PROJECTE DE COEDUCACIÓ CEIP SANT CLIMENT


0. PRESENTACIÓ

1. JUSTIFICACIÓ.

2. OBJECTIUS GENERALS.

3. ÀMBITS D’ACTUACIÓ.

3.1 Utilitzar llenguatge no sexista.

3.2 Educar en els nous rols de masculinitat i feminitat.

3.3 Fer visible el treball de les dones.

3.4 Fomentar la cura d’un mateix, de l’entorn i de les relacions.

4.- TEMPORITZACIÓ DEL PROJECTE.

4.1 Conscienciació del professorat pel que fa als diferents àmbit d’actuació (currículum ocult).

4.2 Incorporar aquests objectius als diferents projectes de manera transversal (proposta "tots i totes som protagonistes", eix transversal, projectes, racons, tallers…).

4.3 Compartir i estendre tots els àmbits de la coeducació a tota la comunitat educativa (tertúlies amb les famílies, activitats extraescolars, .menjador, AMPA).

4.4 Avaluació del projecte (procés i resultat).

5.-INTEGRACIÓ EN EL PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE.

6.- ALTRES PROPOSTES D’ACTIVITATS.


0.- PRESENTACIÓ

L’Escola Sant Climent, està situada al municipi de Sant Climent de Llobregat, un poble petit de 3.400 habitants, això fa que sigui una escola d’una línia amb poc alumnat, tot i que els cursos més baixos s’estan desdoblant.

Constatem que al ser una escola d’una única línia hi ha cursos que hi ha un cert desequilibri entre tots dos gèneres.

Una de les mesures correctores que a l’escola ja es fa des de fa molts cursos és la pràctica de diferents agrupaments d’alumnes per tal de:

Ja fa anys que tenim en compte els valors coeducadors; hem assistit a diferents trobades que s’han fet al voltant d’aquest aspecte: a la I Jornada de Coeducació que es va fer el curs 2004-05, a la presentació de l Projecte de Coeducació que s’ha realitzat aquest curs 2005-06 a l’Hospitalet, hem realitzat una Xerrada-tertúlia a càrrec de la Núria Solsona amb les famílies organitzada per l’Ajuntament.

Ara és el moment de deixar tots aquests objectius implícits atès el creixement de l’escola.


1.- JUSTIFICACIÓ

Al segle XXI:

Com és possible que encara hi hagi professions majoritàriament d’homes i professions majoritàriament de dones?

Com és possible que les dones tinguin més difícil l’accés a càrrecs importants dins del món laboral?

Com és possible que encara hi hagi discriminació per qüestions de sexe?

Com és possible que no es valori indistintament l’experiència que es pot aportar a la societat i al món laboral sense tenir en compte el sexe?

Com és possible que es continuï agredint a les dones?

Com és possible que el món dels sentiments i de les emocions pertanyi i se’l relacioni molt més a les dones que no pas als homes?

Com és possible que es continuï fent servir un llenguatge sexista des de diferents àmbits (mitjans de comunicació, administracions, món educatiu ...) ?.

Com és possible que a la majoria de les cases hi hagi un desequilibri entre les tasques que fa l’home i la dona?

Com és possible que es continuï relacionant alguns esports més amb un sexe que no pas a un altre?

Com és possible?..Com és possible?...

Davant de qualsevol discriminació l’escola no pot quedar-se impassible i ha de contribuir a anar eradicant actituds sexistes.

Una de les funcions més importants de l’escola és col·laborar en la formació de PERSONES, educant des de la diferència i la igualtat, des del respecte i la cura dels altres, des de la tolerància i l’acceptació, tot potenciant les aptituds de cada una de les persones.

Cal acceptar les diferències personals sense confondre-les amb les diferències de gènere.

