XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
XTEC
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 
 

26-abril-2004

recerca_feina.exe Suport de les TIC al coneixement de la recerca de feina o del món laboral en general

DGMPAJJ

Introducció

Durant curs 1998-1999 els centres educatius de la Direcció General de Mesures  Penals Alternatives i Justícia Juvenil van  iniciar un treball conjunt d’intercentres per definir com s’havien de plantejar la informàtica educativa (IE) amb els joves que s’atenen.

El resultat obtingut va ser un document inicial (Orientacions per a l’aplicació de la informàtica educativa als centres de la DGMPAJJ)), en el qual s’explicita com entenen la IE en el context d’uns centres que han d’encarar tots els esforços vers la reinserció social dels joves.

En el curs 1999-2000 es va continuar el treball que es va concretar fins a l’elaboració de materials didàctics de suport l’ensenyament de les TIC ajustada a les necessitats formatives d’aquests joves.

Es va partir d’una classificació genèrica de les necessitats formatives dels joves atenent a l‘edat i a la formació que han de rebre per augmentar les possibilitats de reinserció. Per tant, s’han elaborat materials didàctics per a joves analfabets, joves que fan l’ESO i joves que són majors de 16 anys i es preparen per al món laboral.

En el procés de treball es va veure també la necessitat de crear una programació específica per ensenyar l’ús de l’ordinador i es van compondre activitats d’iniciació que poden fer tots els joves i poden servir per introduir-los en el coneixement de la màquina.

La riquesa de tot el conjunt de materials és fruit d’un procés de treball efectuat per diferents professionals (mestres, mestres de taller i educadors) dels centres educatius de la DGMPAJJ. Les reunions i hores dedicades han servit per posar en comú el coneixement viu que aquests professionals van generant dia a dia al costat dels joves que atenen i han servit per crear uns dossiers d’activitats en CD i suport paper.

Com podreu veure, la utilització d’aquest materials va més enllà de la proposta i mitjançant noves idees, adaptacions o recreacions es poden adaptar a les necessitats educatives de cada jove i a la contínua innovació tecnològica. En aquest sentit, s’ha d’entendre que són dossiers oberts que poden anar-se modificant i ampliant per part de cada centre.

Quadre general: resum de la programació de cada grup

A través de la IE es pretén reforçar els aprenentatges propis de cada grup formatiu, prioritzar uns objectius clau i especificar una manera de fer. Al quadre següent ho sintetitzem, concretant també els blocs o apartats en què s’agrupen les activitats de cada dossier.

Analfabets

Joves que fan l’ESO

Joves majors
de 16 anys

Tipologia

Joves del país que són analfabets i neolectors.

Joves estrangers que estan a la nostra comunitat autònoma i no coneixen ni el castellà ni el català.

Joves que fan l’educació secundària obligatòria (14-18 anys), no són analfabets ni neolectors i saben el català o castellà.

Joves que per edat no estan dins l’ensenyament obligatori i es preparen per a proves lliures i/o per accedir al món laboral.

Què es pretén

Que el jove reforci l’aprenentatge de la lectoescriptura i d’una nova llengua (castellà i/o català).

Que el jove assoleixi i integri els continguts de les àrees curriculars.

Que el jove aprengui a manejar o a tractar informació necessària per a l’estudi i per a la recerca de feina.

Què s’ensenya

Continguts bàsics d’informàtica educativa

L’ús bàsic de l’ordinador com a instrument per a l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Maneig de diferents programes informàtics.

Continguts de l’àrea de socials, naturals i tecnologia, principalment.

Continguts bàsics comuns als tallers (mesures, tant per cent...).

Continguts relacionats amb la recerca de feina (currículum...).

Tècniques d’estudi per a l’autoaprenentatge (resums...).

Com

Atenent al procés d’aprenentatge de la lectoescriptura i utilitzant la combinació del mètode analític i global.

A partir de temes o centres d’interès que globalitzen continguts de diferents àrees.

A partir d’activitats funcionals (documents d’ús necessari per  obtenir informació i per a la recerca de feina).

Dossier

Activitats

Exemple

Programació específica per a l’ús de l’ordinador

Bloc 1: lletres

Bloc 2: síl·labes

Bloc 3: paraules

Bloc 4: frase

Bloc 5: text

Programa de dibuix per punts

Programa de dibuix per vectors

Processador de textos I

Processador de textos II

Programa de presentacions

Bloc 1: suport als tallers

Bloc 2: orientació formativa i/o laboral

Bloc 3: proves lliures i reforç d’àrees

El plantejament de les activitats pot abastar tres opcions: guiada, lliure o mixta, segons el nivell d’autonomia del jove davant l’ordinador. El professional ha de plantejar la més idònia.

Presentació del dossier d’activitats

Aquest dossier és una de les parts de les activitats preparades per als joves de més de 16 anys.

Proposa un conjunt d’activitats que fan referència a l’orientació laboral i a la recerca d’informació. Poden millorar els recursos de l’alumne/a per a la recerca de feina i incidir en la seva visió del món laboral

.Anunci de feina

És a dir, es tracta de dotar els nostres alumnes dels coneixements bàsics que necessiten per començar  a introduir-se en el món laboral.

Molts d’aquest continguts que es treballen a l’aula d’informàtica són complementaris a altres que el jove pot haver treballat en altres espais dels centres, com és mitjançant el Curs de formació ocupacional que donen les Gestores Ocupacionals, o bé mitjançant el crèdit de serveis comunitaris que es fa a l’aula escolar.

Per aclarir al màxim cada contingut i no despistar l’alumne/a, el contingut de les diferents fitxes que es presenten a continuació segueix un model únic que ha ser consensuat prèviament entre els diferents professionals del centre.

Els fitxers són models de document que els joves han de copiar i completar però adaptant-los a les seves situacions o interessos personals.

Les activitats que es presenten fan referència bàsicament a dos grans apartats:

Formació laboral Es presenta un exemple de les activitats següents:

 • Carta de presentació.
 • Currículum.
 • Cursos de formació ocupacional.
 • Esquema a seguir en una conversa telefònica per demanar informació sobre un anunci de treball.
 • Abreviatures més comunes referides al món laboral.
 • Aspectes que s’han de tenir en compte en una entrevista de treball.
 • Despeses del cap de setmana.
 • Com administrar el primer sou.
 • Coneixement de les despeses d’una casa.
 • Elaboració d’un llistat dels oficis que coneix l’alumne/a.
 • Elaboració d’anuncis.
 • Coneixement de professions que requereixen estudis universitaris.

Anunci Pintor

Recerca d’informació Es presenten les activitats següents:

 • Orientació vocacional de l’alumne/a. Se situa l’alumne/a en el nivell escolar en què es troba i se l’informa del ventall de possibilitats que té segons aquest nivell i l’edat.
 • Recerca d’oficis a les Pàgines Grogues.
 • Informació dels diferents ensenyaments no reglats.

Per a la realització de les diferents activitats, l’alumne/a ha de conèixer certs continguts informàtics que fan referència a la utilització de l’ordinador amb nivell d’usuari.

Les diferents activitats estan confeccionades dins l’entorn Windows 98 i amb un processador de textos  (WordPro), la utilització d’imatges (Corel Draw), el CD-ROM Sinera del Departament d’Ensenyament (Programa d’Informàtica Educativa) i la utilització d’Internet.