Portada > Oferta formativa > Graduat en educació secundària

Graduat en educació secundària

Enllaços relacionats

Estudiar a Catalunya. Formació de persones adultes

Normativa

Les persones majors de 18 anys que no tenen el títol de Graduat en Educació Secundària poden obtenir-lo seguint aquests estudis mitjançant la metodologia d'autoformació integrada

 

Tutorització

Cada estudiant compta amb l'ajuda d'un tutor o tutora que, des del principi, l'acompanya, l'aconsella i l'orienta sobre tots els aspectes de la seva formació.


Organització

Els ensenyaments corresponents al Graduat en Educació Secundària per a persones adultes s'organitzen al voltant de 3 àmbits de coneixement:

  • àmbit de la comunicació
  • àmbit social
  • àmbit científic tecnològic

Cada àmbit està dividit, per a facilitar-ne l'estudi, en diferents mòduls, que corresponen a una mitjana de 35 hores de dedicació i que es poden cursar en un trimestre.

Cada trimestre un estudiant sol estudiar cinc o sis mòduls.

 

Inici dels estudis

En començar els estudis hi ha una primera entrevista inicial amb el professorat del Centre a través de la qual s'elabora l'historial formatiu de cada persona i, si és el cas, convalidar alguns estudis.

També s'aconsella sobre la conveniència de realizar una Prova d'avaluació inicial que, en molts casos, permet acreditar uns coneixements no documentats.

D'aquesta manera, a través dels estudis realitzats anteriorment i dels resultats de la Prova d'avaluació inicial, es pot estalviar temps d'estudi.

Un cop l'estudiant té assignat el seu tutor o tutora aquest, a la vista dels estudis convalidats o acreditats, li elabora un itinerari formatiu que inclou els mòduls que haurà d'estudiar.

Aquest itinerari, com que pot allargar-se més d'un curs, es concreta cada trimestre en un Pla de treball on consten els mòduls que li recomana estudiar el seu tutor o tutora.


L'avaluació

L'avaluació del procés d'aprenentatge és contínua. Al llarg del trimestre, i a través del contacte de cada estudiant amb el seu tutor o el professorat i dels treballs que va realitzant i lliurant, es comprova el grau d'assoliment dels objectius de cada mòdul.

Al final de cada trimestre es fa la valoració de tot el treball realitzat i es veu si se supera o no cadascun dels mòduls que s'hagin estudiat.

A la vista dels mòduls superats el tutor elabora un nou Pla de treball pel proper trimestre fins a haver superat tots els que consten a l'itinerari formatiu.

Quan un estudiant ha superat tots els mòduls de què constava el seu itinerari formatiu obté el títol de Graduat en Educació Secundària.


Horaris dels grups

Grup
Horari
Graduat d'Educació Secundària I
dilluns, dimarts, dimecres, dijous (tarda)
Graduat d'Educació Secundària II
dilluns, dimats, dimecres, dijous (tarda)