XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 
 

26-abril-2004

Activitats de comprensió i expressió oral i escrita a partir de contes

Montserrat Vila i Rosa Vilardell.
SEDEC. Curs 2002-
2003

Us presentem una col·lecció de materials multimèdia desenvolupats amb el Clic, l’Infograf  i el PowerPoint i pensats per treballar l’expressió oral i escrita. Tot i que formen part d’una mateixa proposta, cada material ha tingut la seva pròpia gènesi i forma de difusió, però els podeu trobar recollits a l’adreça web

http://www.xtec.net/dnee/satieee/0304/sessio4/sedec.htm

Per què contes i per què amb suport informàtic

Proposem activitats a partir de contes, ja que aquestes narracions interessen als nens i els les podem explicar diverses vegades i repetir les activitats que hi fan referència. 

L’ordinador facilita que els alumnes puguin treballar de forma autònoma i al mateix temps la interacció els motiva i la seva resposta immediata afavoreix el manteniment de l’atenció i la constància en el treball.

el contse s'ha espatllat

 L’ordinador és una que eina facilita l’escriptura ja que té configurat un traç i una presentació (marges, ratlles rectes...) correctes, i si l’alumne/a ho necessita, permet adaptar els teclats i afegir-hi altres ajudes tècniques per escriure.

Elecció de les narracions

Les narracions que s’han escollit tenen una estructura cíclica (en la qual una acció es repeteix diverses vegades) perquè d’aquesta manera facilita als nens petits i als  alumnes amb dificultats d’aprenentatge fer anticipacions del contingut i millorar la comprensió del conte.

El cargolEl cargol i l’herbeta de poliol

El cargol té mal de panxa i vol arrencar una herba de poliol per menjar-se-la, però no pot. Arriben diversos animals que l’ajuden a estirar, però tampoc no se’n surten. Finalment, són tants animals estirant que poden arrencar l’herba i el cargol se la pot menjar.

El cargol és un conte tradicional català que es pot trobar al Costumari Català de Joan Amades. La versió que presentem és una adaptació: se n’ha simplificat el llenguatge i s’ha reduït el nombre de personatges.

El cotse s'ha espatllatEl cotxe s’ha espatllat

Un noi condueix un cotxe i té una avaria, no arrenca. Arriben diverses persones que l’ajuden a empènyer, però tampoc se’n surten. Finalment són tantes persones empenyent que el cotxe s’engega.

A partir de l’estructura del cargol es va crear aquesta narració dirigida als alumnes més grans posant-hi uns personatges i una situació realista. Aquest alumnat, tot i que els contes tinguin un nivell baix i que l’estructura i el lèxic siguin adients pel tema, no sempre consideren aquests contes interessants.

nuvols.exeQuin gust tenen els núvols?

Els animals de la selva  volen saber de què tenen gust els núvols i tots creuen que tenen un gust diferent. Es van enfilant un damunt de l’altre fins que arriben a agafar-ne un bocí. Quan els tasten, els animals troben que els núvols tenen el gust que cadascú s’havia imaginat.

Aquest conte és una versió lliure de De què té gust la lluna?, de Michael Grejniec. Com els anteriors, té una estructura cíclica, i en aquest cas l’argument permet introduir altres temes indirectament relacionats com són el menjar i els colors.

Quin gust tenen els núvols?

 peixpet.exeEl peix petit

El peix espasa es vol menjar el peix petit i aquest demana ajuda a altres peixos petits. Tots els peixos petits es posen junts i fan fugir el peix espasa, perquè es pensa que és un peix més gros que ell.

Es tracta d’una versió simplificada del conte Neda que neda, de Leo Leoni, i dóna peu a tractar altres temes com les mides i els colors.

Les activitats dels contes amb l’ordinador

No tots els contes que presentem tenen la mateixa estructura ni les mateixes activitats. El que els dóna coherència és l’objectiu de les propostes educatives i que  tots ells tenen una paquet d’activitats Clic equivalent però no igual. A més a més, El cargol i El cotxe tenen una versió amb l’Infograf, mentre que el darrer, El peix petit, té una versió amb el PowerPoint.

La forma d’utilitzar aquest material varia segons els objectius que es volen treballar amb els alumnes. En aquesta activitat no cal que els alumnes facin totes les activitats ni que segueixin un ordre determinat, tot i que n’hi ha algunes que han de ser presentades en un ordre concret, ja que depenen les unes de les altres.

Al final trobareu un quadre resum amb les activitats i les orientacions pertinents.

