L'escola Salvador Espriu pretén com a tasca fonamental l'educació integral de l'alumnat.
  •  Potenciar valors, com ara la solidaritat, la tolerància, la comprensió, l'estimació, la sinceritat, el respecte a un mateix i als altres. 
  • Nens i nenes junts han de rebre una educació encaminada a trencar rols i estereotips sexistes mantenint els mateixos drets i oportunitats davant la societat.
  • Potenciar un ensenyament actiu que desenvolupi la iniciativa i la creativitat, evitant l'autoritarisme, canalitzant la competitivitat mitjançant actituds com ara la col.laboració i potenciant el sentit crític i alhora responsable.
  • Establir una relació oberta al medi que ens envolta i treure el millor profit dels recursos que aquest ens ofereix.