INICI · Escola · Direcció · Pedagògic · Activitats · AMPA · L’Espigot
 

Projecte
Educatiu

Projecte Lingüístic

NOF (Normes d'Organització i Funcionament)

 

 

NOF (Normes d'Organització i Funcionament)


La convivència

La nostra Escola pretén no només regular la convivència sinó educar-la, és a dir ensenyar - aprendre a viure socialment. Així ho expressem en el nostre PEC quan parlem de caràcter públic, de relació interpersonal i inserció social, de treball en equip, de compromís amb la societat.

Educar la convivència és desenvolupar l'autonomia de l'alumne, la capacitat de regular la seva conducta és, de fet, l'objectiu principal de l'educació. L'autoregulació l'ajudarà a madurar, a actuar amb independència dels factors externs. Quan ensenyem l'alumne/a a regular la seva conducta, les actituds i valors que va adquirint són sempre més duradors, aprèn a continuar educant-se ell mateix en el camp acadèmic, social i afectiu. Estem facilitant, en definitiva, una integració més bona en la societat.