XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

14 - Març- 05

Les WebQuests com a Recurs per a la Diversitat i les NEE

Maria del Mar Lluelles Perera IES CAPARRELLA de Lleida

Concepte de webquest

Les Webquest es podem definir com una unitat didàctica realitzada amb un nou format que utilitza internet com un mitjà pedagògic per tal d'iniciar als seus destinataris (professorat, alumnat, etc.) en tasques d'investigació i en el treball col·laboratiu.

Segons Bernie Dodge1, professor de tecnologia educativa a la Universitat Estatal de San Diego i creador de les webquest, aquestes són "una activitat basada en una recerca guiada on la informació amb la qual els alumnes interactuen procedeix parcialment o totalment de recursos a Internet"2.

La finalitat de les webquest pot ser molt diversa: difondre recursos per als educadors, realitzar una visita virtual, preparar una sortida, confeccionar estudis estadístics, elaborar un material concret, explicar un tema, preparar una festa, dissenyar un projecte, preparar unes tècniques d'estudi, un crèdit de recerca, etc.

Avantatges que proporcionen les webquest

 1. Introdueixen nous recursos a l'aula, derivats de l'ús didàctic d'internet. Així, s'empren enciclopèdies virtuals, videoteques digitals, video-conferència, informes estadístics, diaris i notícies en línia, xats, fòrums, llistes de distribució, etc. Tot això permet fer un nou plantejament de la relació ensenyament-aprenentatge.

 2. En termes qualitatius faciliten als alumnes els millors recursos d'Internet, donat que la documentació ha estat prèviament seleccionada.

 3. Apropen l'actualitat en temps real al treball diari, ja que es pot realitzar una gran quantitat de consultes i també intercanviar informacions.

 4. Possibiliten la integració de les TIC dins el currículum, ja que es treballa amb el suport de navegadors, correu electrònic, processador de textos, presentacions, bases de dades, fulls de càlcul, gràfics, etc.

 5. Impliquen activament a l'alumnat, a la vegada que potencien l'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu.

 6. Amb el seu disseny innovador resulten atractives, properes i força motivadores.

 7. Podem emprar sense limitacions les webquests enregistrades, donat que una de les seves principals finalitats és, precisament, ser un mitjà didàctic que assoleixi una àmplia difusió. La webquest esdevé, en aquest sentit, un recurs fàcil d'accedir i ple de possibilitats.

Recerca de webquests

Actualment existeixen un gran nombre de webquests i les trobem enregistrades en diferents portals, classificades per àrees i nivells educatius.

PORTALS

ADREÇA

Comunitat catalana de webquest

www.webquestcat.org

Webquest a la xtec

www.xtec.es/recursos/webquests

EduWebquest

www.xtec.es/~jrosell3/webquest

Edutic

www.edutic.ua.es/edutic_wq.asp

De mestr@ a mestre/a

www.xtec.es/~cbarba1/

Aula tecnológica siglo XXI

www.aula21.net

Aula de letras

www.auladeletras.net/newfile2.html

Les webquest en l'educació especial

Si les webquests han esdevingut un nou recurs que progressivament es va introduint amb èxit a l'aula, l'àmbit de l'educació especial no en pot resultar aliè, ben al contrari, és aquí on les webquests poden assolir una especial rellevància. D'una banda, podem adaptar qualsevol unitat didàctica a diferents col·lectius d'alumnes: als que presenten alguna deficiència de tipus motòrica, visual, auditiva o mental, als nouvinguts, als superdotats, als que necessiten un reforç per assolir els objectius fixats, als que pateixen llargues malalties que els impedeixen assistir amb regularitat a classe o als que resideixen temporalment en aules hospitalàries. D'altra banda el fet de que la Webquest s'integri dins de les TIC ens permet emprar diversos recursos informàtics per realitzar les tasques assignades, com per exemple símbols spc, teclats tpwin, plaphoons, activitats clic, síntesi de veu upctv, web parlat, webs accessibles, toca-toca, infograf, galí,. edu 365.com, etc.