ClicActivitats Clic de llengua oral

Els paquets clic s’inicien amb una portada amb el títol del conte i un menú per accedir a les diferents activitats

Les activitats de llengua oral s’agrupen en tres blocs:

 • Activitats de comprensió oral del conte..
El peix espassa és volia menjar al peixpetit
 • Activitats que incideixen en el nom dels personatges i els elements de la narració (que podrien servir per iniciar una conversa)
 • Activitats que sorgeixen a partir del conte, però que no hi estan directament relacionades.

Activitats de comprensió oral

Caldria presentar-les en l’ordre indicat:

 • Mira només és a Els núvols. Permet l’activació de coneixements previs. L’alumne/a recorda o reconeix alguns aliments que després sortiran a la narració. Aquest coneixement l’ajudarà a comprendre la història que sentirà a continuació. El seu desconeixement pot dificultar la comprensió de la història. En els altres contes es podria fer una predicció del contingut del conte i una activació de coneixements previs a partir de la primera pantalla.
 • Conte presenta una audició del conte acompanyada d'imatges que ajudaran l’alumne/a a comprendre amb més facilitat la narració. És el nucli a partir del qual sorgeixen la resta d'activitats.
 • Continua és una activitat que consisteix a sentir el conte que s’interromp amb una pantalla en la qual hi ha tots els personatges i l’alumne/a ha de dir quin ve a continuació. Aquesta activitat  incideix sobre la capacitat d’anticipar per part dels alumnes, tot i que, en aquest cas, molt basada en el record.
 • Ordena és una activitat que també incideix en el record de la narració i una situació molt adequada per treballar l’expressió oral dels alumnes. Per fer-la adequadament és necessari que l’alumne/a interpreti i analitzi les imatges correctament.

Activitats a partir del nom dels personatges

 • Cançons: en el conte del cargol i el del peix l’alumne/a tria l’animal i sent una cançó que hi fa referència.
 • Memori: memori 1 El cargol i El cotxe. L’alumne/a ha d’aparellar les imatges iguals. Pot servir per incidir en l’expressió oral, ja sigui sobre els personatges del conte o sobre la resolució de l’activitat en si.
 • Elimina: a Núvols i a Cotxe és una activitat que demana a l’alumne/a que exclogui el personatge que no pertany a la història que ha escoltat. L'exclusió implica simultàniament el record de tots els personatges del conte i la negació; ambdues accions requereixen un grau d'abstracció considerable. És per això que diem que és una de les activitats més complexes. Igual que l'activitat anterior, l'Elimina pot ser utilitzat per introduir el tema dels animals i és una situació molt adequada per incidir en l’expressió de l’alumnat.
 • Peixos: a Peix petit va més enllà. Es demana a l’alumne/a que inicialment identifiqui quins dels animals que hi ha a la pantalla són peixos i a continuació passar a reconèixer el protagonista de la història entre altres peixos.
 • El Quinto, l’Associa i el Memori (Memori 2 en el cas del Cargol i Cotxe)  són activitats que incideixen en el nom dels personatges. Poden ser d’utilitat en el cas que, tot i haver fet les activitats anteriors, l’alumne/a encara no recordi el nom dels personatges o bé en el cas que es vulgui proposar un treball més autònom als alumnes.

S’hi inicia la presentació escrita dels noms dels animals, per tant, tot i que es plantegen com a optatives des del  punt de vista de la llengua oral, són el punt d’inici de les activitats de la llengua escrita.

Activitats que tracten temes introduïts a partir del conte més enllà del conte pròpiament dit

 • Frases 1 planteja diferents frases orals en les quals hi ha adverbis o locucions de lloc (damunt, a sota, darrere...) i l’alumne/a ha de respondre si són veritat o no. Per tant, tot i que està basada en les imatges del conte, posa més l’accent en la comprensió de la situació que en la comprensió de la narració.
 • Colors fa incidència en el nom dels colors i en la construcció de frases correctes. Els alumnes han de relacionar diferents aliments amb el seu color i com a reforç se sent una frase que ho explica; es pot demanar a l’alumne/a que ho repeteixi o bé eliminar la veu i que sigui ell qui les digui.  Per tant, són activitats que incideixen en la comprensió i l’expressió oral més enllà del text del conte.
activitat clic Mides
 • Mides és una activitat similar a Colors: l’alumne/a relaciona un animal amb la seva mida (gros o petit) i se sent una frase  que ho explica.
 • Cases demana a l’alumne/a que relacioni la imatge d’un animal amb la seva silueta. És una activitat molt perceptiva i que ens permet dialogar amb l’alumnat.

