XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 
 

27-feb-04

ProfeMaTIC: una ajuda pel professor de matemàtiques

profematic.exe Introducció

El ProfeMaTIC és un programa que permet al professorat generar activitats matemàtiques de manera automàtica aprofitant els avantatges de les TIC.

L’objectiu es alliberar el professorat dels aspectes mecànics de la preparació de materials perquè pugui disposar de temps per a aspectes de major interès educatiu. Això ens interessa per a l’atenció a la diversitat i les necessitats educatives especials, on cal preparar contínuament materials personalitzats

L’estratègia de ProfeMaTIC consisteix a utilitzar entorns oberts com el Clic o la web on es poden crear materials o exercicis i combinar uns models d’activitats amb dades generades a l’atzar pel programa.

El resultat són uns exercicis creats automàticament que segueixen l’estructura del model i que, si cal, es poden editar dins l’entorn obert i modificar-los manualment.

En aquesta primera versió, s’han inclòs diferents col·leccions de problemes d’aritmètica de primària, que en un futur es podran ampliar amb més problemes, activitats i continguts.

Instal·lació i primers passos

El ProfeMaTIC és una programa desenvolupat amb l’Access 97, que funciona  amb l’Access 2000 i segurament amb l’Access XP.

Per aquest motiu, s’ha d’instal·lar en un ordinador que disposi del Windows 95 o l’Access 97 i versions posteriors.

Si l’ordinador té instal·lat el Clic i la resta d’entorns oberts, els exercicis creats s’engegaran automàticament.

Instal·lació

La instal·lació del programa és molt senzilla, ja que de forma automàtica:

 • Copia el ProfeMaTIC a la carpeta C:\PRG_EDUC\ de l’ordinador.
 • Copia els models dels exercicis.
 • Crea una drecera a l’escriptori  i una carpeta al menú Inici | Programes amb les dreceres per engegar el programa i altres utilitats.

Hi ha una opció d’instal·lació personalitzada que permet seleccionar on s’instal·len els fitxers.

Primers passos

El ProfeMaTIC s’engega amb la drecera que hi ha a l’escriptori o al menú d’inici. Igualment, es pot engegar executant el fitxer profematic.mdb.

Recordeu que el programa està fet amb l’Access i que quan hi treballeu amb podeu utilitzar les tecles, els menús, les estratègies i les utilitats pròpies de l’Access.

En aquesta primera versió, la pantalla principal del ProfeMaTIC ofereix enllaços directes a totes les prestacions del programa:

 • Seleccionar col·lecció d’exercicis per triar la col·lecció de  problemes.
 • Redactar problemes  per afegir nous problemes a la col·lecció.
 • Seleccionar problemes per indicar quins dels problemes s’utilitzaran  per als exercicis.
 • Imprimir problemes, que és un formulari d’Access per veure i imprimir els problemes.
 • Exportar fitxers PRO, que grava els problemes seleccionats en un fitxer PRO que es pot utilitzar amb les Adaptacions Word x Mates o la calculadora CalcWav.
 • Word, que obre un document del Word amb els problemes. Es tracta d’un document estàndard que es  pot modificar, guardar, imprimir...
 • Clic, que crea unes activitats Clic personalitzant el paquet Problemes de Càlcul Mental (calculcm.pcc) de José Ruiz (jruiz126@pie.xtec).
 • Web, que crea una col·lecció de pàgines web, una per problema, que es poden resoldre a l’ordinador o enviar-les a Internet com a quadern d’exercicis en línia.
 • Sortir, per tancar l’aplicació.

Esquema de funcionament

Esquema de funcionament Profematic

El sistema es basa en diferents col·leccions d’exercicis o problemes classificats per autors, temes...

L’usuari activa una d’aquestes col·leccions on pot afegir, modificar i seleccionar els problemes que vol incloure en els exercicis que prepara.

Els problemes seleccionats es combinen amb els models d’activitats i es generen nous fitxers amb els exercicis.

La forma més productiva d’utilitzar el ProfeMaTIC és seleccionar problemes i crear  els fitxers d’exercicis, però també podeu:

 • Afegir i modificar els problemes a la base de dades.
 • Modificar els models d’activitat.

Opció Seleccionar problemes

Una de les opcions del menú del ProfeMaTIC permet seleccionar quins problemes de la col·lecció es volen incloure en els exercicis. 

Aquesta opció porta a un formulari que mostra l’enunciat del problema i un exemple i botons per incloure’l o treure’l de la selecció. Cal tenir present, però, que se selecciona l’enunciat que genera el problema i no el text del problema concret que es mostra com a exemple.

En aquest formulari, l’enunciat, fórmula i dibuix es poden consultar, però no modificar. Podeu aplicar filtres, caselles d’aquest formulari, per seleccionar uns problemes amb determinades característiques.

El Selector de registres, situat al peu del formulari, possibilita anar al registre següent, l’anterior, al primer, al darrer o bé a un registre determinat si teclegeu un nombre concret.

Seleccionar Problemes

Redacció dels problemes

El ProfeMaTIC inclou un formulari per afegir o modificar els problemes de la base de dades seleccionada.

Aquest formulari té caselles per modificar l’enunciat d’un problema, la fórmula que calcula la solució, o afegir un dibuix que servirà d’il·lustració en alguns exercicis.

Cal tenir present que l’Access enregistra les dades als fitxers de forma automàtica, per tant, les rectificacions que feu en qualsevol enunciat modificaran automàticament la base de dades. Això sí, podreu desfer les últimes modificacions amb CTRL + Z o amb el menú Edición | Deshacer.

Redactar enunciats

Les dades bàsiques d’un problema són l’enunciat i la fórmula que calcula la solució.

