius, data de la reunió informativa als pares i dates de començament i finalització per cada activitat.

Article 4
L’Associació comunicarà en tot moment al Consell Escolar de l’escola el seu projecte d’activitats extraescolars i lliurarà al final del curs escolar una memòria on constin les dades més rellevants que s’han produït.

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS I QUOTES
Article 5
Les inscripcions a les activitats extraescolars s’hauran de fer dins el termini indicat en l’oferta provisional que s’enviï a les famílies. No obstant, es podran admetre inscripcions posteriors sempre i quan sigui possible i dins els criteris que es marcaran per la formació de grups d’acord amb el monitor de cada activitat.
En el cas de grups limitats, s’atendrà en primer lloc als alumnes de famílies associades, i en segon lloc, en ordre cronològic d’arribada de sol·licituds a l’escola.

Article 6
El fet de formalitzar una inscripció implica que la família es compromet a fer front als pagaments que la Junta Directiva de l’Associació marqui per l’activitat, així com a respectar les normes del present reglament.

Article 7
La Junta Directiva de l’Associació fixarà una quota per cada activitat, preferentment amb periodicitat trimestral, i amb criteris no lucratius per a tots els associats. També fixarà una quota per alumnes de famílies no associades inscrits, prenent de base la quota per associats més un recàrrec que en cap cas serà inferior al 10% ni superior al 30%.

Article 8
Les famílies podran donar de baixa voluntàriament als seus fills i filles de les activitats inscrites, però s’haurà de satisfer, almenys, la quota del trimestre en curs, tenint en compte que en certes activitats la inscripció pot comportar un compromís de pagament de la totalitat, malgrat es produeixi una baixa posterior.

Article 9
En relació a l’article anterior, és aconsellable que les famílies, abans de fer una inscripció, parlin amb els seus fills per assegurar-se la conveniència de la realització d’una activitat determinada. També és aconsellable que s’assisteixi a les reunions informatives que es convoquin per cada activitat, on es podrà valorar l’abast de les mateixes.
CAPÍTOL III. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 10
1. Es podrà donar de baixa a qualsevol alumne que distorsioni el desenvolupament normal d’una activitat, sempre a proposta del monitor encarregat de la mateixa i informant a la Junta Directiva de l’Associació i a la Direcció de l’escola. Prèviament es convocarà a la família per si la situació es pot resoldre. En tot cas, la família quedarà obligada al pagament de la quota, segons l’article 8 del present reglament.
2. La manca de pagament de les quotes fixades per cada activitat, després dels dos mesos següents del termini previst, serà motiu de baixa automàtica. Prèviament s’informarà d’aquesta circumstància a la Direcció de l’escola.
3. Quan es produeixi una baixa, segons el punt 2 del present article, l’Associació tindrà potestat per continuar reclamant les quotes no pagades.

CAPÍTOL IV. MONITORS I RESPONSABLES D’ACTIVITAT
Article 11
La Junta Directiva de l’Associació cercarà als monitors o empreses especialitzades per cada activitat i fixarà o acordarà la seva retribució, així com el membre de la Junta Directiva responsable de l’activitat i que farà d’enllaç amb la Junta.
En cap cas es retribuiran les hores no fetes, sigui quin sigui el motiu, quan aquest sigui el sistema de retribució pactat.

Article 12
Els monitors col·laboraran amb l’Associació en la preparació de l’activitat i presentaran el seu projecte, si és possible per escrit, a la Junta Directiva i la Direcció de l’escola, amb la descripció dels objectius a assolir durant el curs. També assistiran a les reunions informatives organitzades per a les famílies.

Article 13
Els monitors tindran cura del correcte desenvolupament de la seva activitat, posant en coneixement de la Junta Directiva de l’Associació, a través del membre designat per la mateixa, qualsevol problema o esdeveniment que afecti la seva activitat.

Article 14
Els monitors controlaran l’assistència dels alumnes inscrits a la seva activitat, comunicant per escrit a la
Direcció de l’escola les absències que es produeixin.

Article 15
Quan es produeixi una circumstància per la qual un monitor no pugui assistir a una classe, ho comunicarà a la persona de contacte de l’Associació i a la Direcció de l’escola, informant de qui serà el seu substitut. En cas d’impossibilitat de trobar-ne un, el monitor ho comunicarà a les famílies afectades amb antelació suficient.
En cas d’urgència d’última hora que impedeixi la realització de l’activitat per manca de monitor, i no essent possible trobar un substitut, el monitor haurà d’avisar urgentment a la Direcció de l’escola i posteriorment a la seva persona de contacte de la Junta Directiva de l’Associació.

Article 16
La Junta Directiva de l’Associació podrà sancionar als monitors responsables de cada activitat quan es produeixi qualsevol contravenció d’aquest reglament, previ informe del membre de la Junta responsable de l’activitat. La sanció podrà consistir des d'una amonestació fins provocar l’acomiadament del monitor. Aquestes sancions s’informaran a la Direcció de l’escola i en el cas d’acomiadament la Junta Directiva informarà per reunió o escrit a les famílies afectades.

Reglament aprovat per l’Assemblea General Ordinària en la seva reunió del 26 de gener de 1998.