Les activitats de llengua escrita en els paquets Clic

Són activitats en què apareix el text escrit i estan relacionades amb les diferents etapes d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Van des de les etapes molt inicials, en què es familiaritza l’alumne/a amb l’escrit, fins a l’estructuració de frases i la comprensió de textos. 

En els paquets Clic aquestes activitats són:

 • Quinto, peixos en Peix petit. L’alumne/a ha de llegir la paraula i fer clic a la imatge corresponent. Les paraules apareixen substituint les imatges que l'alumne/a ha encertat. Fa incidència en les propietats que té la llengua de substituir els objectes i de ser representada gràficament.
 • Memori, en El cotxe i en El cargol és el Memori 2, i Associa. L'alumne/a ha de relacionar les paraules que són iguals, per tant la seva atenció va dirigida als aspectes formals de la paraula (llargada, forma d'algunes lletres...).

Activitat Clic Associa

Aquestes tres activitats són adequades als primers nivells d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, ja que per solucionar-les només cal fer una lectura global, per bé que també s’hi pot realitzar una descodificació.

 • Síl·labes i Lletres. L'alumne/a ha d'ordenar els fragments fins a confegir la paraula que representa el nom de l'animal situat com a fons de l’activitat. L'objectiu d'aquesta activitat és que es prengui consciència que la seqüència de les lletres que formen una paraula és fixa. En aquest cas, també s'incideix en l'aspecte formal de les paraules i l'objectiu és que l'alumne/a en fixi una imatge mental.
 • Activitat Clic Lletres
 •   Llegir. Aquesta és una activitat que es pot resoldre per dues vies: descodificant-la o per memòria visual, ja que el nombre de paraules amb què es treballa és molt petit i ja s'ha vist prèviament en diverses activitats. Cal presentar-la a continuació de Síl·labes i Lletres.

  En el cas d’Els núvols, hi ha dues activitats de lectura: a Llegir 1 es tracta de relacionar els noms dels personatges amb els dibuixos i a Llegir 2 es tracta de clicar al nom que senten.

 • Escriure 1 és un dictat diferit, és a dir, l'alumne/a ha d'escriure les paraules després d'haver-les vist i sentit. El plantejament d'aquesta activitat permet que els alumnes puguin tornar a la pantalla anterior i mirar i sentir la paraula amb la qual estan treballant. Igual que en les activitats de Síl·labes  i Lletres, l'objectiu és que l'alumne/a faci una imatge mental de cada paraula i les pugui escriure i llegir autònomament.
 • Dictat  ha de ser l’activitat següent i l'alumne/a té cada cop menys suport. En el dictat es veu la imatge i se sent la paraula i s’ha d’escriure el text.
 • Escriure 2 ha de ser l’activitat d'escriptura de paraules presentada en darrer lloc, ja que només es presenten les imatges de les paraules que s’han d'escriure.

  En algunes de les activitats anteriors es presenten les paraules aïllades i en altres acompanyades per l'article (dictat, escriure 1 i escriure 2), ja que als alumnes amb dificultats d'aprenentatge els costa l'ús dels articles.

 • Frases 1, només a Núvols. Activitats de lectura i d'escriptura de frases en les quals l'alumne/a ha d'ordenar una frase breu, de tres elements, relacionada amb el conte. Com que aquesta ordenació pot ser feta per assaig i error, diem que és l'activitat de lectura i escriptura de frases més simple. A més, l’alumne/a sent la frase tant a l’inici de l’activitat com en finalitzar-la.
 • Comparacions, només a Núvols. Activitat d'ordenació de frases amb cinc elements que duen implícita una comparació. Cal que prèviament els alumnes hagin fet l'activitat Colors, ja que totes les comparacions hi fan referència. L’objectiu d’aquesta activitat és tant l’aprenentatge de la lectoescriptura com la realització de frases més extenses i completes.
 • Frases 3. Els alumnes parteixen d’unes frases, en què algunes paraules estan representades per imatges i les han de reescriure. L'alumne/a no té cap model de les paraules representades per imatges, tot i que algunes han sortit en activitats anteriors. Per anar més enllà en el context d'escriptura de frases, es podria proposar la substitució de paraules d’una frase per altres paraules o que els alumnes escriguin allò que els suggereix una imatge.

InfografActivitats amb l’Infograf

A l’Infograf s’hi poden trobar altres activitats que permeten que l’alumne/a obtingui informació o bé li demanen una resposta que demostri la seva comprensió.

L'Infograf és un sistema gràfic de documentació que segueix el model dels diccionaris visuals i dels llibres d'imatges aportant, però, prestacions multimèdia.