Els enunciats combinen textos, llistes i variables, que una vegada processats generen exercicis o problemes diferents.

 • Els textos són constants que apareixen igual en tots els exercicis o problemes.
 • Les llistes contenen textos alternatius que en cada problema prendran un valor a l’atzar.
 • Les variables s’identifiquen per un nom que comença per @ seguit d’una llista la primera vegada que apareix la variable, per exemple @hora[matí, tarda, nit], o amb claus buides o sense res la resta, per exemple @hora[] o @hora. El seu valor es calcula per cada  problema i genera la variabilitat de les dades.

Així, el problema 

Un senyor compra  @KG[4,10] kg de patates a  0,60 euros els kg. Què costaran els @KG kg de patates?

Un cop calculat es podria convertirà en:

Un senyor compra 5 kg de patates a  0,60 euros el kg. Què costaran els 5 de patates?

Les variables i les llistes poden ser:

 • De text : cada vegada s’escull un valor de la llista.

  Per exemple:  @coses [pa, carn, sopa, peix] @coses de vegades serà carn, altres  sopa, altres pa, altres peix

 •   Numèriques amb dos números: retorna un valor comprès entre aquests. 

  Per exemple: @KG[4.00 ,10.00] pot retornar valors com  5.01, 6.38 o 9.23

 • Numèriques amb tres números: en retorna un dels de la llista.

  Per exemple: @KG[4.00 , 8.00, 10.00] els valors només seran  4.00 , 8.00 o bé 10.00

La fórmula

És l’expressió que permet calcular el resultat del problema. A la fórmula hi podem incloure variables, números, operacions i les unitats separades per espais.

Per exemple:

@preu * @kg @coses

El programa assigna valors a les variables i en calcula el resultat.

En el formulari de Redactar problemes:

 • L’opció Test mostra com seran els problemes calculats.
 • Abans de canviar de registre el programa comprova  si la sintaxi del problema es correcta.
 • El selector del registre, a mà esquerra, permet seleccionar i esborrar el problema.
 • La tecla ESC anul·la les últimes accions i permet sortir del registre sense acabar-lo.

Els exercicis creats

Els exercicis es creen a partir dels models que es combinen amb les dades calculades a partir dels enunciats.

Així, les activitats Clic són totes semblants, amb les característiques del model,  però amb textos i quantitats diferents.

Algunes fitxers dels exercicis es copien dels models sense modificar. En les activitats Clic, per exemple, la portada i la primera activitat sempre és igual.

Altres fitxers contenen codis, normalment en la forma #codi# o @ que se substitueixen  per les paraules o xifres calculades.

Els models es poden modificar sempre que no es canviï el nom dels fitxers ni els codis que s’han de substituir.

Imprimir problemes

És un formulari de l’Access que serveix per veure i imprimir els problemes. Els problemes són diferents cada vegada, no es poden modificar i no queden enregistrats enlloc.

Podeu passar aquest formulari al Word amb el menú Herramientas | Vínculos con Office | Publicar en MsWord o fent clic a la icona corresponent.

Word

El Word obre un document de text amb els problemes. Aquest document Word és estàndard  i el podeu modificar, guardar, imprimir... Si no es guarda, no queda cap còpia del fitxer dins l’ordinador.

Clic

Prepara un paquet d’activitats Clic personalitzant el paquet Problemes de Càlcul Mental (calculcm.pcc) de José Ruiz (jruiz126@xtec.es).

Cada vegada es crea una nova carpeta amb el nom CRPM00n que conté totes les dades del paquet d’activitats.

La carpeta de l’exercici es crea dins la carpeta del Clic, si està instal·lat, o bé a la mateixa carpeta del ProfeMaTIC.

Aquestes activitats es poden editar, modificar i compactar com les altres activitats Clic. També es poden utilitzar diverses vegades i copiar en un disquet perquè els alumnes se les emportin a classe o a casa.

De tant en tant, és convenient revisar i esborrar les carpetes d’activitats que no es fan servir.

Fitxers PRO

Els fitxers *.PRO són un format de fitxers de problemes compatible amb les Adaptacions Word x Mates o la calculadora CalcWav.

En prémer aquesta opció, el ProfeMaTIC demana un nom per al fitxer de problemes. El fitxer *.PRO s’enregistra junt amb altres fitxers de les Adaptacions Mates, si estan instal·lades, o bé a la carpeta del ProfeMaTIC.

Els fitxers *.PRO no contenen els problemes, sinó els enunciats que les Adaptacions Mates o CalcWav convertiran en problemes. Des d’aquest punt de vista, el ProfeMaTIC es pot utilitzar com a editor d’exercicis per a aquests programes.

Web

El ProfeMaTIC crea una col·lecció de pàgines web, una per problema, per resoldre a l’ordinador o a la web com a paquet d’exercicis en línia.

Els exercicis web es guarden en carpetes anomenades WEB00n dins la carpeta del ProfeMaTIC.

El model de les pàgines web s’anomena PROBLEMA.HTM i es pot modificar sempre que es respectin les parts essencials. Igualment, les pàgines creades es poden editar i modificar.

Manteniment

La facilitat de crear exercicis amb aquest programa fa que amb el temps l’ordinador s’ompli d’exercicis que no es fan servir. Per aquest motiu, és convenient revisar l’ordinador de tant en tant i eliminar les carpetes inútils.

L’estructura oberta del ProfeMaTIC fa previsible noves versions i prestacions que estaran disponibles a l’adreça

http://www.xtec.net/dnee/profematic/.

En aquesta adreça, també trobareu la manera d’enviar les vostres aportacions i suggeriments.

Junt a les dreceres del ProfeMaTIC trobareu l’accés a una pàgina web que des d’Internet actualitza automàticament el programa.