CURS 2014-2015

Cursos regulars

La durada total dels estudis a les Escoles Oficials d'Idiomes és de cinc cursos, d'un mínim de 130 hores cadascun, amb els quals es poden obtenir els següents certificats:

- Certificat de Nivell Bàsic en acabar segon.

- Certificat de Nivell Intermedi en acabar tercer.

- Certificat de Nivell Avançat en acabar cinquè.

- El curs 2014-2015 l'EOI Barcelona V-Sants continuarà iimpartiint el nivell C1 de manera experimental per alumnes oficials de l'EOI Barcelona-V-Sants. (+Info)

Idiomes que es poden cursar a l'EOI Barcelona V-Sants : anglès i francès.

Es tracta de cursos extensius en horari de tarda (de 16h a 18:30h) i vespre (de 18:30h a 21:00h), amb una durada de setembre a juny, i presencials, és a dir que l'assistència a classe és fonamental.