La realitat és que, en aquests moments, ens manquen webquests d'educació especial en els diferents portals. Les úniques que hem localitzat han estat les enregistrades en la comunitat catalana de webquest amb els títols següents:

 • Anem de manifestació: Per una nova cultura de l'aigua: Presenta els passos a seguir per organitzar una manifestació que tindrà com a eix el tema de la nova cultura de l'aigua. Autor Xavi Gisbert Caballé.

www.webquestcat.org/~webquest/cursWQ/aigua/punca.htm

 • Interculturalitat, llengua i cohesió social: El seu objectiu és donar a conèixer els recursos educatius que hi ha a internet que ens poden ajudar per a treballar la llengua, la interculturalitat i la cohesió social. Autora: Carme Barba Corominas

www.xtec.es/~cbarba1/web_%20inter/index.htm

 • Recursos informàtics per educació especial: Pretén difondre els mitjans informàtics específics per a educació especial per tal de que els educadors puguin emprar-los, sense cap mena de dificultat, en la seva tasca diària. Autora: Maria del Mar Lluelles Perera. www.xtec.es/~mlluelle

 • Recursos informàtics per alumnes nouvinguts: Pretén difondre nous recursos informàtics per facilitar la integració dels alumnes nouvinguts. Autora: Maria del Mar Lluelles Perera.

www.xtec.es/~mlluelle/NOUVINGUTS/index.htm

Parts d'una webquest

Tota webquest presenta una seqüència de passos a seguir en un ordre determinat:

 1. Portada: Conté el títol del tema, una breu descripció del mateix, a qui va adreçada, el nom de l'autor, i els enllaços de cadascuna de les parts que hem d'anar seguint per desenvolupar-la.

 2. Introducció: Conté el plantejament del tema. Es poden formular preguntes que es resoldran en acabar.

 3. Tasca: S'identifica amb l'objectiu final de la webquest, és a dir el treball a realitzar. També es definiran les pautes i el ritme de treball. Tot això pot acompanyar-se d'un llistat d'adreces d'internet per facilitar el treball.

 4. Procés: És l'apartat on es plantegen cadascuna de les activitats i tasques, acompanyades de les adreces d'internet que ens ajudaran a resoldre-les. Es precisament d'aquest apartat d'on sorgeix la definició de Webquest: com a recerca guiada d'internet

 5. Avaluació: Consisteix en indicar els diferents aspectes a avaluar en la webquest, com per exemple: disseny, contingut, navegació per internet, producte final, treball en grup, etc. Per això s'empren uns models anomenats rúbriques que es poden consultar a l'adreça:

www.xtec.es/~cbarba1/Articles/rubriques/indexr4.htm 1. Conclusió: Consta d'un resum del procés i/o una reflexió final del tema origen de la webquest.

 2. Crèdits i referències: Presenta un llistat de la informació consultada, i els agraïments a les persones que ens han donat suport o que han col·laborat en la construcció de la webquest.

 3. Guia didàctica: És un suport per a l'activitat del professorat. En la guia didàctica es faciliten unes pautes, orientacions i suggeriments per tal de treballar amb la webquest.

Passos a seguir per a elaborar una webquest

 1. En primer lloc cal escollir un tema, un projecte o una idea que donarà títol a la webquest.

 2. Establir els destinataris (professors, alumnes) indicant en quina àrea i nivell educatiu s'ubicarà.

 3. Definir els objectius que volem assolir.

 4. Concretar el tipus de treball a realitzar, així com la tècnica que emprarem: treball individual o per grups -màxim 3 o 4 persones-.

 5. Plantejar una sèrie de tasques a desenvolupar per assolir els objectius.

 6. Fer una recerca acurada d'adreces d'internet que es facilitaran per a resoldre les tasques.

 7. Presentar-ho, finalment, amb un format atractiu, sense deixar de banda els conceptes d'accessibilitat i manejabilitat.

Per aprendre a elaborar una webquest podeu consultar les següents adreces:

 • WebQuest: Una proposta metodològica per l'ús educatiu d'Internet (AEIC)

http://www.aeic.es/escola/webquest.htm

 • Per saber què són les webquest . Anna Pérez . Webquest que explica com són les webquest

www.xtec.es/~aperez83/webquest/quesonwebquest/index.htm

 • Fem webquest. Comunitat Catalana de WebQuest:

http://www.webquestcat.org/grup/

XTEC