XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible
Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 
 

20 - març - 2006

Els esquemes del processador de text un recurs per ensenyar a estructurar un text

No tots els alumnes mostren el mateix grau d'expressió escrita, i és important desenvolupar-la, perquè un nivell baix d'aquesta habilitat condiciona desfavorablement els seus resultats d'aprenentatge.

En parlar d'expressió escrita ens referim a la capacitat que té l'alumne per produir textos amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.

Escriure correctament no és limita als aspectes ortogràfics i les normes gramaticals de concordança entre paraules i frases. Existeix una gramàtica textual, o gramàtica del discurs, que dona prioritat a la dimensió social i analitza el text des del punt de vista pragmàtic i comunicatiu.

Els documents com una unitat de significat s'analitzen a partir de les qualitats del text:

 • Adequació: en relació a l'ajust del nivell de llengua utilitzat per l'escriptor, en funció del destinatari
 • Coherència: fa referència a l'estructura del text i, per tant, està en relació a les tipologies de text.
 • Cohesió: fa referència a la unió entre les diferents idees que exposa el text

La silueta és l'aspecte més extern que en dóna el text. Vist des de lluny un text ja té un format, un tipus de paper, una "cara" que donen informació al lector expert. El reconeixement de les siluetes pròpies de cada text és un dels aspectes que cal transmetre als alumnes, tant per a facilitar la comprensió lectora com per reproduir-los en el moment de l'escriptura.

L'estructura és l'esquelet del text. És l'organització del contingut pròpia de cada tipologia textual. El coneixement de les diferents estructures facilita que els alumnes facin escrits dotats de coherència. És un dels aspectes que cal treballar al llarg de tota la primària.

El coneixement de les siluetes i les estructures dels textos s'obté mitjançant un treball col·lectiu guiat per l'ensenyat a partir de l'observació de diferents models d'ús social.

Una estructura adequada ajuda a fer-lo coherent. Serien errors de coherència freqüents en els aprenents d'escriptor:

 • Oblidar una part important del text. Per exemple: la salutació d'una carta.
 • Fer un canvi de tipus de text: per exemple: començar explicant una anècdota i acabar explicant una recepta de cuina, sense transició.
 • No tenir en compte l'estructura del text (l'organització interna que li és pròpia segons el tipus de text).

Esquemes en el processador de text

Els processadors de textos avançats inclouen una visió dels documents en forma d'esquemes que poden facilitar a la planificació i elaboració de l'estructura del text.

Els esquemes es fonamenten en els estils de text: títol, subtítol, normal,... que:

 • determinen les característiques gràfiques dels paràgrafs, segons la seva importància
 • marquen les diferents parts d'un text: capítols, subcapítols, ..., és a dir, la seva estructura
 • són la base per l'elaboració d'índexs i altres prestacions dels processadors de text

Treballant amb la visió d'esquema es pot elaborar l'estructura d'un text abans d'escriure els detalls del seu contingut.

Després d'escriure el text la visió en esquemes permet reorganitzar-lo i millorar la seva estructura.

Els estils de text faciliten l'elaboració dels aspectes gràfics del text tipus de lletra, ús del color, distribució dels espais ...

Esquema nivell 1

Esquema nivell 2

Esquemes: Open Office

El mode de visualització d'un document en format d'esquema permet organitzar el contingut segons els títols. L'esquematització pot ajudar a organitzar les idees i el document, transformar les idees principals en títols i proporcionar un marc de treball que permet desplaçar-se amb rapidesa pel document.

Per utilitzar els esquemes numerats se segueixen els passos següents:

 1. Seleccionar Herramientas | Numeración de capítulos. S'obté la finestra següent:

Numeración de capítulos

 1. La pestanya Numeración permet escollir quin dels estils de paràgraf es vol assignar a cada nivell de l'esquema, si li pertoca numeració o no, i quin separador portarà.
 2. La pestanya Posición permet establir les sagnies per a cada un dels nivells de l'esquema.

Si es mostra el Navegador (F5), a l'apartat Encabezados, es pot veure el contingut del document, segons els nivells d'esquema que estiguin establerts.

La barra d'eines que apareix a continuació permet augmentar/disminuir el nivell d'esquema del paràgraf:

barra d'eines

Esquemes: Microsoft Word

Per accedir a la visualització en forma d'esquema cal activar l'opció Ver | Esquema. En activar aquest mode de visualització es mostra la regleta d'Esquema.

barra d'eines

Cada paràgraf que té un dels estils Título té el mateix nivell d'esquema; en una relació de dependència un títol inclou els subnivells i textos independents que el segueixen fins a trobar un altre paràgraf d'un nivell igual o superior.

La manipulació d'un esquema es fa manipulant els botons de la regleta d'Esquema:

 • Traslladar nivells o paràgrafs amunt o avall.
 • Canviar el nivell d'un paràgraf.
 • Per passar un títol a text independent (sense nivell d'esquema).
 • Expandir un nivell en els subnivells que conté i contraure'ls.
 • Per expandir l'esquema sencer fins a un nivell específic.
 • Per expandir tot l'esquema (títols 1 a 9 i text independent) i contraure el text independent.

Com establir els nivells d'esquema per altres paràgrafs i estils

Normalment els nivells d'esquema estan associats als estils de paràgraf Título 1, Título 2... Título 9, però pot modificar-se la gradació dels estils pels nivells d'esquema, excepte pels estils Título. Per fer que un paràgraf adquireixi nivell d'esquema cal seguir els següents passos:

 • Modificar el format d'estil del paràgraf.

 • Activar l'opció de format de paràgraf.

Assignar el nivell d'esquema de la llista Nivel de esquema.

 

Per numerar un esquema en word cal activar l'opció Formato | Numeración y viñetas... | Esquema numerado.

Escollir el tipus d'esquema, clicar sobre el botó Personalizar i assegurar-se de veure totes les opcions (el botó Menos és visible, si no és així cal clicar sobre el botó Más).

Seleccionar el nivell de l'esquema i indicar l'estil d'aquest nivell; l'apartat Formato del número pot completar-se amb el text del nivell (exemple Capítol 1). També es poden modificar altres paràmetres.

Esquema numerado

Numerar un esquema

 

XTEC