L’escola ha de ser:

La construcció de relacions personals solidàries, basades en el respecte i la convivència amb les altres persones com a font de diversitat i riquesa, implica la capacitat d’analitzar els conflictes, de localitzar-ne les causes i d’elaborar estratègies adequades, no sexistes i no violentes a l’hora de resoldre’ls.

Volem ensenyar i aprendre a relacionar-nos, a establir relacions de respecte, a viure sense discriminar, per tant a tenir cura de nosaltres mateixes i d’altri.

Creiem que l’escola és un espai social idoni per treballar la igualtat entre sexes i el respecte a la diferencia sexual.

La nostra escola creu i aposta per una ESCOLA QUE AFAVOREIXI LA LLIBERTAT DE LES PERSONES.


2. OBJECTIUS GENERALS.

Cal fer un esforç de conscienciació pel que fa al currículum ocult o implícit, ja que hi ha actituds que es transmeten de manera inconscient i que evidencien la preponderància del model masculí que sovint ignora o inferioritza a les dones. Hem d’adequar els processos d’ensenyament–aprenentatge a les característiques psicopedagògiques, socials i afectives de l’alumnat sense cap tipus de discriminació.

Els grans reptes que des de l’escola hem d’afrontar:

Aquests serien els objectius generals que ens serviran de guia cap el camí que emprendrem pel que fa a coeducació. Cal dir que d’aquests grans objectius se’n deriven altres que són molt més específics i que alguns d’ells els hem desglossat en els apartats àmbits d’actuació i activitats.

Creiem que com a qualsevol projecte, la part de l’avaluació és una part important de la metodologia que ens permetrà contrastar i perfilar d’altres objectius.

"El sistema educatiu ha d’intentar donar resposta als nous reptes que se li plantegen, per tant, la intervenció docent intencionada i sistemàtica, desenvolupada de manera integral i transversal a l’aula, portada a terme de manera reflexiva i progressiva, pot significar un salt qualitatiu en la generació d’identitats que avancin cap a la construcció d’una nova ciutadania on la violència de gènere ni es toleri ni es mantingui". (Perspectiva escolar 301).


3. ÀMBITS D’ACTUACIÓ.

3.1 Utilitzar llenguatge no sexista.

Adonar-se de la importància de l’ús del gènere tant masculí com femení, a nivell oral i escrit.

Actuacions:
  • Revisió de tots els escrits que surten des de l’escola.
  • Crear l’hàbit d’incorporar tots dos gèneres a l’hora d’expressar-nos de manera oral i escrita
Activitats:

3.2 Educar en els nous rols de masculinitat i feminitat.

Tenir presents els nous rols de masculinitat i feminitat (estan en transformació) per tal d’incloure’ls dins de les activitats.

Actuacions:

  Programar activitats on quedi palès aquests rols dins d’un nou enfocament no sexista.

  Desmitificar els rols tradicionals i intentar modificar els estereotips. (no assignar funcions pel sexe).

Activitats:

3.3 Fer visible el treball de les dones.

Fer servir un llenguatge no sexista per tal de no incloure les dones dintre del concepte general masculí que normalment s’ha utilitzat.

Actuacions:

  Tenir en compte el treball de les dones a l’hora de planificar diferents activitats.

  Proposar una autora com a eix transversal.

Activitats:

  Tertúlies amb les famílies. (Cicle Inicial).

  Agrupament flexible de lectura. Títol: "Qui ajuda a casa?". (P5, 1r i 2n).

  Ensenyaments alternatius. (3r, 4t, 5è, 6è).

  Àrea de socials i naturals (5è).

  Àrea de socials (sector produccions) (6è)

3.4 Fomentar la cura d’un mateix, de l’entorn i de les relacions.

Treballar els sentiments, introduint activitats que serveixen per treballar la capacitat de la cura.

Ser capaços d’expressar sentiments i tenir especial cura de les persones que tenim al voltant (què puc fer perquè els altres se sentin bé...).

Utilitzar el diàleg en la resolució de conflictes en base al principi d’igualtat (dret a fer les mateixes coses).

