Enrera
Mòdul 6
Les TIC aplicades a les necessitats educatives especials
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
 
 

ÍNDEX MÒDUL 6

DISCAPACITAT COGNITIVA

   
   
 
 
 
   
 
  La informàtica i els discapacitats psíquics
   
 

Les persones afectades per alguna discapacitat de tipus psíquic poden utilitzar l'ordinador, però sovint l'entorn de treball i el funcionament d'alguns programes resulten excessivament complexos perquè ho facin amb autonomia.
Aquestes persones són molt diferents entre si i a l'hora d'utilitzar els ordinadors presenten una problemàtica variada, que va des de la seva manca d'interès pel que passa a la pantalla, en els més profunds, a la impossibilitat d'utilitzar un sistema de menús en cascada o de prendre certes decisions.
Amb aquests alumnes es fa necessària la utilització d'un programari adaptat, de manera que:

   • O les tasques proposades tinguin un nivell de complexitat adequat a la capacitat de la persona
   • O presenti un entorn de treball senzill, en què tots els elements de control siguin visibles
   • O tutoritzi l'activitat dels alumnes prenent decisions quan el deficient mental no ho pugui fer.
 

Programes causa-efecte

L'alumnat amb dèficits mentals greus sovint no mostra atenció pel que passa en el seu entorn. Quan manipulen el teclat o el ratolí ho fan sense cap finalitat i ni tant sols miren la pantalla de l'ordinador.
Els programes cause-efecte miren de captar l'atenció de l'usuari de manera que les persones associïn les seves accions amb la resposta de l'ordinador. L'objectiu és provocar un gest intencionat promovent l'autocontrol personal, ja sigui estimulant l'acció, en casos de passivitat, o inhibint-la en els casos d'hiperactivitat.
Aquest tipus de programes són el primer graó en la comunicació amb l'ordinador i, de mica en mica, el gest es pot fer més precís i diferenciat. La comunicació amb l'ordinador, de vegades, és un pas important cap a la comunicació amb l'entorn.
Tots els programes d'ordinador segueixen la seqüència d'acció-reacció, ja que activant els controls del programa se'n modifica el funcionament: per a aquests tipus d'activitat cal trobar programes molt espectaculars en què una petita acció del nen o nena produeixi una gran reacció de l'ordinador, que sigui capaç de cridar-li l'atenció.

 

Programes d'exercitació d'habilitats

Els deficients mentals aprenen més a poc a poc que els altres alumnes i necessiten superar un llarg període de pràctiques per consolidar els aprenentatges.
Existeixen gran varietat de programes d'ordinador que cobreixen una bona part del currículum i en especial els aprenentatges escolars més elementals. Són programes que presenten les activitats de manera progressiva i graonada.
Els programes d'aquest tipus, encara que no sempre tinguin una gran valor educatiu, permeten realitzar activitats d'aplicació i exercitació respectant el ritme de treball personal. Aquests programes solen adoptar la forma d'un joc, la qual cosa encara resulta més estimulant.

 

Ajudes a l'escriptura: correctors, predictors...

Amb el processador de text, l'ordinador incorpora eines i recursos que simplifiquen el procés d'escriure. És més fàcil traçar les lletres amb el teclat que no pas fer-ho manualment. L'ortografia és més fàcil de corregir amb un diccionari informatitzat que consultant un diccionari de paper.
Escriure, però, és molt més complicat que traçar una successió de lletres sobre un paper. Són necessàries les funcions mentals superiors per elaborar les idees, estructurar-les i generar el text.
Els sistemes informàtics no poden pensar per les persones, però poden facilitar la generació de missatges escrits que d'alguna manera expressin les intencions comunicatives de l'usuari.
Es poden crear sistemes icònics de creació de frases o textos en què en una primera pantalla hi hagi els subjectes, amb les fotos de les persones, en una 2a les accions i en una 3a els complements, de tal manera que es puguin crear textos. Existeixen sistemes predictius que a partir d'unes poques lletres proposen una sèrie de paraules o frases més habituals.

 

Simuladors de la vida quotidiana

Els simuladors són programes que presenten un món virtual que l'usuari pot visitar i manipular com ho faria en el món real. La forma més popular d'aquests programes són els jocs de conducció de cotxes o avions, però hi ha aplicacions més professionals que s'utilitzen per assajar prototipus de màquines abans de construir-les, entrenar pilots, astronautes i altres professionals en situacions de risc sense posar en perill els aparells ni la seva vida.
Aplicant les tècniques de la simulació i la realitat virtual es podrien construir simuladors de la vida quotidiana on els alumnes poguessin entrenar-se a agafar el transport públic, comprar i vendre, o triar la roba adequada a cada moment.

 

Perifèrics especials

Encara que els alumnes amb deficiència mental no tinguin limitacions físiques per utilitzar el teclat o el ratolí, poden existir autèntiques barreres cognitives que els impedeixin utilitzar els perifèrics estàndards.
Algunes persones no comprenen la relació entre els moviments del ratolí i els moviments del cursor a la pantalla o no poden exercir simultàniament el control visual de la mà i del cursor. La pantalla tàctil elimina elements interposats entre la causa i l'efecte. El control es realitza únicament sobre la pantalla i el mateix dit assenyala i situa el cursor.
En qualsevol cas, la pantalla tàctil simplifica l'entorn de treball i redueix l'equip a utilitzar per l'alumne, que pot quedar reduït a la pantalla.
De vegades, els programes resulten massa complexos o els sistemes d'accés són poc significatius. La tauleta sensible actua com un plafó de comunicació amb l'ordinador que permet configurar l'entorn de treball simplificant l'accés als programes. Amb una pulsació es pot activar qualsevol opció d'un programa.
Com a símbols de comunicació es poden utilitzar dibuixos, fotos, o qualsevol element concret que es pugui situar sobre la tauleta.

   
 
  Objectius
   
  Els objectius a assolir en aquest mòdul són:
   
 
 • Utilitzar el programa Toca-toca (causa-efecte)
 • Confeccionar activitats per al programa Toca-toca
 • Treballar els Contes SPC des de la web
 • Conèixer un programa per generar problemes de matemàtiques
 • Treballar uns programes de dibuix geomètric
 
  Continguts
   
 
 • Pràctica 1: Toca-toca. Funcionament del programa i confecció d'activitats.
 • Pràctica 2: Contes SPC
 • Pràctica 3:Profemàtic
 • Pràctica 4: AlfaWin-Geomètric