Enrera
Guia
Creació i gestió d'entorns web dinàmics (PHP)
 
 
  La finalitat d'aquest curs és introduir-nos en el llenguatge de programació de pàgines web dinàmiques (PHP) i a l'estàndard de consultes a bases de dades (SQL), aplicats en la posada en funcionament de serveis en l'entorn web (webs de centres, suport a la gestió, etc.).

Els objectius del curs són:

 
 • Aprendre a instal·lar i configurar els elements necessaris per a la creació d'una intranet.
 
 • Familiaritzar-se amb la sintaxi i possibilitats del llenguatge PHP.
 
 • Familiaritzar-se amb el llenguatge SQL.
 
 • Conèixer el gestor de bases de dades MySQL així com les possibilitats de connexió, importació i exportació amb altres sistemes (Acces, fitxers de text, etc.).
 
 • Conèixer la biblioteca ADODB i les seves possibilitats d'abstracció, que permeten la connexió transparent a les bases de dades més usades.
 
 • Veure les possibilitats de treballar conjuntament amb aquestes eines.
 
 • Fer una aproximació a la instal·lació, configuració i possibilitats del PostNuke, com a mostra del que es pot fer amb un CMS (Content Management System) als centres.
   
 
Format
   
 

Per seguir aquest curs podeu optar entre:

 • Anar consultant en línia els diferents mòduls.
 • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic als disquets que hi ha a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant nomdelfitxer.exe. Després, podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
   
  Estructura
   

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 42 hores per als mòduls i 18 hores per a la realització del projecte, aproximadament. Els mòduls són:

 
 • Mòdul 1: Instal·lació del servidor web i d'un IDE per al PHP
 
 • Mòdul 2: Llenguatge PHP. Sintaxi bàsica
 
 • Mòdul 3: Llenguatge PHP. Formularis, galetes i sessions
 
 • Mòdul 4: Servidors de bases de dades i llenguatge SQL
 
 • Mòdul 5: Abstracció de la base de dades. L'ADODB
 
 • Mòdul 6: Aplicació PHP-ADODB. Aplicatiu de tutoria. Mòdul inhabilitat.
 
 • Mòdul 7: Aspectes avançats del PHP
 
 • Mòdul 8: Introducció als CMS: el PostNuke
   
  Per al seguiment d'aquest curs és necessari el domini sobre l'entorn en què es vol treballar (Windows o Linux), i el coneixement previ d'algun llenguatge de programació (Pascal, VisualBasic, C/C++ (D97), Javascript (D108), Java (D110)...), i tenir coneixements d'HTML. També es demana tenir coneixements bàsics sobre algun tipus de base de dades (Acces, MySQL, Clipper / dBASE, FoxPro...).
 
  Requeriments tècnics
   
  Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar-se amb ... i poden ser visualitzats ambs els navegadors Netscape i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines accessibles des del DVD Materials de formació 2007).
 
Amunt
  Icones i elements de navegació
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Informació
Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
Pràctica
Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de dur a terme seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor o a la tutora del curs.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
Flash/ Vídeo...

Imatges en moviment. Aquesta icona indica que us trobem davant d'una animació en format vídeo, pel·lícula Flash...

Veure codi
Presentació de codi. Clicant sobre aquesta icona s'obre una nova finestra amb el mateix codi PHP que hi ha al seu costat, però acolorit i amb indentacions.
Executar codi
Execució de codi. Clicant sobre aquesta icona s'executa el codi que hi ha al seu costat.
Ampliació d'informació. Aquest icona petita, inserida dins el text, indica que al seu costat hi ha un enllaç amb informació ampliada sobre el tema tractat. És útil per detectar aquest tipus d'enllaços en una hipotètica impressió en paper dels materials.
   
  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Indica la pràctica activa en la qual s'està treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Descàrrega
Permet la descàrrega de fitxers necessaris.
Impressió
Permet la impressió del document.
 
  Tutoria
   
  A cada participant se li assigna un tutor o una tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i preguntes que calgui per correu electrònic. Per aquest mètode pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant basat en els exercicis.
   
  Lliurament d'exercicis
   
  El lliurament d'exercicis es farà al final de cada mòdul. Cal seguir les instruccions explicades a cada exercici i enviar el fitxer o fitxers resultants al tutor o la tutora del curs.
   
  Projecte
   
 

L'alumnat del curs ha de dur a terme un projecte final en què es reflecteixin i duguin a la pràctica els coneixements assolits. Es pot escollir una de les tres opcions proposades a la pàgina en què es descriu aquest projecte final.

 
Amunt
  Calendari
   
  Vegeu calendari de l'activitat.
   
  Bibliografia
   
 
 • Gutiérrez, Abraham; Bravo, Ginés. PHP4 a través de ejemplos. Rama, 2003 (ISBN).
 
 • Gil Rubio, Francisco Javier i altres. Creación de sitios web con PHP. McGraw-Hill, 2001 (ISBN).
 
 • Tobias Ratschiller i Till Gerken. Creación de aplicaciones Web con PHP4. Pearson Educación SA, 2001 (ISBN).
 
 • Paul Dubois. Edición Especial MySQL. Pearson Educación SA, 2001 (ISBN).
 
 • Rick Bowen; Ken Coar.Servidor Apache al descubierto. Pearson Educación SA, 2000 (ISBN).
 
 • José Antonio Gallego Vázquez. Desarrollo web con PHP y MySQL. Col·l.: "Guía práctica para usuarios". Ed. Anaya Multimedia (ISBN).
 
 • Juan Diego Gutiérrez Gallardo. MySQL. Col·l.: "Guía práctica para usuarios". Ed. Anaya Multimedia (ISBN).
 
 • Daniel Baena Romero; Quim Calpe Ferré. Flash dinámico PHP, XML y bases de datos. Col·l.: "Guía práctica para usuarios". Ed. Anaya Multimedia (ISBN).
 
 • PHP Solutions Publicació bimensual en castellà sobre PHP editada per SOFTWARE WYDAWNICTWO.
   
  Adreces interessants
   
  Teniu, a continuació, una llista d'adreces interessants sobre PHP o el MySQL. Si no s'especifica el contrari, són en castellà.
   
  Manuals
 
   
  PHP i el MySQL
 
   
  CMS
 
   
  Materials complementaris
   
Insistim a utilitzar el programari i les versions adequades per un òptim seguiment del curs. Podeu trobar els fitxers d'instal.lació de programes que s'han utilitzat en aquest curs al paquet de materials de formació, al CD Eines o bé al servei CD-web de la XTEC. Si per causes externes és necessari una actualització d'aquest programari, es comunicarà via tutor/a per correu electrònic, amb antelació suficient.
   
  A la taula següent es presenten els enllaços de diferents fitxers fonts per a la realització de les pràctiques proposades al llarg del curs.
   
 
Fitxers per a les pràctiques proposades
Mòdul 1      
Mòdul 2      
Mòdul 3      
Mòdul 4
Mòdul 5
Mòdul 6
Mòdul 7      
Mòdul 8      
   
   
 
Amunt