Cada pantalla és la pàgina d'una història on, a la imatge sensible, s'han declarat uns objectes, o zones calentes, que contenen diferents informacions. El sistema porta un editor que permet modificar les pàgines de les històries i crear-ne de noves.

Portada Infograf

Amb aquestes informacions, el programa proposa tres tipus d'activitats:

 • Explorar la pàgina: clicant als objectes, aquests ens mostren les informacions
 • Triar: donat un objecte de la pantalla, cal triar entre tres informacions la que es correspon amb l'objecte senyalat
 • Identificar a partir d'una informació: cal identificar a quin objecte de la pantalla pertany.

 

 

El programa Infograf es troba al CD Sinera o a l’adreça web

http://www.xtec.net/cgi/programari_educatiu?REG=infogra

Els contes que tenen versió Infograf són:

 • El cargol i l’herbeta de poliol

Activitat Infograf Assenayla

L’alumne/a, a part d’escoltar el conte, pot explorar els personatges i veure la forma escrita i oral del nom i fotografies. A més, de tant en tant, la seqüència de la història queda interrompuda per la demanda oral o bé amb imatges que assenyali alguns dels personatges.

 • El cotxe s’ha espatllat

Activitat Infograf TriaActivitat Infograf Explora

A part d’escoltar la història, l’alumne/a pot explorar els personatges i objectes de les escenes. Tot el lèxic que intervé està representat en forma de:

 •  text
 • fotografia
 • àudio
 • símbols SP
 • llenguatge de signes catalans

L’alumne/a pot treballar els noms dels personatges i dels elements de la làmina en els diferents codis i formes. Aquesta reiteració pot millorar la comprensió.

Hi ha una segona versió d’aquesta història que intercala pantalles amb imatge i pantalles amb text llegit, que permet plantejar una lectura guiada. Les lectures guiades serveixen per afavorir la lectura comprensiva i posar a l’abast de l’alumne/a estratègies de comprensió: fer hipòtesi, recapitular... En aquest cas, les diferents estratègies no estan plantejades explícitament i és el propi ensenyant el que les ha de proposar quan realitzi l’activitat amb els alumnes.

LLENGUA ORAL

EL CARGOL

EL COTXE

QUIN GUST
TENEN ELS NÚVOLS?

EL PEIX PETIT

Infograf

Conte (talls per  identificar els personatges)

X

     

Conte (nom  i fotografíes dels elements)

 

X

   

Clic

Mira (clicar a una imatge i sentir-ne el nom)

   

X

 

Conte (audició del conte amb imatges)

X

X

X

X

Continua (clicar al personatge que ve a continuació)

X

X

X

 

Ordena (ordenar tres vinyetes )

X

X

X

X

Elimina (el personatge que no pertany al conte)

 

X

X

 

Cançons (relacionades amb els personatges)

X

   

X

Quinto (clicar al personatge que se li demana)

X

X

X

 

Memori (1)  ( imatges)

X

X

X

X

Associa (relacionar personatges iguals)

X

X

X

 

Frases 1 (dir si és vertadera o falsa)

   

X

X

Colors (relacionar imatge-color)

   

X

X

Puzle

     

X

Peixos (identificar els peixos)

     

X

Menjars (relacionar aliments i animals)

     

X

Cases (relacionar amb siluetes i hàbitats)

     

X

 

LLENGUA ESCRITA

EL CARGOL

EL COTXE

QUIN GUST
TENEN ELS NÚVOLS?

EL PEIX PETIT

Infograf

Conte  (apareix el nom del personatge escrit)

X

     

Conte (informació escrita sobre el nom dels elements SPC, LSC)

 

X

   

Conte (text escrit amb veu)

 

X

   

Clic

Quinto (apareix el nom)

X

X

X

 

Associa (relacionar els noms iguals)

 

X

X

 

Memori (2) (relacionar els noms iguals)

X

X

X

 

Síl·labes (ordenar-les)

X

X

X

 

Lletres (ordenar-les)

X

X

X

 

Nom (relacionar nom i imatge)

     

X

Llegir (1) (relacionar nom i imatge)

X

X

X

X

Llegir 2 (clicar al nom que sent)

   

X

 

Escriure 1 (dictat diferit)

X

X

X

 

Dictat

X

X

X

 

Escriure 2 (escriure el nom)

X

X

X

 

Frases 2 (ordenar frases)

   

X

 

Comparacions (ordenar frases)

   

X

 

Frases 3 (escriure substituint imatges per text)

   

X