Afavorir l’autoestima i la superació personal.

Actuacions:

  Crear espais de diàleg i de relació no competitius.

  Crear uns torns de pati d’ús de la pista.

  Consensuar a nivell de claustre uns hàbits per tal de potenciar l’autonomia personal i la cura d’un mateix, la cura i el respecte de l’entorn i la cura en les relacions socials.

Activitats:

Racons: la caseta (Educació Infantil).

Tallers: Coeducació (P3/P4).

Contes, filosofia, treball sobre les emocions (P3/P4).

Tertúlies amb les famílies. (Cicle Inicial).

Filosofia: comparar i contrastar salutacions (P5, 1r i 2n).

Àrea de socials (sector produccions) (6è)

Entrevistes amb les famílies.


4.- TEMPORITZACIÓ DEL PROJECTE.

Tot i que ens hem fixat els següents àmbits d’actuació per tal de temporitzar aquest projecte, cal dir que són àmbits que en molts moments s’estaran treballant en paral·lel.

4.1 Conscienciació del professorat pel que fa als diferents àmbits d’actuació .

Hem de fer una mirada crítica a comportaments i actituds que transmetem de manera inconscient i que d’alguna manera estan afavorint a mantenir accions i visions sexistes. En aquesta primera fase on comencem a fer camí, som l’equip de mestres els que hem de fer una valoració pel que fa:

A l’ús del gènere.

Reflexionar sobre els contes i les històries que aquests expliquen i com les expliquem. Cal ensenyar una historia en la que estiguin presents tots els éssers humans (homes de poder i dones de poder, referents masculins alternatius al model dominant...)

Selecció de les lectures infantils i juvenils no estereotipades.

Fer una anàlisi de com s’estan ocupant de manera natural els diferents espais escolars (el pati), així com també analitzar com es distribueixen els diferents càrrecs a les aules.

Com són els jocs que generalment es donen a les hores d’esbarjo?, si hi ha un domini exagerat dels jocs de pilota?, cal reforçar els jocs cooperatius i no els competitius.

Ser molt més curosos a l’hora d’oferir models.

4.2 Incorporar els objectius als diferents projectes de manera transversal (proposta "tots i totes som protagonistes", eix transversal, projectes, racons, tallers…) de forma progressiva.

Fer una revisió de les diferents activitats i accions que es duen a terme per ser conscients de tot el que ja es fa en relació a la coeducació (revisió històrica). D’altra banda volem incorporar de manera intencionada i sistemàtica els diferents objectius als projectes que es fan als diferents nivells. No volem fer un projecte exclusiu de coeducació, sinó que la nostra intenció és incorporar aquests objectius a la nostra manera de fer i tractar-los de manera transversal sota una perspectiva coeducadora.

4.3 Compartir i estendre tots els àmbits de la coeducació a tota la comunitat educativa.

Com que volem que sigui un projecte compartit en el que participi totes les persones que convivim en el centre, implicarem a famílies, AMPA, menjador, conserge, senyores i senyors de la neteja....

Aquest curs hem comunicat al consell escolar la intenció de fer algunes activitats sota una mirada coeducadora. A totes les reunions d’inici de curs s’ha informat a les famílies de manera molt general d’algunes de les activitats que es duran a terme.

L’escola no pot actuar de manera individualitzada, no pot fer camí cap a una escola coeducadora sense tenir presents tots els àmbits que conformen la Comunitat educativa.

4.4 Avaluació del projecte (procés i resultat).

L’avaluació és una part important de qualsevol procés ja que ens permet fer una anàlisi, una revisió dels objectius i continguts plantejats i una reflexió tant del mateix procés com del resultat. Ens permet conèixer en quin moment ens trobem i quins són els plantejament que ens hem de fer.

