XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 


Altres possibilitats didàctiques del Petit escriptor

M. Pilar Calvet Luisa Senante Eva de la Peña

El Petit Escriptor és una aplicació en CD-ROM que està a disposició dels centres, ja sigui com a dotació pròpia com en préstec, ja que també es troba als CRP.

És un producte d'aprenentatge fàcil que pràcticament no requereix coneixements informàtics i qualsevol usuari, després d'uns 30-40 minuts d'exploració, és capaç d'utilitzar-lo amb autonomia.

A partir d'un menú i d'una barra d'eines molt senzills, el programa permet escriure una narració acompanyada d'imatges i de sons d'entre els que hi ha en el programa. Per tant, integra en una sola eina:

 • Un processador de text, per al llenguatge escrit, on es pot variar el tipus i la mida de la font.
 • Un editor gràfic que, a partir d'una galeria d'escenaris, de personatges i d'objectes classificats per categories i en ordre alfabètic, permet la composició de les il·lustracions desitjades per l'usuari. Per això esdevé molt útil com a suport visual de qualsevol tasca.
 • Una biblioteca de sons que permet incorporar àudio a les creacions
 • Un sintetitzador de veu que permet "llegir" el text introduït. Està pensat per a la fonètica castellana i anglesa, la qual cosa dificulta l'aplicació als textos escrits en català.

El Petit Escriptor i es NEE

El Petit Escriptor ha estat concebut i utilitzat com un recurs per llegir, escriure, modificar, completar, il·lustrar... contes i relats. N’han estat usuaris aquells alumnes que havien accedit al llenguatge escrit.

Els professionals que treballem amb alumnes amb NEE, ens trobem amb dificultats afegides quan cal trobar imatges adients, integrar-les en una escena, per elaborar materials adaptats a les necessitats de cada alumne que requereix necessàriament suports visuals.

El Petit Escriptor facilita aquest treball i, des de la perspectiva que proposem esdevé una eina àgil i eficaç en la preparació i adaptació de materials. Combinant de forma adequada les prestacions del programa, és fàcil programar continguts de les diferents àrees curriculars. Les propostes que presentem permeten posar el programa a l’abast de gran part de l’alumnat amb NEE per treballar un ampli ventall de continguts curriculars.

També en poden gaudir alumnes afectats per greus problemes motrius, ja que el programa és compatible amb l’ús de teclat i ratolí virtuals accionats a través de qualsevol adaptació de l’accés a l’ordinador.

 

Les activitats Presentem un grup d’activitats pensades per treballar continguts de l’àrea de llengua referents a fonètica i fonologia. Aquest bloc d’activitats correspon a una part de les activitats presentades a la Jornada de Tecnologia, Diversitat  i NEE celebrada el passat 4 de setembre a la UAB.

Discriminació auditiva i anàlisi dels sons:

 • Sons produïts per animals.swd
 • Sons produïts pel cos.swd
 • Sons ambientals.swd Animals domèstics i de granja - Conte La caseta d'en Tomi.swd
 • Animals domèstics, de granja i sons ambientals–Conte La granja.swd
 • Igualació de sons produïts per animals – Onomatopeies.swd Rodolí – Onomatopeia.swd
 • Disc Aud Instruments musicals.swd Disc Aud Objectes sonors Igualació.swd Disc Aud objectes sonors Identificació.swd
 • Disc.Aud sons ambient.context.swd

Memòria auditiva:

 • Un so.swd Seqüències de dos sons.swd
 • Seqüències de tres sons.swd

L'articulació dels fonemes:

 • Embarbussament  F.swd Embarbussament  S.swd
 • Embarbussament  Z, TZ.swd
 • Cançó Peix, peixet.swd Avaluació.swd

Oposicions fonològiques:

 • Fonemes vocàlics.swd

Les activitast

Les activitats es poden descarregar d’internet  a la XTEC ( http:\\www.xtec.es\dnee\) i s’instal·len a la carpeta C:\PRG_EDUC\PETIT ESCRIPTOR

Per utilitzar-les cal engegar el programa con si es volgués crear un conte nou i en el menú Archivo | Abrir carregar els exercicis que vulguem treballar.

Totes les activitats segueixen una mateixa estructura de presentació:

 1. La portada amb el títol de l’activitat i els continguts que es treballen.
 2. La programació de l’activitat, amb continguts / objectius.
 3. Un seguit de pàgines d’activitats d’ensenyament / aprenentatge.
 4. Activitats d’avaluació.

Alguns dels exercicis proposen modificar les pantalles, esborrant elements o reordenant-los i en finalitzar la sessió no s’ha de guardar el document modificat.

El Petit Escriptor, a diferència d’altres programes, no aporta la correcció automàtica de l’exercici,  el seu principal avantatge és la facilitat en preparar material i les diferents possibilitats de treballar-lo amb l’alumnat.

Conclusions

Aquest grup d’activitats és una petita mostra de les possibilitats que ens brinda El Petit Escriptor. En definitiva, s’ha intentat optimitzar l’ús del programa, aprofitant la seva senzillesa, agilitat  i riquesa gràfica. Esperem que serveixi com a exemple i estímul per millorar la nostra tasca educativa.