Enrera
Mòdul 4
Creació i gestió d'entorns web dinàmics (PHP)
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
   
  Servidors de bases de dades
   
  Objectius
   
  Els objectius que es pretenen aconseguir en el present mòdul són:
   
 
  • Analitzar diferents motors de bases de dades existents al mercat.
  • Instal·lar el driver ODBC per accedir a la BD.
  • Conèixer el procés d'actualització i instal·lació del servidor de base de dades.
  • Familiarització amb eines per administrar les bases de dades.
  • Conèixer les operacions bàsiques que es poden fer amb l'SQL.
   
  Continguts
   
 
  • Bases de dades del mercat.
  • Instal·lació i obtenció d'un servidor de base de dades.
  • Eines PHP per accedir al MySQL.
  • Llenguatge SQL.
  • Accés a bases de dades en PHP.