L’avaluació sempre la farem sota la mirada dels quatre àmbits d’actuació esmentats a l’apartat 3. Cada etapa farà una valoració de quines són les actituds que hem d’anar modificant i quines són les que arrel del projecte han sofert algun canvi.

Cal anar establint indicadors al llarg de tot el procés per tal d’anar valorant el nivell d’assimilació de la proposta a tota la comunitat educativa.


5 INTEGRACIÓ EN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE.

Si una cosa tenim clara és la necessitat que tots aquests valors coeducadors estiguin integrats en totes i cadascuna de les activitats desenvolupades a l’escola.

Hem de fugir d’activitats bolets sense cap tipus de transversalitat que únicament serveixen per posar aquests valors en el terreny de l’anecdòtic. Això no exclou que es puguin realitzar racons, tallers, activitats puntuals que serveixin com a motivació de cara a projectes concrets o com a denuncia de situacions socials concretes.

Dintre de tot aquest treball ens hem proposat com a escola una revisió dels hàbits per tal d’adaptar-los a aquesta nova situació.

Cal impregnar d’aquests valors tot allò que anomenem el currículum ocult o implícit.


6 PROPOSTES D'ACTIVITATS

USTEC – STEs (Eina sindical d’informació 345) Proposen:

EDUCACIÓ INFANTIL

Fer una tria de contes per mirar, explicar, comentar, analitzar, fer petites lectures…que fomentin tant a través del text com de les il·lustracions, els valors de convivència pacífica i solidària, igualtat, cooperació i coparticipació en les tasques domèstiques i de criança dels infants i col·laboració, respecte i tendresa cap a tots els i les protagonistes.

Decoració de la classe amb un mural amb fotos, retalls de revistes… de persones en actituds que denotin tendresa, amistat i/o estimació. Es pot demanar la col·laboració de mares i pares i que cada nen i nena porti material a casa.

Observar i comentar les imatges tot explicant les diverses emocions que hi ha representades.

Saludar a l’arribada i acomiadar-se al final amb un petó o abraçada dels companys i companyes.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Els esquís cooperatius és una activitat que fomenta les relacions no competitives, l’actitud cooperativa i les habilitats motrius que afavoreixen igualment nenes i nens.

Material necessari:

12 retalls de qualsevol roba gruixuda d’uns 25 cm d’amplada per 2 metres de llargada. Per cada nen o nena, 2 metres de cordill.

Elaboració d’esquís:

Repartir els retalls de roba per grups de quatre alumnes i explicar on cal fer els forats i els nusos. Els grups han de ser mixtos i en l’elaboració dels esquís hi ha de participar tot l’equip. El tipus de treball és cooperatiu i cadascú hi aportarà les seves habilitats (mesurar, foradar, nuar…).

Jocs:

Començar a caminar (esquiar) en equip per aprendre a coordinar el pas i adaptar-se al ritme del grup.

Intentar seguir un circuit predeterminat que inclogui algunes dificultats (rampes, escales, passar per sota una barana).

Caminar (esquiar) en diferents direccions (endavant, enrere, cap als costats).

Caminar (esquiar) intentant de seguir un ritme concret o una música , marcada per una persona de l’equip o externa a l’equip (timbal, picar de mans..).

Recollir i endreçar el material i parlar de l’esquiada i que els nens i les nens s’adonin que la col·laboració de tots els membres del grup és necessària per superar amb èxit les dificultats que presenten els jocs.

ALTRES PROPOSTES.

Visitar altres escoles que ja hagin iniciat el projecte de coeducació per tal de compartir i fer un intercanvi d’experiències.

Fer observacions a les hores dels patis per tal de veure com s’ocupen els diferents espais i quins jocs es realitzen. Es poden fer enregistrament en vídeo per tal de poder més tard fer una anàlisi de la situació (mestres i alumnes).

Incorporar algunes de les activitats del llibre "La actividad científica en la cocina" Educación primaria, Núria Solsona.

ceip sant climent

coeducació